Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zwołuje Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu na dzień 27 maja 2015 r. (środa) o godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie OIRP we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8,  z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Zgromadzenia i powitanie zebranych Delegatów.
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku Zgromadzenia.
4. Wystąpienia gości.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowej,
b) Skrutacyjnej,
c) Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady OIRP we Wrocławiu w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
7. Przedstawienie Sprawozdania Rady OIRP we Wrocławiu z wykonania budżetu
w 2014 roku wraz ze Sprawozdaniem Finansowym OIRP we Wrocławiu za rok 2014.
8. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
9. Przedstawienie Sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
10. Przedstawienie Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady OIRP we Wrocławiu w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
b) zatwierdzenia Sprawozdania Rady OIRP we Wrocławiu z wykonania budżetu
w 2013 roku oraz Sprawozdania Finansowego OIRP we Wrocławiu za 2014 r.;
c) zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
d) zatwierdzenia Sprawozdania Rzecznika Dyscyplinarnego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.;
e) zatwierdzenia Sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za okres
od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu OIRP we Wrocławiu
na 2015 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady OIRP
we Wrocławiu na 2015 r.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał przedstawionych przez Komisję Uchwał i Wniosków.
16. Zamknięcie obrad.
W terminie późniejszym zostaną przesłane do Delegatów drogą e-mailową lub listowną sprawozdania organów OIRP we Wrocławiu
W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu Delegatów radcowie prawni są proszeni o usprawiedliwienie swojej nieobecności zgłaszając ja pisemnie (fax, e-mail) do Biura OIRP we Wrocławiu.

Opublikowano 04.05.2015 o 12:53 przez: Małgorzata Nierzewska