Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • WYNIKI - Rejon Krzyki
  Opublikowano: 05.08.2020, 09:29 przez: Małgorzata Nierzewska

  OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 05 sierpnia 2020 r.o wynikach głosowania w wyborach w dniu 04 sierpnia 2020 r. na delegatów na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu XI kadencji 2020-2024 dla Rejonu KRZYKI OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU (załącznik)
   

  Czytaj dalej
 • WYNIKI - Rejon Stare Miasto i Śródmieście
  Opublikowano: 04.08.2020, 08:40 przez: Małgorzata Nierzewska

  OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU z dnia 04 sierpnia 2020 r.o wynikach głosowania w wyborach w dniu 03 sierpnia 2020 r. na delegatów na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu XI kadencji 2020-2024 dla Rejonu STARE MIASTO i ŚRÓDMIEŚCIE OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH WE WROCŁAWIU (załącznik)
   

  Czytaj dalej
 • ZMIANA ZASAD PRZEPROWADZENIA ZEBRAŃ REJONOWYCH
  Opublikowano: 17.07.2020, 15:13 przez: Małgorzata Nierzewska

  PONOWNE ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH

  Dnia 16 lipca 2020 r Rada OIRP we Wrocławiu podjęła Uchwałę o zmianie Uchwały Nr 765/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

  Wobec powyższego uprzejmie informuję, iż zmianie uległa formuła przeprowadzenia zebrań rejonowych. Nie odbędą się tradycyjne zebrania - w trakcie których byli wybierani delegaci – ale będzie można głosować przez oddanie karty do głosowania w lokalu wyborczym przez cały dzień wyznaczony dla danego rejonu. Wypełnioną kartę wyborczą należy wrzucić do urny. Po zakończeniu głosowań, komisja skrutacyjna dokona obliczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, a komisja wyborcza ogłosi wyniki wyborów na stronie internetowej Izby.

  Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, będą przeprowadzane
  w ciągu wskazanego poniżej  dnia, w godzinach od 8.00 do 20.00:

  1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście w dniu 03.08.2020 r.,
  2. zebranie II rejonu Krzyki w dniu 04.08.2020 r.,
  3. zebranie III rejonu Fabryczna w dniu 05.08.2020 r.,
  4. zebranie IV rejonu Psie Pole w dniu 06.08.2020 r.,

  Proszę o zabranie ze sobą aktualnego dowodu tożsamości, tzn. dowodu osobistego lub legitymacji radcowskiej, celem ustalenia tożsamości radcy prawnego biorącego udział w głosowaniu. Oddanie głosu wymaga też podpisu radcy prawnego na liście obecności. Każdy radca prawny, który będzie uczestniczył w wyborach proszony jest o przybycie w maseczce zakrywającej usta i nos oraz o zaopatrzenie się we własne przybory do pisania. Ze strony Izby zapewnione zostaną środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki.

  Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Głosowanie na zebraniach rejonowych jest tajne.
  2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.
  3. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów oraz informację o liczbie mandatów w danym rejonie.
  4. Głosować można tylko osobiście. Nie jest możliwe głosowanie poprzez pełnomocników.
  5. Na kandydata oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata.
  6. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów wskazana na karcie do głosowania. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
  7. Liczba mandatów w poszczególnych rejonach:

  - 24 dla rejonu Stare Miasto i Śródmieście,
  - 37 dla rejonu Krzyki,
  - 33 dla rejonu Fabryczna,
  - 53 dla rejony Psie Pole.

  Okręgowa Komisja Wyborcza od dnia 27 lipca 2020 r. będzie publikowała na stronie internetowej Izby oraz na tablicy ogłoszeń listę zgłoszonych kandydatów oraz spis radców prawnych posiadających prawo wybieraniaw danym rejonie. 

  Leszek Korczak
  Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu

   

   

 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:06 przez: Agata Bartczyszyn

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, tj. 17 sierpnia 2020 r.

  Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu które odbędzie się 21 lub 22 września 2020 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Dla osób, które złożą wnioski po 14 sierpnia br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

   

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1560 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
  • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.600 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej
 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 1
  Opublikowano: 24.07.2020, 15:13 przez: Beata Kozieł

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 1, według kodu z pierwszego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej