Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2021

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2021

dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2021 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 31 października 2020 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

Do wniosku o wpis (w załączniku poniżej) na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału dyplomu, (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

  2. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

  3. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.

  4. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  5. Oświadczenie (w załączniku poniżej) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

  6. Dowód wniesienia opłaty w wysokości 260zł, za wpis na listę aplikantów (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 20110 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i liste prawników zagranicznych), na konto OIRP we Wrocławiu: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859.

 

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.

Opublikowano 29.09.2020 o 15:20 przez: Agata Bartczyszyn