Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dyżur NPP w Środzie Śląskiej - wolne miejsce

                                                                                                Wrocław, 02.12.2020 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie średzkim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w 2021 r. Dyżur pełniony będą w Środzie Śląskiej, w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wrocławskiej 2, w środy w godzinach 8.00-12.00.

W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim na 7 grudnia 2020 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.)

Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

Losowanie odbędzie się odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8. Termin zostanie podany na stronie internetowej Izby.

Z wyrazami szacunku

                       Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

                 Agnieszka Templin

Opublikowano 02.12.2020 o 15:10 przez: Lilianna Szot