Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

NPP 2022 - dodatkowe miejsce w pow. średzkim

                                                                Wrocław, 03.01.2022 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie średzkim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w 2022 r. (radca prawny będący mediatorem wpisanym na listę mediatorów zostanie wybrany w pierwszej kolejności).

Dyżury pełnione będą w Kostomłotach w poniedziałki – 8.00-12.00.

W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w wymienionym wyżej punkcie na 5 stycznia 2022 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby)

Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

Losowanie odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 w środę 5 stycznia br o godz. 15.00.

Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 tj. z dnia 21.05.2021r.).

W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

1)poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a)nieodpłatną mediację, lub

4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

 Z wyrazami szacunku

                      Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

                 Agnieszka Templin

Opublikowano 03.01.2022 o 15:05 przez: Lilianna Szot