Przedłużony termin zgłaszania kandydatów do XI edycji konkursu KRRP "Kryształowe serce"

Szanowni Państwo,
W związku z ogłoszeniem przez Krajową Radę Radców Prawnych XI edycji konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” zapraszamy do zgłaszania kandydatów z listy członków Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Prawo zgłoszenia kandydatów do Konkursu przysługuje:
* radcom prawnym,
* społecznościom lokalnym,organizacjom społecznym, stowarzyszeniom, kościołom i związkom wyznaniowym, organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości,
* środowiskom prawniczym,
* beneficjentom nieodpłatnej pomocy prawnej.

Tytuł laureata konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego" otrzymuje radca prawny, który wyróżnia się w sposób szczególny w działalności "pro publico bono" na rzecz osób i instytucji poszukujących pomocy prawnej.
Zgłoszenia do Konkursu, wraz z uzasadnieniem, pisemnymi oświadczeniami kandydata, iż posiada pełnię praw publicznych, nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego, nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, karne i karnoskarbowe, dokonuje się do Dziekana OIRP we Wrocławiu na piśmie w terminie do dnia 12 lutego 2019 r.

W załączeniu - regulamin konkursu

Załączniki:

Opublikowano 15.11.2018 o 11:13 przez: Małgorzata Nierzewska