Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2022 - komunikat

Wrocław 12.10.2021 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2022.

Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 tj. z dnia 21.05.2021r.).

W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej części wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

1)poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub

4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych -wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2022 na 22 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby lub na wskazany adres poczty elektronicznej).

Załącznik nr 1 Wzór deklaracji.

Prosimy o wskazanie jednego powiatu, w którym deklarujecie Państwo chęć udzielania porad prawnych lub prowadzenia mediacji.

Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław lub elektronicznie na adres nieodplatna@oirp.wroclaw.pl

Załącznik nr 2 Lokalizacje punktów w poszczególnych powiatach znane na dzień publikacji Komunikatu.

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwałą Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;

1a) któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu od odwołania albo utrzymania w mocy;

  1. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który w dniu składania deklaracji zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące.

Zgodnie z paragrafem 2a Regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 203/XI/2021 Prezydium KRRP z 07 maja 2021 r. do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej może być wyznaczony radca prawny wyłącznie na terenie okręgowej izby radców prawnych,
w której jest wpisany na listę radców prawnych.

Informuję także, iż odbędzie się spotkanie Dziekana Tomasza Schefflera i Sekretarza OIRP we Wrocławiu Agnieszki Templin z radcami prawnymi, którzy złożą deklaracje.

Spotkanie odbędzie się zdalnie 4 listopada br. w godz. 17.00-18.00 i 18.00-19.00.

Celem spotkania będzie:

-wskazanie liczby chętnych, którzy złożyli deklaracje w poszczególnych powiatach,

-wybór radców prawnych udzielających ww. pomocy w drodze losowania zgodnie
z Uchwałą Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r., uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr 60/XI/2021 Krajowej rady Radców Prawnych z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwałą Nr 203/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”).

Z wyrazami szacunku

Sekretarz OIRP we Wrocławiu Agnieszka Templin

Opublikowano 12.10.2021 o 16:54 przez: Lilianna Szot