Aktualizacja danych ewidencyjnych radców prawnych.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

        

Zwracam się do Państwa z prośbą o zaktualizowanie swoich danych w zakresie:

 1. imienia i nazwiska,
 2. adresu zamieszkania,
 3. adresu dla korespondencji,
 4. numeru telefonu i telefaksu
 5. adresu poczty elektronicznej,
 6. informacji o zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę,
 7. deklaracji gotowości udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

         Aktualizacji można dokonać:

 • z poziomu strony internetowej Izby poprzez Extranet;

albo

lub

 • przesłanie wypełnionej karty ewidencyjnej drogą pocztową na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8; 50-072 Wrocław.

         Powyższe informację bardzo proszę złożyć do dnia 20 września 2017 r.

W przypadku, gdy nie nastąpiły żadne zmiany w Państwa danych w powyższym zakresie, prosimy o nie przesyłanie kart ewidencyjnych.

Nasza prośba podyktowana jest obowiązkiem nałożonym na Okręgową Izbę Radców Prawnych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27-05-2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 816 ze zm.) (§ 3 i § 4), zgodnie z którym OIRP każdego roku
do 30 października ma obowiązek przedłożyć właściwym prezesom sądów (apelacyjnych, okręgowych, rejonowych):

 

 1. wykaz radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu, deklarujących gotowość udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu;
 2. wykaz pozostałych radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym według przepisów ustawy o radcach prawnych, mających miejsce zamieszkania na obszarze właściwości danego sądu.

Z poważaniem

Sekretarz

Rady OIRP we Wrocławiu

Agnieszka Templin

Opublikowano 29.07.2016 o 14:47 przez: Janusz Woźny