Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Zapraszamy radców prawnych do udziału w Akcji "Prawo w szkole 2019/2020"
  Opublikowano: 14.10.2019, 13:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór szkół do tegoroczne akcji „Prawo w szkole 2019/2020”, organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Projekt polega na nieodpłatnym prowadzeniu lekcji (w wymiarze jednej godziny lekcyjnej) na temat zagadnień prawnych z którymi młodzież spotyka się w codziennym życiu (np. ochrona dóbr osobistych, stalking czy prawa konsumenta).

  Lekcje mogą być prowadzone w następujących powiatach: wrocławskim, wołowskim, trzebnickim, średzkim, strzelińskim, oławskim, oleśnickim, milickim i górowskim.
  Tegoroczna akcja trwała będzie w okresie październik 2019 – styczeń 2020.

  Zgłoszenia szkół (preferowana forma elektroniczna) należy kierować do:
  mec. Roberta Staszewskiego
  e-mail: rstaszewski@oirp.wroclaw.pl

  tel. 693-70-70-78

  W zgłoszeniu prosimy podać:
  1. Nazwę szkoły, adres.
  2. Osobę do kontaktu, email, telefon.
  3. Proponowany termin zajęć (po 21 października)
  (data może zostać ustalona w terminie późniejszym)
   

  Serdecznie zapraszamy!

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r. - KOMUNIKAT
  Opublikowano: 10.10.2019, 16:47 przez: Lilianna Szot

                                                                                                  Wrocław 2019.10.10

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.), z tym zastrzeżeniem, że powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli iloraz liczby punktów i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej - art. 11 ust.1.

  W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej połowy wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

  W 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

  1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

  3a) nieodpłatną mediację lub

  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  5) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych - wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 na 24 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

  Załącznik nr 1 Wzór deklaracji.

  Prosimy o wskazanie jednego powiatu, w którym deklarujecie Państwo chęć udzielania porad prawnych lub prowadzenia mediacji.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  Załącznik nr 2 Lokalizacje punktów w poszczególnych powiatach znane na dzień publikacji Komunikatu.

  Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO.

  Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

  Informuję także, iż w siedzibie OIRP we Wrocławiu odbędzie się spotkanie Dziekana Leszka Korczaka, Sekretarza OIRP we Wrocławiu Agnieszki Templin z radcami prawnymi, którzy złożą deklaracje. Termin spotkania zostanie podany w następnym komunikacie.

  Celem spotkania będzie:

  - ostateczne wskazanie lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jej harmonogram,

  - wskazania ilu chętnych złożyło deklaracje w poszczególnych powiatach,

  - wyboru radców prawnych udzielających ww. pomocy w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. ze zmianami.

   

  Z wyrazami szacunku

  Dziekan OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak

  Czytaj dalej
 • VI OTWARTY HALOWY TURNIEJ PRAWNIKÓW W TENISIE LUBLIN 23 24 listopada 2019r.
  Opublikowano: 09.10.2019, 17:35 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szczególy w załączniku

  Czytaj dalej
 • Charytatywny mecz piłki nożnej
  Opublikowano: 07.10.2019, 10:32 przez: Małgorzata Nierzewska

   

 • Wyższa Szkoła Prawa zaprasza kancelarie radców prawnych do współpracy
  Opublikowano: 24.09.2019, 18:54 przez: Małgorzata Nierzewska

  Praktyki zawodowe w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu są obowiązkowe dla każdego studenta uczelni i stanowią istotny element programu studiów prawniczych o profilu praktycznym. Studenci w okresie trwania studiów muszą zaliczyć cztery praktyki: administracyjną, karnistyczną, cywilistyczną  i gospodarczą. Celem praktyk jest poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach oraz jej praktyczne zastosowanie, rozwijanie samodzielności, wieloaspektowe poznanie charakteru działalności organizatora praktyk,  zdobycie doświadczenia pomocnego przy pisaniu pracy dyplomowej oraz wyborze drogi zawodowej.

  Praktyki są jednomiesięczne, a zasady ich realizacji określa Regulamin praktyk zawodowych w Wyższej Szkole Prawa. Podstawą odbywania praktyki jest umowa (porozumienie) o współpracy w realizacji studenckich praktyk zawodowych zawarta pomiędzy Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, a daną kancelarią (organizatorem praktyki) oraz imienne skierowanie wystawione przez uczelnię dla studenta. Umowa podpisana jest w przypadku długotrwałej współpracy w tym zakresie, a porozumienie dotyczy jednorazowej organizacji praktyki. Praktyki mają charakter nieodpłatne.

  Kancelarie zainteresowane nawiązaniem współpracy w ramach realizacji praktyk studenckich są proszone o kontakt poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.prawowroclaw.edu.pl/kontakt/