Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:19 przez: Agata Bartczyszyn

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej odbędzie się dnia 05.10.2020 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

   

  Miejsce  i godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Uchwała nr 7/7/2020 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu  w załączniku.

  Czytaj dalej
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:06 przez: Agata Bartczyszyn

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, tj. 17 sierpnia 2020 r.

  Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu które odbędzie się 21 lub 22 września 2020 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Dla osób, które złożą wnioski po 14 sierpnia br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

   

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1560 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
  • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.600 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej
 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 1
  Opublikowano: 24.07.2020, 15:13 przez: Beata Kozieł

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 1, według kodu z pierwszego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej
 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 2
  Opublikowano: 20.07.2020, 15:00 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z czwartego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej
 • Pomoc antykryzysowa dla radców prawnych i aplikantów – sprawdź czy spełniasz kryteria
  Opublikowano: 20.07.2020, 10:04 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowne Koleżanki,
  Szanowni Koledzy,

  Radcowie prawni i aplikanci radcowscy,

  Uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 16 lipca 2020 r. został uchwalony „Regulamin udzielania zapomóg losowych radcom prawnym i aplikantom OIRP we Wrocławiu w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej na skutek wystąpienia wirusa Covid-19”. Zawiera on zasady przyznawania pomocy materialnej naszym koleżankom i kolegom, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu w wyniku obostrzeń wprowadzonych w wyniku epidemii koronawirusa.  Podjęcie uchwały stało się możliwe dzięki przyjęciu przez Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu, w dniu 16 czerwca 2020 r., uchwały budżetowej, która przywidziała przeznaczenie środków na ten cel.
  Aby uzyskać pomoc finansową prosimy o skierowanie do Komisji ds. finansowych i socjalnych Rady stosownego wniosku wraz z załącznikami (oświadczenia o sytuacji materialnej) w terminie do 31 sierpnia 2020 roku. Wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo w regulaminie i załącznikach do niego.

  Osoba uprawniona do otrzymania zapomogi to radca prawny lub aplikant radcowski który spełnia wszystkie poniższe warunki:
  a) na dzień składania wniosku ma opłacone składki członkowskie za okres do lutego 2020 roku włącznie;

  b) średni miesięczny dochód na członka rodziny w roku 2019 nie przekroczył kwoty 2000,00 zł,
  c) średni miesięczny dochód na członka rodziny  w marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. nie przekroczył  kwoty 1500,00 zł.

   

   

  Czytaj dalej