Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ REJONOWYCH

PONOWNE ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH

Dnia 16 lipca 2020 r Rada OIRP we Wrocławiu podjęła Uchwałę o zmianie Uchwały Nr 765/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, iż zmianie uległa formuła przeprowadzenia zebrań rejonowych. Nie odbędą się tradycyjne zebrania - w trakcie których byli wybierani delegaci – ale będzie można głosować przez oddanie karty do głosowania w lokalu wyborczym przez cały dzień wyznaczony dla danego rejonu. Wypełnioną kartę wyborczą należy wrzucić do urny. Po zakończeniu głosowań, komisja skrutacyjna dokona obliczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, a komisja wyborcza ogłosi wyniki wyborów na stronie internetowej Izby.

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, będą przeprowadzane
w ciągu wskazanego poniżej  dnia, w godzinach od 8.00 do 20.00:

 1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście w dniu 03.08.2020 r.,
 2. zebranie II rejonu Krzyki w dniu 04.08.2020 r.,
 3. zebranie III rejonu Fabryczna w dniu 05.08.2020 r.,
 4. zebranie IV rejonu Psie Pole w dniu 06.08.2020 r.,

Proszę o zabranie ze sobą aktualnego dowodu tożsamości, tzn. dowodu osobistego lub legitymacji radcowskiej, celem ustalenia tożsamości radcy prawnego biorącego udział w głosowaniu. Oddanie głosu wymaga też podpisu radcy prawnego na liście obecności. Każdy radca prawny, który będzie uczestniczył w wyborach proszony jest o przybycie w maseczce zakrywającej usta i nos oraz o zaopatrzenie się we własne przybory do pisania. Ze strony Izby zapewnione zostaną środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki.

Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Głosowanie na zebraniach rejonowych jest tajne.
 2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów oraz informację o liczbie mandatów w danym rejonie.
 4. Głosować można tylko osobiście. Nie jest możliwe głosowanie poprzez pełnomocników.
 5. Na kandydata oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata.
 6. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów wskazana na karcie do głosowania. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
 7. Liczba mandatów w poszczególnych rejonach:

- 24 dla rejonu Stare Miasto i Śródmieście,
- 37 dla rejonu Krzyki,
- 33 dla rejonu Fabryczna,
- 53 dla rejony Psie Pole.

Okręgowa Komisja Wyborcza od dnia 27 lipca 2020 r. będzie publikowała na stronie internetowej Izby oraz na tablicy ogłoszeń listę zgłoszonych kandydatów oraz spis radców prawnych posiadających prawo wybieraniaw danym rejonie. 

Leszek Korczak
Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu

 

 

Opublikowano 17.07.2020 o 15:13 przez: Małgorzata Nierzewska