Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych

Aktualizacja komunikatu 01.07.2022r.

Uwaga! Dla osób, które nie zdążyły złożyć wniosku do 30 czerwca br., będzie zorganizowe dodatkowe Posiedzenie Rady związane z wpisami - w dniu 11.07.2022r. Wniosek prosimy złożyć do dnia 08.07.2022r.

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 10-13 maja 2022r.; można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400 po odebraniu uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, w dniu 04 lipca 2022 r.

Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w Operze Wrocławskiej, w dniu 20 sierpnia 2022 r. (sobota), powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lipca 2022 r.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 • oryginał dyplomu lub odpis dyplomu w oryginale, ukończenia wyższych studiów prawniczych (znajduje się w aktach aplikanckich),
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
 • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1806 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 • wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),
 • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
 • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
 • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
 • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
 • umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów, w przypadku osób, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o radcach prawnych;
 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - 
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 o radcach prawnych;
 • zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - 
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b ustawy o radcach prawnych;
 • dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c w/w ustawy;
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (w załączniku poniżej),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (w załączniku poniżej),
 • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (w załączniku poniżej),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
 • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
 • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 3.010 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Opublikowano 27.07.2020 o 12:06 przez: Jacek Krajewski