Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • OBWIESZCZENIA KOMISJI WYBORCZEJ
  Opublikowano: 08.09.2020, 13:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  1) OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 08 września 2020 r.
  Spis radców prawnych (delegatów) posiadających prawo wybierania w wyborach na członków organów i na funkcję w XI kadencji (2020 – 2024) na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24 września 2020 r. (załącznik nr 1)

  2) OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 08 września 2020 r. Listy zgłoszonych kandydatów na członków organów i na funkcję w XI kadencji (2020 – 2024) wybieranych w wyborach na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24 września 2020 r. (załącznik nr 2)

   

  Czytaj dalej
 • Dyżur NPP w pow.oleśnickim
  Opublikowano: 15.09.2020, 16:04 przez: Lilianna Szot

                                                                                   Wrocław, 15.09.2020 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie oleśnickim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Dyżur pełniony będzie we wtorki w godzinach 11.30-15.30 w punkcie NPP w Oleśnicy od 1 października br.

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleśnickim na 18 września 2020 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby) .

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.)

  Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.

  Losowanie odbędzie się 21 września 2020 r. br. o godz. 16.30 w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8.

  Z wyrazami szacunku

               Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

              Agnieszka Templin

  Czytaj dalej
 • Uroczyste ślubowanie radców prawnych - 22 września 2020r. godz. 14.00
  Opublikowano: 08.09.2020, 13:44 przez: Małgorzata Nierzewska

  Uroczyste ślubowanie radców prawnych odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 1400 w Sali Głównej Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Plac Wolności 1, we Wrocławiu.

  Na uroczystość  zaproszeni są wyłącznie radcowie prawni, którzy zdali egzamin radcowski w 2020 roku i zostali wpisani na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu w dniu 17 sierpnia 2020 r. Z uwagi na trwające zagrożenie epidemiologiczne obecność na ww. uroczystości nie jest obowiązkowa. Będzie możliwość indywidualnego ślubowania przed Dziekanem OIRP we Wrocławiu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (nie wcześniej niż po 28 września br.)

  Każdy ze ślubujących może zaprosić osoby towarzyszące (maksymalnie 5 osób) pod warunkiem potwierdzenia liczby gości do dnia 16 września 2020 r. w dziale aplikacji na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl; aplikacja2@oirp.wroclaw.pl

  Numerowane bilety wstępu do NFM  będą do odbioru na godzinę przed rozpoczęciem uroczystości, tj. od godz. 13:00, przed wejściem głównym do NFM (od strony pl. Wolności). Po odbiór biletów dla gości i podpis na liście obecności zapraszamy wyłącznie osoby ślubujące.

  Osoby ślubujące proszone są o zajęcie na widowni miejsc opisanych ich nazwiskiem, osoby towarzyszące mogą zająć wyłącznie miejsca wskazane na biletach, co zapewni zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego.

  Ze względu na trwającą pandemię obowiązkowo proszę przestrzegać aktualnie obowiązujących zaleceń GIS (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja dłoni, dystans społeczny) w czasie całego pobytu w NFM, począwszy od obioru biletów aż po opuszczenie budynku. Nie będzie możliwości korzystania z szatni. W całym budynku NFM obowiązuje całkowity zakaz palenia.

  Przypominamy o zabraniu ze sobą tóg radcowskich oraz własnych przyborów do pisania.

  Osoby, które z różnych przyczyn  nie będą mogły w dniu 22 września 2020 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie dział aplikacji.

  Poniżej w załącznikach znajduje się:

  -szczegółowy program uroczystości ślubowania,

  -ankieta do celów ewidencyjnych,

  -zawiadomienie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego,

  - zgoda na wykorzystanie wizerunku.

  Wypełnione dokumenty prosimy przynieść na uroczystość ślubowania lub złożyć bezpośrednio w sekretariacie Izby po ślubowaniu.

  Czytaj dalej
 • Zgromadzenie Delegatów 24.09.2020
  Opublikowano: 11.08.2020, 21:47 przez: Małgorzata Nierzewska

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, w dniu 10 sierpnia 2020 r., podjęła uchwałę Nr 783/2020 w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w celu wyboru organów Izby na XI kadencję (2020-2024) na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (tekst jednolity: uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r.)
  W załączeniu znajduje się pełny tekst zawiadomienia - wysłany pocztą do Delegatów OIRP we Wrocławiu - wyłonionych w trakcie zebrań rejonowych w dniach 3-6 sierpnia 2020 r. - wraz z formularzem
  zgłoszenia kandydata na funkcję/do organu OIRP we Wrocławiu na kadencję 2020- 2024.

  Czytaj dalej
 • Kurs prawniczego języka niemieckiego - OSTATNIE DNI ZAPISÓW!
  Opublikowano: 07.08.2020, 14:14 przez: Lilianna Szot

  KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

  Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na wrzesień 2020 r. planowana jest zarówno kontynuacja kursu (2 semestr), jak rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników.

  Kurs organizowany jest przez Komisję ds. Doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

  Ogólne informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

  Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

  W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

  Radcy prawni otrzymają za udział w każdym z semestrów kursu 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

  Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:

  - materiały dydaktyczne, korekta napisanych tekstów, zadań domowych, test językowy

  - indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

  Kurs prowadzony jest w formie online na platformie Microsoft Teams - prostego w obsłudze narzędzia używanego powszechnie w biznesie, a także kancelariach prawnych do prowadzenia spotkań, szkoleń i pracy zdalnej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymują prostą instrukcję rejestracji i korzystania z platformy.

  Platforma umożliwia komunikację z prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami zajęć, wyświetlanie treści zadań, prezentacji, przesyłanie plików, wspólne rozwiązywanie zadań, współdzielenie notatek z każdych zajęć, stworzenie stałego kanału komunikacji dla grupy poza zajęciami. Dzięki tej formule kurs pozwala ćwiczyć kompetencje językowe co najmniej na takim samym poziomie, jak podczas zajęć stacjonarnych.

  Termin zajęć: 1 semestr: środa godz. 18:00-19:15, 2 semestr: czwartek, godz. 18:00-19:15

  Przyjmowanie zapisów do 28 sierpnia 2020 r.

  Rozpoczęcie zajęć: odpowiednio 2 i 3 września 2020 r.

  Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

  Po zakończeniu każdego semestru kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

  Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 28 sierpnia 2020 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Czytaj dalej