Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zgłoszenia kandydatów do tytułu "Kryształowego Serca"

Zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów - radców prawnych z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego 2019” organizowanego - po raz dwunasty - przez Krajową Radę Radców Prawnych.

Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:

  • radcom prawnym,
  • społecznościom lokalnym,
  • organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
  • środowiskom prawniczym,
  • beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Tytuł laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" otrzymuje radca prawny, który wyróżnia się w sposób szczególny w działalności "pro publico bono" na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej.

Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się na piśmie do Dziekana OIRP we Wrocławiu  w terminie do dnia 20 stycznia 2020 roku.

Załączniki:

Opublikowano 31.12.2019 o 12:41 przez: Małgorzata Nierzewska