Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

 • Prezentacja - SSO Grzegorz Karaś
  Opublikowano: 31.10.2019, 11:10 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,

  wszystkich zainteresowanych słuchaczy wykładów SSO Grzegorza Karasia zapraszamy do kontaktu z Działem Szkoleń pod adresem mailowym: szkolenia@oirp.wroclaw.pl celem otrzymania prezentacji.

 • Losowanie NPP 12 listopada br
  Opublikowano: 25.10.2019, 15:29 przez: Lilianna Szot

  UWAGA!

  W dniu 12 listopada br (wtorek) w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8 na I piętrze odbędą się losowania radców prawnych mających udzielań npp w 2020 r. zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. ze zmianami:

  - dla powiatów: górowskiego, milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego losowanie odbędzie się o godz. 16.00

  - dla powiatu Miasto Wrocław o godz. 17.00.

   

  W załączeniu zaktualizowane lokalizacje punktów npp w 2020 r.

  Czytaj dalej
 • RAPORT Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych
  Opublikowano: 23.10.2019, 16:48 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  Na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych został opracowany raport pt.:" Strategie konkurowania indywidualnych kancelarii radców prawnych" wykonany przez profesora Wyższej Szkoły Bankowej Pana Ryszarda Sowińskiego. Radcowie prawni, zainteresowani otrzymaniem tego opracowania, są proszeni o przesłanie prośby mailem na adres: sekretariat@oirp.wroclaw.pl

 • Zapraszamy radców prawnych do udziału w Akcji "Prawo w szkole 2019/2020"
  Opublikowano: 14.10.2019, 13:53 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór szkół do tegoroczne akcji „Prawo w szkole 2019/2020”, organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.
  Projekt polega na nieodpłatnym prowadzeniu lekcji (w wymiarze jednej godziny lekcyjnej) na temat zagadnień prawnych z którymi młodzież spotyka się w codziennym życiu (np. ochrona dóbr osobistych, stalking czy prawa konsumenta).

  Lekcje mogą być prowadzone w następujących powiatach: wrocławskim, wołowskim, trzebnickim, średzkim, strzelińskim, oławskim, oleśnickim, milickim i górowskim.
  Tegoroczna akcja trwała będzie w okresie październik 2019 – styczeń 2020.

  Zgłoszenia szkół (preferowana forma elektroniczna) należy kierować do:
  mec. Roberta Staszewskiego
  e-mail: rstaszewski@oirp.wroclaw.pl

  tel. 693-70-70-78

  W zgłoszeniu prosimy podać:
  1. Nazwę szkoły, adres.
  2. Osobę do kontaktu, email, telefon.
  3. Proponowany termin zajęć (po 21 października)
  (data może zostać ustalona w terminie późniejszym)
   

  Serdecznie zapraszamy!

 • Nieodpłatna Pomoc Prawna w 2020 r. - KOMUNIKAT
  Opublikowano: 10.10.2019, 16:47 przez: Lilianna Szot

                                                                                                  Wrocław 2019.10.10

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy.

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2020. Konkretne lokalizacje zostaną podane przez poszczególne powiaty i w stosunku do roku ubiegłego nie powinno być zasadniczych zmian.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.), z tym zastrzeżeniem, że powiat powierza połowę punktów do prowadzenia adwokatom i radcom prawnym z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a połowę organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej "organizacją pozarządową", z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jeżeli iloraz liczby punktów i liczby dwa stanowi liczbę niecałkowitą, zaokrągla się ją w górę do liczby całkowitej - art. 11 ust.1.

  W każdym punkcie przypadającym dla radców prawnych pomoc będzie świadczyło nie więcej niż pięcioro koleżanek i kolegów. W przypadku punktu dzielonego pomiędzy adwokatów i radców prawnych do obsługi naszej połowy wskazujemy nie więcej niż trzech radców prawnych.

  W 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:

  1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

  2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub

  3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub

  3a) nieodpłatną mediację lub

  4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

  5) Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

  Realizując postanowienia ww. ustawy jak i Uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych - wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 na 24 października br. do godziny 12.00. (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby).

  Załącznik nr 1 Wzór deklaracji.

  Prosimy o wskazanie jednego powiatu, w którym deklarujecie Państwo chęć udzielania porad prawnych lub prowadzenia mediacji.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  Załącznik nr 2 Lokalizacje punktów w poszczególnych powiatach znane na dzień publikacji Komunikatu.

  Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna RODO.

  Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

  Informuję także, iż w siedzibie OIRP we Wrocławiu odbędzie się spotkanie Dziekana Leszka Korczaka, Sekretarza OIRP we Wrocławiu Agnieszki Templin z radcami prawnymi, którzy złożą deklaracje. Termin spotkania zostanie podany w następnym komunikacie.

  Celem spotkania będzie:

  - ostateczne wskazanie lokalizacji punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jej harmonogram,

  - wskazania ilu chętnych złożyło deklaracje w poszczególnych powiatach,

  - wyboru radców prawnych udzielających ww. pomocy w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. ze zmianami.

   

  Z wyrazami szacunku

  Dziekan OIRP we Wrocławiu Leszek Korczak

  Czytaj dalej