Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Wyniki kolokwium I roku z postępowania cywilnego - z dnia 07.10.2019r.
  Opublikowano: 12.11.2019, 16:38 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 7 października 2019, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wnioski o patronat (dla osób rozpoczynających aplikację w 2020r.)
  Opublikowano: 09.10.2019, 12:47 przez: Jacek Krajewski

  Prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył w dwóch egzemplarzach stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu (proszę składać oświadczenia bez nr wpisu Aplikanta, numer wpisu Aplikanta będzie Państwu nadany w późniejszym terminie).

  Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć potwierdzone przez Dziekana Rady oświadczenie z macierzystej Izby Patrona, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 395/X/2019 Prezydium KIRP z dnia 9 stycznia 2019 r.).

  Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.

  Wnioski dotyczące patronatu można składać w dziale aplikacji do dnia 30 listopada 2019 r.

  Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu można składać w dziale aplikacji do dnia 20 grudnia 2019 r.

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 14.08.2019, 08:30 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 15/08/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów I i II roku aplikacji radcowskiej w 2019 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:

  - 07.10.2019 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 14.10.2019 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 4, 5 i 6.11.2019 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniu 4.11.2019 r. o godz. 9.00, natomiast w dniach 5 i 6.11.2019 r. o godz. 12.00.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 12, 13, 14 i 15.11.2019 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywał się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniach 12, 13 i 14.11.2019 r. o godz. 15.00, natomiast w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.00.

  Czytaj dalej
 • Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020
  Opublikowano: 03.10.2019, 14:25 przez: Beata Kozieł

  Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

  na rok szkoleniowy 2020

  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

   

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

  Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

  Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału dyplomu, (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

  2. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

  3. Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.

  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

  6. Dowód wniesienia opłaty w wysokości 225 zł, za wpis na listę aplikantów (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 20110 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i liste prawników zagranicznych), na konto OIRP we Wrocławiu: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859.

   

  Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dodatkowe dla aplikantów II oraz III roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 16.10.2019, 09:11 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 16/10/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 15 października 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu kolokwium i terminu kolokwium poprawkowego dla aplikantów II oraz III roku aplikacji radcowskiej, oraz przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 21.10.2019 r. - Prawo rodzinne i opiekuńcze - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na sporządzeniu pozwu. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, na parterze w sali Posiedzeń Rady. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 21.10.2019 r. - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postepowanie karnoskarbowe, kodks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenie - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polagającego na sporządzeniu apelacji, opinii o jej niecelowości lub projektu aktu oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, na parterze w sali Posiedzeń Rady. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 28.10.2019 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

   

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej:

  - 19.11.2019 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Kolokwium odbędzie się w Centum Konferencyjnym DCC, ul. Rakietowa 33, w sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

   

  Oświadczenia aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będą rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  Czytaj dalej