NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 2018

                                                                                               Wrocław 2017.10.13

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2018. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej powiat powierza organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego - art. 11.

W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej połowy wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

Na samorząd radcowski nałożono szereg obowiązków, które powinny być zrealizowane w określonych terminach.

Pierwszy z nich – 31 października br., to termin zawarcia porozumień powiatów z izbami adwokackimi i radcowskimi, określających m.in. liczbę adwokatów i radców prawnych, którzy będą udzielać pomocy, zasady ich wynagradzania oraz zasady wykorzystywania urządzeń technicznych w punktach pomocy - art. 26 ust. 2 zw. z art. 10 ustawy.

Kolejny – 15 listopada br., do tego dnia okręgowe izby radców prawnych i okręgowe rady adwokackie będą zobowiązane do imiennego wskazania starostom radców prawnych i adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej - art. 26 ust. 3.

Do 31 grudnia br., zawierane będą umowy, przez powiat z wyznaczonymi radcami prawnymi, adwokatami, ich zastępcami - art. 6 w zw. z art. art. 26 ust. 5 ustawy.

Przepisy ww. ustawy w art. 22 ust. 2 umocowały Krajową Radę Radców Prawnych do podjęcia uchwały regulującej sposób wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

W tym zakresie obowiązuje Uchwała nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. stanowiąca załącznik do niniejszego Komunikatu.

Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 97/IX/2015:

-wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 na 10 listopad br. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby)

Wzór deklaracji oraz lokalizacje punktów w poszczególnych powiatach stanowią Załączniki nr 2 i 3 do niniejszego Komunikatu.

Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w paragrafie 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Informuję także, iż 13 listopada br.  w siedzibie OIRP we Wrocławiu odbędzie się spotkanie Dziekana Leszka Korczaka, koordynator ds. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego Agnieszki Templin z radcami prawnymi, którzy złożą deklaracje:

- o godzinie 17.00 dla radców prawnych, którzy zgłosili akces do powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego

- o godzinie 17.30 radców prawnych, którzy zgłosili akces do powiatu - miasta Wrocław.

Celem spotkania będzie:

- ostateczne wskazanie lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jej harmonogram,

- wskazania ilu chętnych złożyło deklaracje w poszczególnych powiatach,

- wyboru radców prawnych udzielających ww. pomocy w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.

Równocześnie informuję, iż kwota jaka będzie przysługiwać radcy prawnemu świadczącemu nieodpłatną pomoc prawną w 2018 r., za godzinę będzie wynosić 63,25 zł brutto.

 

Z wyrazami szacunku

Koordynator ds. ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej przy OIRP we Wrocławiu Agnieszka Templin

Opublikowano 13.10.2017 o 14:34 przez: Małgorzata Nierzewska