Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Rozpoczęcie aplikacji od stycznia 2018 r.

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego uprawnia do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich powinien wpłynąć do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, najpóźniej w dniu 19 października 2017 r. Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.30), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

Do wniosku (w załączniku poniżej) należy dołączyć:

•          Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

•          oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),

•          oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),

•          potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 200 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Wrocław: PKO 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320.

•          oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.

  •  
Opublikowano 04.10.2017 o 13:38 przez: Jacek Krajewski