Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2021 r.

Aktualizacja komunikatu 15.10.2020 r. :

Termin składania deklaracji został przedłużony do 26.10.2020 r.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                   Wrocław 09.10.2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2021. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.), z tym zastrzeżeniem, że powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli iloraz liczby punktów i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej - art. 11 ust.1.

W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej połowy wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

W 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

5) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych -wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2021 na 26 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

Załącznik nr 1 Wzór deklaracji.

Prosimy o wskazanie jednego powiatu, w którym deklarujecie Państwo chęć udzielania porad prawnych lub prowadzenia mediacji.

Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

Załącznik nr 2 Lokalizacje punktów w poszczególnych powiatach znane na dzień publikacji Komunikatu.

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO.

 

Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

Informuję także, iż odbędzie się spotkanie Dziekana Tomasza Schefflera i Sekretarza OIRP we Wrocławiu Agnieszki Templin z radcami prawnymi, którzy złożą deklaracje.

Spotkanie odbędzie się zdalnie 27 października br. w godz. 17.00-18.00 i 18.00-19.00.

Celem spotkania będzie:

- wskazanie liczby chętnych, którzy złożyli deklaracje w poszczególnych powiatach,

- wybór radców prawnych udzielających ww. pomocy w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

Z wyrazami szacunku

Sekretarz OIRP we Wrocławiu Agnieszka Templin

Opublikowano 09.10.2020 o 15:26 przez: Lilianna Szot