Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Termin składania wniosków o wpis na listę radców prawnych po egzaminie radcowskim 2019

Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, tj. 14 maja 2019 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w dniu 27 czerwca 2019 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2019 r. Dla osób, które złożą wnioski po 13 maja br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

 

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  •  wniosek o wpis,

  •  kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

  •  dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm),

  •  życiorys (CV) - podpisany,

  •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,

  •  odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

  •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  •  oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne),

  •  oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

   •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1350 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

 

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  •  wniosek o wpis,

  •  kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

  •  życiorys (CV) - podpisany,

  • oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych,

  • oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy - zgodnie z art. 25 ust. 4) (jeżeli przy składaniu wniosku o przystąpieniu do egzaminu radcowskiego przedłożone są kserokopie)

  •  oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego - dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5

  •  opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat,

  •  kserokopię dowodu osobistego,

  •  informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,

  •  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  •  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

  •  oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku (czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne), czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem,

  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

  •  dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.250 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

 

* wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Opublikowano 06.05.2019 o 11:56 przez: Jacek Krajewski