Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Aktywacja konta - Weezycast
  Opublikowano: 10.01.2022, 10:43 przez: Lilianna Szot

  Zapraszamy Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich z OIRP Wrocław (zarejestrowanych do Platformy Doskonalenia Zawodowego) do aktywacji swoich kont pod linkiem https://video.weezycast.com

  Rejestracja do Platformy dla niezarejestrowanych dotychczas członków OIRP Wrocław wciąż aktywna pod linkiem https://oirp.wroclaw.pl/aktualnosci/1469/formularz

  Instrukcja do logowania w załączeniu.

  Czytaj dalej
 • NPP 2022 - dodatkowe miejsce w pow. średzkim
  Opublikowano: 03.01.2022, 15:05 przez: Lilianna Szot

                                                                  Wrocław, 03.01.2022 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie średzkim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną w 2022 r. (radca prawny będący mediatorem wpisanym na listę mediatorów zostanie wybrany w pierwszej kolejności).

  Dyżury pełnione będą w Kostomłotach w poniedziałki – 8.00-12.00.

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie średzkim w wymienionym wyżej punkcie na 5 stycznia 2022 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby)

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. (tj. załącznik do uchwały Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy).

  Losowanie odbędzie się w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 w środę 5 stycznia br o godz. 15.00.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2021 poz. 945 tj. z dnia 21.05.2021r.).

  W 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

  1)poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  3)sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

  3a)nieodpłatną mediację, lub

  4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku .

   Z wyrazami szacunku

                        Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

                   Agnieszka Templin

  Czytaj dalej
 • Szkolenie wyjazdowe w Karpaczu
  Opublikowano: 03.01.2022, 07:54 przez: Lilianna Szot

  Centrum Doskonalenia Zawodowego OIRP we Wrocławiu zaprasza na szkolenie wyjazdowe 14-16.01.2022 r. w Karpaczu

  Nowe prawo zamówień publicznych po roku stosowania – aspekty praktyczne

  radca prawny Marta Lamch-Rejowska 
  (16 punktów szkoleniowych)

  Hotel „Dziki Potok”, Karpacz, ul. Myśliwska 22

  W szkoleniu mogą wziąć udział radcowie prawni z OIRP we Wrocławiu. KOSZT: 500,00 zł/os (szkolenie dofinansowane przez OIRP we Wrocławiu). Dofinansowanie dotyczy tylko radców prawnych, którzy mają opłacone składki członkowskie do końca grudnia 2021 r.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decydować będzie kolejność zarejestrowania się i dokonania pełnej wpłaty w terminie do 5 stycznia br włącznie na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106. Wpłacona należność nie będzie zwrócona w przypadku nieobecności zgłoszonej osoby z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zakwaterowani w pokojach w dwuosobowych i trzyosobowych.

  REJESTRACJA NA SZKOLENIE odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu) oraz informacją o warunkach dofinansowania udziału w szkoleniach (opłacone składki członkowskie).

  Według aktualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną, a dotyczących ograniczeń w liczbie gości hotelowych informujemy, że obiekt dysponuje 100 miejscami, w tym 70 dla zaszczepionych, 30 dla niezaszczepionych, dlatego koniecznym jest wypełnienie poniższego formularza. W związku z tym o ostatecznym udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz dokonanych wpłat.

  W celu legalnej organizacji szkolenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu działającą jako organizator a zarazem administrator danych osobowych przetwarzanych  na potrzeby organizacji wydarzenia, niezbędna jest informacja o ilości uczestników  zaszczepionych przeciw covid-19 (wymóg hotelowy). Zaznaczenie okienka „jestem zaszczepiona/ny” na formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne ze zgodą na udzielenie tej informacji.

  Informujemy, że w piątek wieczorem odbędą się V Mistrzostwa o Puchar Dziekana w Piłkarzyki !!!

  W załączeniu notka o wykładowcy oraz harmonogram, a także plan szkolenia.

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • VIII Narciarski Puchar Lekarzy, Radców Prawnych i Farmaceutów w Szczyrku
  Opublikowano: 27.12.2021, 08:29 przez: Beata Kozieł

   

 • UWAGA ! NOWA ODSŁONA EXTRANETU W OIRP WE WROCŁAWIU !
  Opublikowano: 10.12.2021, 15:20 przez: Małgorzata Nierzewska

  Radcowie Prawni i Aplikanci Radcowscy,

  informujemy o następujących zmianach w Extranecie:

  • zmodyfikowano wygląd i poszerzono zasoby portalu - z uwzględnieniem urządzeń mobilnych,
  • NOWOŚĆ! → zakładka ”Płatności” → ”Saldo” → podgląd stanu rozliczeń z Izbą → indywidualny numer rachunku dla każdego radcy i aplikanta do wpłat za składki i legitymacje → szybsza identyfikacja wpłat (rachunek ogólny Izby nadal funkcjonuje i wpłaty są na nim akceptowane, ale jest to rozwiązanie przejściowe),
  • zachowano dotychczasowe możliwości portalu (m.in. podgląd punktów szkoleniowych, wnioski o legitymacje, ogłoszenia),
  • sposób logowania do portalu pozostaje niezmieniony - login i hasło jak w poprzedniej wersji.

  Zachęcamy do korzystania z Extranetu.