Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • E-doręczenia przez Portal Informacyjny - aktualizacja
  Opublikowano: 29.06.2021, 11:14 przez: Lilianna Szot

  Szanowne Koleżanki,

  Szanowni Koledzy,

  w dniu 3 lipca 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1090), która reguluje m.in. kwestie doręczeń sądowych w toku postępowania cywilnego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Dla radców prawnych oznacza to przede wszystkim diametralną zmianę w zakresie doręczeń w toku postępowań cywilnych – od tej pory pisma sądowe kierowane do profesjonalnego pełnomocnika procesowego będą doręczane przez Portal Informacyjny (https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/). Komisja Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej OIRP we Wrocławiu przygotowała dla Państwa cykl informacyjny omawiający zmiany wprowadzane nowelizacją oraz nowe obowiązki radców prawnych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi planszami oraz opisami do nich.

  Cykl informacyjny publikowany jest również (oraz stale aktualizowany) na profilach Komisji na:

  - Facebooku’u https://www.facebook.com/Komisja-Zagraniczna-i-Komisja-ds-Nowych-Technologii-OIRP-we-Wroc%C5%82awiu-2195992573984070

  - LinkedIn https://www.linkedin.com/company/komisja-ds-nowych-technologii-i-transformacji-cyfrowej/

  29.05.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 1)

  Zgodnie z obietnicą rozpoczynamy cykl postów omawiających zmiany, jakie dla radców prawnych (i innych profesjonalnych pełnomocników procesowych) przyniesie wejście w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, którą wczoraj popołudniu po rozpatrzeniu poprawek Senatu uchwalił Sejm RP.

  Przepis art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19, który wejdzie w życie po 14-dniowym vacatio legis, stanowić będzie, że sąd (obligatoryjnie!) doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w systemie teleinformatycznym służącym udostępnianiu tych pism (Portal Informacyjny)

  Wprowadzona zmiana nie ma charakteru stałego, a obowiązywać będzie jedynie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich

  Obligatoryjne doręczenia przez Portal Informacyjny nie będą dotyczyć wszystkich procedur sądowych, a jedynie spraw rozpoznawanych według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

  Portal Informacyjny Apelacji Wrocławskiej https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/

  Co w takim razie sąd cywilny będzie doręczał profesjonalnym pełnomocnikom online przez Portal Informacyjny, a co – jak dotychczas – papierowo przy wykorzystaniu przesyłki poleconej?

  Zasada: całość korespondencji sądowej (kierowanej przez sąd do profesjonalnych pełnomocników procesowych) będzie doręczana online poprzez konta tychże pełnomocników na Portalu Informacyjnym (np. odpis orzeczenia z uzasadnieniem, zapadłe poza rozprawą postanowienia/zarządzenia)

  Wyjątek: NIE BĘDĄ DORĘCZANE ELEKTRONICZNIE PRZEZ PORTAL INFORMACYJNY, A TRADYCYJNIE (JAK DOTYCHCZAS) PAPIEROWO PRZESYŁKĄ POLECONĄ te pisma sądowe, które zawierają w sobie element pochodzący niejako „spoza” sądu, tj. te pisma sądowe, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu (np. zobowiązanie do złożenia odpowiedzi na pozew przesyłane wraz z pozwem strony przeciwnej, zobowiązanie do ustosunkowania się do opinii biegłego przesyłane wraz z samą opinią).

  Pamiętajmy również, że zgodnie z art. 15zzs(9) przewodniczący (obligatoryjnie) zarządza odstąpienie od doręczenia pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, jeżeli doręczenie jest niemożliwe ze względu na charakter pisma.

  30.05.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 2)

  Nowe obowiązki radców prawnych

  Zmiany, które wprowadzi wejście w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w sposób istotny wpłyną na sposób funkcjonowania kancelarii prawnych

  Przepis art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19 wprowadzi obowiązkowe doręczenia online pism sądowych w procedurze cywilnej poprzez Portal Informacyjny, co w praktyce oznacza, że każdy radca prawny będzie musiał posiadać konto na Portalu Informacyjnym

  Portal Informacyjny Apelacji Wrocławskiej https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/

  Skuteczność doręczeń elektronicznych przez Portal Informacyjny nie będzie zależna od tego, czy dany radca miał już wcześniej konto na Portalu czy nie. Wszyscy radcowie prawni obsługujących sprawy w toku cywilnego postępowania sądowego są więc zobligowani do posiadania konta na Portalu Informacyjnym od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej

  Radca prawny będzie musiał również regularnie logować się na swoje konto na Portalu Informacyjnym, aby móc odbierać kierowane do niego przesyłki sądowe. Na podstawie art. 15zzs(9) ust. 3 zd. 2 ustawy o COVID-19 w przypadku braku zapoznania się z pismem sądowym przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego pismo uznawać się będzie za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego umieszczenia w Portalu Informacyjnym

  Wskazujemy, że Krajowa Izba Radców Prawnych postulowała o wydłużenie powyższego 14-dniowego terminu fikcji doręczenia – do 21 dni. Taką też propozycję poprawki do ustawy zaproponował Senat RP. Poprawka ta została jednak odrzucona podczas piątkowego posiedzenia Sejmu RP

  Co więcej, zgodnie z art. 15zzs(9) ust. 1 ustawy o COVID-19 radcowie będą mieli dodatkowy obowiązek procesowy. W pierwszym piśmie procesowym trzeba będzie podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu. Niewykonanie tego obowiązku stanowić będzie brak formalny pisma.

  31.05.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 3)

  Doręczenia sądowe w toku postępowania cywilnego przez Portal Informacyjny będą nie lada wyzwaniem, szczególnie dla tych radców prawnych, którzy dotychczas nie posiadali konta na Portalu. Specjalnie dla nich wskazujemy, jak zacząć!

  Nowelizacja ustawy o COVID-19 nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta RP, w związku z czym nie wiemy, kiedy dokładnie wejdzie w życie, ale jedynie 14-dniowe vacatio legis powoduje, że czasu na przygotowania jest niewiele

  Rejestracja profilu na Portalu Informacyjnym Apelacji Wrocławskiej możliwa jest pod tym linkiem https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/#/register

  Po wypełnieniu formularza konieczna jest weryfikacja tożsamości profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Tej można dokonać na trzy alternatywne sposoby:

  Weryfikacja wymagająca osobistego stawiennictwa użytkownika w Punkcie informacyjnym każdego sądu (z dowodem osobistym i legitymacją radcowską)

  Weryfikacja z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (w pełni zdalny sposób założenia konta; skuteczne zalogowanie się na Profil i zgodność danych we wniosku powodują automatyczną weryfikację użytkownika i umożliwiają natychmiastowe rozpoczęcie pracy w Portalu Informacyjnym)

  Weryfikacja przez złożenie oświadczenia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

  Szczegółową instrukcję opisującą każdy rodzaj procedury weryfikacji użytkownika znajdą Państwo tutaj https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/.../instrukcja...

  Jeżeli którykolwiek z członków samorządu radcowskiego będzie miał problem z założeniem konta na Portalu Informacyjnym, OIRP Wrocław - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu służy wsparciem. Jeżeli jesteś taką osobą (lub znasz radców, którym przyda się pomoc), prosimy o bezpośredni kontakt mailowy z mec. Joanną Łabędzką, Przewodniczącą Komisji ds. socjalnych i seniorów (jlabedzka@oirp.wroclaw.pl) lub kontakt telefoniczny z biurem OIRP pod numerami telefonu dostępnymi tutaj: https://oirp.wroclaw.pl/kontakt

  01.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 4)

  Na stronach sejmowych wczoraj pojawiła się już pełna treść ustawy nowelizującej ustawę o COVID-19 https://orka.sejm.gov.pl/opin.../nazwa/899_u/$file/899_u.pdf

  Z lektury nowouchwalonego przepisu art. 15zzs(9) płynie m.in. konkluzja o braku możliwości „urlopu” dla profesjonalnych pełnomocników procesowych od doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny. Oznacza to, że w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego radcy prawnego kierowane do niego przesyłki sądowe nadal będą umieszczane w Portalu Informacyjnym!

  Jedynym sposobem na uniknięcie skutku doręczenia będzie nielogowanie się na Portalu Informacyjnym przez czas urlopu/choroby. Jest to jednak rozwiązanie skuteczne tylko w przypadku przerw od pracy trwających do 14 dni. Zgodnie bowiem z art. 15zzs(9) ust. 3 ustawy o COVID-19 w przypadku braku zapoznania się z pismem umieszczonym w Portalu Informacyjnym, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia jego umieszczenia

  Jeżeli więc nasz urlop lub choroba trwać będzie dłużej niż 14 dni, jedynym sposobem na uniknięcie fikcji doręczenia pozostanie udzielenie substytucji innemu pełnomocnikowi. W sferze technicznej działanie to powinno objąć utworzenie subkonta na Portalu Informacyjnym dla naszego substytuta

  Subkonto tworzy się klikając opcję „Mój profil” w prawnym górnym rogu Portalu Informacyjnego, a następnie poprzez kafelek „Subkonta” „Dodaj subkonto”. Osobę z subkonta można upoważnić do wszystkich lub tylko do niektórych naszych spraw. Nasz substytut osobno będzie logował się na swoje konto na Portalu Informacyjnym, a osobno na subkonto, które dla niego stworzyliśmy.

  02.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 5)

  Czy nowelizacja ustawy o COVID-19 z dnia 28 maja 2021 r. pozwoli na składanie przez profesjonalnych pełnomocników procesowych pism procesowych online?

  Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Wyrażona w nowelizacji idea doręczeń sądowych przez Portal Informacyjny zakłada bowiem jedynie jednostronną komunikację sąd profesjonalny pełnomocnik procesowy.

  Przepis art. 15zzs(9) pozwala zatem na kierowanie pism sądowych przez sąd do radcy prawnego, jednocześnie nie zezwalając radcy prawnemu na zwrotną zdalną komunikację z sądem

  Rozwiązanie to powoduje, że choć z punktu widzenia sądu proces komunikacji został usprawniony, z punktu widzenia radcy prawnego niewiele ulegnie zmianie. Nadal będzie on musiał bowiem korzystać z dotychczasowych, tradycyjnych form kontaktu pisemnego z sądem, głównie przy wykorzystaniu przesyłki poleconej.

  07.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 6)

  Doręczenia przez Portal Informacyjny z pewnością spowodują dużo zmian w pracy kancelarii radców prawnych. Warto więc przygotować się na nie możliwie najlepiej!

  Pamiętaj! Aby na bieżąco dowiadywać się o kierowanych do nas przez Portal Informacyjny pismach sądowych, tj. aby otrzymywać stosowne powiadomienia SMS/email, niezbędne jest zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta na Portalu.

  Jak to zrobić?

  Zaloguj się na Portalu Informacyjnym

  Kliknij opcję „Mój profil” w prawnym górnym rogu

  Sprawdź aktualność danych w zakładce „Moje Dane” (szczególnie w podzakładce „Dane kontaktowe”)

  Upewnij się, że w podzakładce „Dane kontaktowe” masz wprowadzony aktualny numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz zaznaczoną opcję „Powiadamiaj e-mailem o zmianach w sprawach”

  W zakładce „Ustawienia konta” wybierz, czy wolisz powiadomienia email czy SMS

  Gdyby jakieś kwestie obsługi Portalu pozostawały niejasne, warto zapoznać się z Podręcznikiem Użytkowania Portalu Informacyjnego dostępnym na stronie https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/zalacznik/Instrukcja_PI.pdf

  08.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 7)

  Czy wiesz, że nie istnieje jeden centralny Portal Informacyjny

  Tak naprawdę istnieje jedenaście Portali Informacyjnych, po jednym dla każdej apelacji. Każdy z sądów apelacyjnych prowadzi własny Portal i aby uzyskać do niego dostęp, należy posiadać konto w KAŻDYM z nich

  Co zrobić, jeżeli mam konto jedynie w apelacji wrocławskiej

  Nie trzeba dokonywać dziesięciu kolejnych rejestracji! Wystarczy jednorazowa rejestracja w którejkolwiek z apelacji, a następnie przeniesienie konta do pozostałych

  Skopiowanie już posiadanego konta do innej apelacji jest bardzo proste! Wystarczy po zalogowaniu się na swoje konto wybrać z listy na górze inną apelację, co automatycznie przeniesie nas do procesu tworzenia konta w nowej apelacji. Teraz należy:

  - zaakceptować Regulamin Portalu Informacyjnego

  - potwierdzić dane osobowe

  - potwierdzić adres kancelarii

  Po tych krokach nasze konto zostanie automatycznie stworzone w nowej apelacji, bez potrzeby dodatkowej weryfikacji tożsamości (nie trzeba więc potwierdzać swojej tożsamości fizycznie w sądzie na drugim krańcu Polski)

  Po założeniu kont na wszystkich 11 Portalach Informacyjnych warto upewnić się, że we wszystkich z nich mamy wpisane aktualne dane kontaktowe oraz prawidłowo oznaczyliśmy powiadomienia sms/email (zob. więcej post z 07.06.2021 r.)

  Pamiętaj Jeżeli nie skopiujesz konta we wszystkich 11 Portalach Informacyjnych, a na którymś z nich sąd będzie chciał doręczyć Ci pismo sądowe przez Portal, skutek doręczenia i tak nastąpi (pomimo braku naszej aktywności, a nawet wiedzy). Stanie się tak na skutek zaistnienia fikcji doręczenia. Zgodnie bowiem z art. 15zzs(9) ust. 3 zd. 2 ustawy o COVID-19 w przypadku braku zapoznania się z treścią pisma sądowego umieszczonego na Portalu uznaje się je za doręczone po upływie 14 dni.

  10.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny - część 8

  Informujemy, że Prezydent podpisał wczoraj ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą e-doręczenia przez Portal Informacyjny (https://www.prezydent.pl/.../art,70,czerwiec-2021-r.html)

  Teraz oczekiwać będziemy na publikację ustawy z Dzienniku Ustaw, co umożliwi nam dokładne wskazanie dnia wejścia w życie nowelizacji

  Przypominamy, że finalnie uchwalona treść ustawy w znaczący sposób różni się od pierwotnego brzmienia projektu ustawy (druk sejmowy 899). O przebiegu procesu legislacyjnego informowaliśmy Was na bieżąco (zob. post z dnia 29 stycznia 2021 r., post z dnia 16 kwietnia 2021 r., post z dnia 19 maja 2021 r.), ale warto przypomnieć, że w toku prac parlamentarnych m.in.:

  - zrezygnowano z pomysłu doręczeń przy wykorzystaniu zwykłych skrzynek poczty email na rzecz doręczeń przez Portal Informacyjny

  - wydłużono okres, po jakim pismo elektroniczne uznaje się za doręczone (z pierwotnego jednego (!) dnia roboczego do 14 dni kalendarzowych)

  - odstąpiono od pomysłu obligowania profesjonalnych pełnomocników procesowych do dołączania do pisma wnoszonego do sądu (co ważne, pisma wnoszonego tradycyjnie, tj. przesyłką pocztową lub na biurze podawczym sądu) „informatycznego nośnika danych zawierającego dodatkowy odpis pisma w postaci elektronicznej wraz z cyfrowym odwzorowaniem jego załączników” pod rygorem uznania, że brak takiego nośnika stanowi brak formalny pisma

  W toku prac legislacyjnych Krajowa Izba Radców Prawnych postulowała usunięcie tego obowiązku, wskazując, że w całości przerzuca on ciężar i koszty doręczeń dokonywanych przez sąd drogą elektroniczną na zawodowego pełnomocnika, zmuszając go do przygotowania odpisu pisma i cyfrowych odwzorowań załączników doręczanych pism, co mogłoby wydłużyć czas potrzebny zawodowemu pełnomocnikowi do wniesienia pisma, nie mówiąc już o sytuacji, gdy nie dysponuje on niezbędnym sprzętem lub oprogramowaniem umożliwiającym takie odwzorowanie.

  11.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 9)

  Czy jesteśmy gotowi na doręczenia elektroniczne przez Portal Informacyjny?

  Sprawdziliśmy, ilu radców prawnych zrzeszonych w OIRP Wrocław - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu posiada konto na Portalu Informacyjnym

  Okazało się, że na 2491 członków samorządu 71% założyło już swój profil na Portalu Informacyjnym (1771 radców prawnych). Oznacza to, że 29% z nas (720 radców prawnych) nie posiada jeszcze swojego konta

  Pamiętajmy, że e-doręczenia przez Portal Informacyjny obowiązywać będą WSZYSTKICH radców prawnych (niezależnie od tego, czy posiadają konto na Portalu Informacyjnym czy nie). Uwaga ta tyczy się wszystkich wykonujących zawód radców prawnych, reprezentujących swoich klientów w toku postępowań cywilnych

  Jeżeli dany radca nie będzie posiadał konta na Portalu, nie wstrzyma to skuteczności doręczeń przez Portal. Sąd i tak zastosuje bowiem doręczenia elektroniczne, a skutek doręczenia nastąpi z upływem 14 dnia od dnia umieszczenia pisma sądowego w Portalu – art. 15zzs(9) ust. 3 ustawy o COVID-19.

  Apelujemy, aby wszyscy radcowie prawni prowadzący postępowania cywilne założyli konto na Portalu Informacyjnym. Jeżeli ktokolwiek potrzebować będzie wsparcia w tym zakresie, Izba służy pomocą (zob. https://www.facebook.com/.../a.21969076.../2859493444300643/)

  15.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 10)

  Czy wszyscy mamy już konta na jedenastu Portalach Informacyjnych?

  Niestety nie

  Sprawdziliśmy, ilu radców prawnych zrzeszonych w OIRP Wrocław - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu założyło już swój profil na Portalu Informacyjnym we wszystkich 11 apelacjach

  Okazało się, że na 1771 radców prawnych posiadających konto na Portalu, jedynie 279 (niecałe 16 procent) ma profil we wszystkich apelacjach

  Oznacza to jednocześnie, że aż 89 procent (2212 z 2491) radców prawnych, będących członkami naszej izby, nie jest jeszcze w pełni przygotowane na wejście w życie nowelizacji ustawy o COVID-19, ponieważ albo w ogóle nie posiada konta na Portalu Informacyjnym, albo nie posiada wszystkich jedenastu kont.

  W poście z dnia 8 czerwca 2021 r. wskazywaliśmy na potrzebę posiadania kont na wszystkich 11 Portalach Informacyjnych oraz wyjaśniliśmy, jak przenieść swój dotychczasowy profil do Portali innych apelacji (https://www.facebook.com/.../a.21969076.../2864812970435357/). Jeżeli jeszcze tego Państwo nie zrobili, zachęcamy, żeby skopiować swoje konto jeszcze przed wejściem w życie e-doręczeń przez Portal Informacyjny.

  21.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 11)

  UWAGA!  W zeszły piątek, 18.06.2021 r., ustawa wprowadzająca doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny dla profesjonalnych pełnomocników procesowych została opublikowana w Dzienniku Ustaw (https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000109001.pdf)

  Oznacza to, że znamy już dokładną datę wejścia w życie zmian! Doręczenia przez Portal Informacyjny zaczną obowiązywać w dniu 3 lipca 2021 r., wraz z upływem 14-dniowego vacatio legis

  Mamy jedynie niecałe dwa tygodnie na przygotowanie się na zmiany! Serdecznie zachęcamy wszystkich radców prawnych i aplikantów radcowskich (ale również adwokatów oraz rzeczników patentowych) do zapoznania się ze wszystkimi częściami naszego cyklu informacyjnego, w którym staramy się prosto i treściwie wyjaśnić nową regulację prawną i nakładane na nas nowe obowiązki

  Nowa regulacja prawna zacznie być stosowania od razu do wszystkich sądowych postępowań cywilnych. Zgodnie z art. 6 ustawy nowelizującej nowe przepisy stosuje się do postępowań cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

  Natomiast obowiązek wskazywania w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej radcy prawnego i numeru telefonu przeznaczonego do kontaktu z sądem stosuje się do pism procesowych wnoszonych w sprawie po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu (art. 6 ust. 3 ustawy nowelizującej). Przypominamy, że niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma

  Wskazujemy, że Krajowa Izba Radców Prawnych w toku procesu legislacyjnego postulowała wydłużenie wyjątkowo krótkiego 14-dniowego vacatio legis dla wprowadzanych zmian - do dwóch miesięcy. Do postulatu tego przychylił się Senat RP, wprowadzając w projekcie ustawy stosowną poprawkę, zgodnie z którą art. 15zzs(9) ustawy miał wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia (poprawka nr 24 uchwały Senatu RP z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - https://www.senat.gov.pl/.../senatuc.../4509/plik/384uch.pdf). Niestety, poprawka ta została odrzucona przez Sejm w dniu 28 maja 2021 r.

  24.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 12)

  Właśnie zakończyło się szkolenie OIRP Wrocław - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu z doręczeń przez Portal Informacyjny prowadzone przez niezastąpionego SSO Grzegorza Karasia. Duża dawka wiedzy, jeszcze większa pytań o to, jak w praktyce wyglądać będzie wejście w życie nowelizacji…

  Na schemacie pokazujemy, jak na osi czasu wyglądają zmiany, które ustawodawca przygotował dla profesjonalnych pełnomocników procesowych w zakresie sądowych doręczeń cywilnych

  Najważniejsza informacja jest taka, że ustawa wejdzie w życie już za niedługo ponad tydzień (03.07.2021), ale pełne dostosowanie Portalu Informacyjnego do trybu doręczeń elektronicznych nastąpi dopiero za kilka tygodni

  Oznacza to, że przez najbliższy czas po wejściu w życie nowelizacji doręczenia przez Portal będą co prawda funkcjonować, ale w Portalu Informacyjnym nie będzie jeszcze istnieć osobna zakładka poświęcona tylko i wyłącznie korespondencji do doręczeń. Ta powstanie bowiem dopiero po wakacjach, we wrześniu

  Tymczasowo funkcjonować będziemy podobnie jak dotychczas, z tą różnicą, że w zakładce „DOKUMENTY” kliknięcie jednej z ikon umieszczonych przy piśmie podlegającym doręczeniu, tj. ikony „POBIERZ (DOCX)” lub ikony „POBIERZ (PDF)”, spowoduje skuteczne na gruncie k.p.c. doręczenie pisma sądowego.

  28.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 13)

  Czy jeżeli zaloguję się do Portalu Informacyjnego po dniu 3 lipca 2021 r., to automatycznie odbiorę całość pism sądowych skierowanych do mnie w Portalu?

  Na szczęście nie. Skutek doręczenia przez Portal nastąpi nie na skutek zalogowania na swoje konto, a na skutek rzeczywistego odbioru pisma Oznacza to, że nie istnieje ryzyko, że wraz z zalogowaniem się na konto odbierzemy naraz wszystkie pisma sądowe do doręczenia z ogółu prowadzonych przez nas postępowań cywilnych.

  W takim razie jak odbierać będę pisma sądowe w Portalu Informacyjnym?

  Odpowiedź na to pytanie należy podzielić na dwie części:

  W okresie po dniu 3 lipca 2021 r. do dnia wdrożenia modelu docelowego (najprawdopodobniej wrzesień 2021 r.) pisma sądowe w Portalu odbierać będziemy poprzez aktywność w zakładce "Dokumenty". W celu dokonania odbioru pisma należy kliknąć jedną z ikon umieszczonych przy piśmie podlegającym doręczeniu, tj. ikonę "POBIERZ (DOCX)” lub ikonę "POBIERZ (PDF)”. Alternatywą do pobrania pisma sądowego przez kliknięcie jednej z powyższych ikon i pobranie pliku będzie pobranie go przez API

  W modelu docelowym w Portalu powstanie specjalna zakładka poświęcona tylko i wyłącznie korespondencji sądowej kierowanej do danego profesjonalnego pełnomocnika procesowego. Wtedy nie będą istnieć żadne wątpliwości, który z dokumentów umieszczanych na Portalu jest pismem sądowym, mającym podlegać doręczeniu do naszych rąk i uruchamiającym określone terminy procesowe.

  30.06.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 14)

  Przypominamy!! Doręczenia przez Portal Informacyjny na podstawie art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19 (które omawiamy dla Was w naszym cyklu informacyjnym) i doręczenia na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych to dwie ZUPEŁNIE ODRĘBNE regulacje prawne. Doręczenia przez Portal Informacyjny zaczną funkcjonować JUŻ W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ, 3 lipca 2021 r. Natomiast wdrożenie doręczeń elektronicznych w oparciu o ustawę o doręczeniach elektronicznych zostało przesunięte na przyszły rok.

  Poniżej wskazujemy RÓŻNICE pomiędzy tymi dwoma rodzajami doręczeń:

  1. Zakres czasowy

  Doręczenia przez Portal Informacyjny są rozwiązaniem tymczasowym na okres pandemii, tj. na mocy aktualnych przepisów obowiązywać będą jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich.

  Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych będą zaś stałą podstawą funkcjonowania komunikacji sądowej, lecz dopiero od 2029 r. (art. 155 ust. 7 ustawy o doręczeniach elektronicznych).

  1. Zakres przedmiotowy

  Doręczenia przez Portal Informacyjny są rozwiązaniem ograniczonym jedynie do pism sądowych w sprawach rozpoznawanych na podstawie przepisów k.p.c. (nie dotyczą w związku z tym innych postępowań sądowych czy postępowań administracyjnych).

  Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych funkcjonować będą w toku wszystkich postępowań sądowych i administracyjnych, a także w relacjach ze wszystkimi podmiotami władzy publicznej.

  1. Zakres podmiotowy

  Doręczenia przez Portal Informacyjny dotyczyć będą tylko i wyłącznie profesjonalnych pełnomocników procesowych (radców prawnych, adwokatów, rzeczników patentowych oraz Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej).

  Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych będą obligatoryjne dla każdego podmiotu publicznego, a także wybranych podmiotów niepublicznych, tj. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, rzeczników patentowych, notariuszy, radców Prokuratorii Generalnej RP, a także wszystkich przedsiębiorców wpisanych do KRS lub CEIDG. Pozostałe podmioty (w tym osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) będą posiadać adres do doręczeń elektronicznych fakultatywnie.

  1. Kanał doręczeń

  Doręczenia elektroniczne wprowadzane w życie nowelizacją ustawy o COVID-19 z dniem 3 lipca 2021 r. dokonywane będą przez Portal Informacyjny.

  Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych dokonywane będą poprzez aplikację e-Doręczenia.

  1. Rodzaj komunikacji elektronicznej

  Doręczenia przez Portal Informacyjny będą jednostronnym kanałem komunikacji elektronicznej (jedynie sąd będzie mógł doręczać pisma sądowe elektronicznie, ale pełnomocnicy profesjonalni nie będą mogli składać pism procesowych online)

  Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych oprą się na elektronicznej komunikacji dwustronnej (i organ/sąd będzie mógł się z nami kontaktować przez aplikację e-Doręczenia, i my będziemy mogli kontaktować się z organem/sądem online).

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się pełnym raportem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotowanym przez członków Komisji: Marię Dymitruk, Bartosza Frydla, Michała Skrzywanka, dotyczącym ustawy o doręczeniach elektronicznych (https://kirp.pl/e-doreczenia-raport-osrodka-badan.../).

  Zaznaczamy jednocześnie, że ustawą z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp...) przesunięto termin wdrożenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej z zapowiadanego 1 października 2021 r. na dnia 5 lipca 2022 r. Nowelizacją przesunięto również wejście w życie obowiązków ustawowych radców prawnych, w tym przede wszystkim obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych (art. 9 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych) – również na dzień 5 lipca 2022 r. (zob. art. 166 pkt 5 ustawy o doręczeniach elektronicznych w zw. z art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych).

  01.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 15)

  Krajowa Izba Radców Prawnych opublikowała przekazane przez Ministerstwo Sprawiedliwości instrukcje związane z wejściem w życie przepisu art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19:

  1. Instrukcja zakładania konta pełnomocnika w Portalu Informacyjnym (https://kirp.pl/.../download.../includes/download.php...)
  2. Instrukcja zakładania i zarządzania subkontem w Portalu Informacyjnym (https://kirp.pl/.../download.../includes/download.php...)
  3. Instrukcja uzyskiwania dostępu do sprawy w Portalu Informacyjnym (https://kirp.pl/.../download.../includes/download.php...)
  4. Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym (https://kirp.pl/.../download.../includes/download.php...)

  Zachęcamy wszystkich Państwa do szczegółowego zapoznania się z powyższymi instrukcjami możliwie szybko. Pamiętajmy, że nowelizacja wprowadzająca doręczenia sądowych pism cywilnych przez Portal Informacyjny wejdzie w życie już pojutrze!

  02.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 16)

  Jutro (03.07.2021) wchodzi w życie przepis art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19, wprowadzający dla zawodowych pełnomocników obligatoryjne doręczenia sądowe w sprawach cywilnych przez Portal Informacyjny, a aż 30 tys. profesjonalnych pełnomocników procesowych (radców prawnych, adwokatów, którzy aktywnie wykonują swój zawód) nadal nie posiada konta na Portalu.

  Pamiętajmy! Aby założyć konto na Portalu Informacyjnym, NIE MUSIMY NAWET WYCHODZIĆ Z DOMU! Jednym ze sposobów aktywacji konta na Portalu jest weryfikacja tożsamości za pośrednictwem Profilu zaufanego, do którego założenia i obsługi wymagane jest jedynie posiadanie bankowości elektronicznej.

  Apelujemy, abyśmy wszyscy rozpowszechniali informację o dokonujących się zmianach prawa w zakresie e-doręczeń w naszym środowisku zawodowym! Jeżeli znają Państwo pełnomocników, którym potrzebna jest pomoc w przygotowaniu się do zmian, prosimy o udzielenie tej pomocy lub skontaktowanie ich z odpowiednią izbą. OIRP Wrocław - Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu pomaga (w założeniu konta na Portalu i nauce jego obsługi) wszystkim członkom naszego samorządu. W razie zaistnienia potrzeby wsparcia zachęcamy do bezpośredniego kontaktu mailowego z mec. Joanną Łabędzką, Przewodniczącą Komisji ds. socjalnych i seniorów (jlabedzka@oirp.wroclaw.pl) lub kontaktu telefonicznego z biurem OIRP pod numerami telefonu dostępnymi na stronie izby: https://oirp.wroclaw.pl/kontakt.

  03.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 17)

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny weszły w życie. Od dzisiaj odbiór pisma sądowego przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego (art. 15zzs(9) ust. 4 ustawy o COVID-19).

  Przez ostatni miesiąc robiliśmy, co mogliśmy, aby jak najlepiej przygotować radców prawnych na zmianę sposobu sądowych doręczeń cywilnych. Mamy nadzieję, że cykl informacyjny przyczynił się (i nadal będzie się przyczyniał) do lepszego zrozumienia nowej regulacji prawnej oraz rozpowszechnienia informacji o nowelizacji w naszym środowisku. Dziękujemy, że są Państwo z nami!

  Podziękowania składamy również na ręce Pani Mecenas Marii Dymitruk, która tworzy dla Państwa cykl informacyjny, oraz Pani Mecenas Anna Zalesińska, która swoją nieocenioną wiedzą merytoryczną wspiera proces jego powstawania.

  06.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 18)

  Doręczenia sądowe przez Portal Informacyjny rozpoczęły swoje funkcjonowanie trzy dni temu Nadal pozostaje jednak wiele pytań i wątpliwości Dzisiaj odpowiemy na pytania dotyczące potwierdzania momentu odbioru pisma sądowego przez Portal Informacyjny

  1. Czy radca prawny otrzymuje potwierdzenie, w jakim dniu pismo sądowe zostało mu doręczone przez Portal?

  Radca prawny nie otrzymuje specjalnego potwierdzenia (osobnego dokumentu) wykazującego, że doręczenie na gruncie k.p.c. miało miejsce w konkretnej dacie Tego typu dokument (urzędowe potwierdzenie odbioru) nie został wdrożony, choć byłoby to bardzo pożądane, aby uniknąć wszelkich wątpliwości co do dat rozpoczęcia biegu terminów procesowych

  W chwili obecnej informacja o momencie odbioru pisma w Portalu przez radcę prawnego przekazywana jest do sądu automatycznie. My również możemy się z nią zapoznać, klikając opcję „SZCZEGÓŁY”, znajdującą się przy każdym dokumencie w Portalu. Po kliknięciu na ten kafelek wyświetli nam się informacja o użytkowniku, który odebrał pismo (nas samych lub właścicieli subkont, które utworzyliśmy) oraz daty i godziny odczytania/pobrania Portal wyświetla również datę sporządzenia pisma sądowego oraz datę i godzinę jego publikacji w Portalu.

  1. Czy Portal Informacyjny będzie wskazywał, kiedy upływa czternastodniowy termin na odbiór pisma?

  Nie. Portal Informacyjny nie policzy za nas daty, w której upływa 14-dniowy termin na odbiór pisma sądowego Radca prawny widzi jednak datę sporządzenia pisma oraz datę jego publikacji w Portalu, co umożliwi samodzielne ustalenie upływu powyższego dwutygodniowego terminu.

  Zwracamy uwagę, że na tym tle mogą zrodzić się wątpliwości interpretacyjne i odmienności w praktyce poszczególnych sądów Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 134 k.p.c. w dni ustawowo uznane za wolne od pracy oraz w porze nocnej doręczać można tylko w wyjątkowych wypadkach za uprzednim zarządzeniem prezesa sądu. Zgodnie zaś z paragrafem drugim tego przepisu za porę nocną uważa się czas od godziny dwudziestej pierwszej wieczorem do godziny siódmej rano Nie ma pewności, jak poszczególne składy orzekające liczyć będą upływ terminów procesowych, gdy pismo sądowe zostało umieszczone w Portalu w dzień ustawowo wolny od pracy lub/i w godzinach nocnych (co w przypadku funkcjonowania Portalu jest niestety zasadą).

  09.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 19)

  Pamiętajmy, że z dniem 03.07.2021 r. uruchomiona została nowa funkcjonalność Portalu Informacyjnego: zakładka w czerwonym menu bocznym - „Dokumenty”. Pozwala ona na chronologiczny dostęp do wszystkich dokumentów ze wszystkich spraw podpiętych do naszego profilu w Portalu. Umożliwia zapoznanie się z najnowszymi pismami sądowymi bez potrzeby wchodzenia w poszczególne sprawy.

  W bocznej zakładce „Dokumenty” u góry listy zawsze widzieć będziemy najnowsze dokumenty, jednak będą to zarówno te przeznaczone do doręczenia na gruncie art. 15zzs(9) ustawy o COVID-19, jak i wszystkie inne. Póki co nie istnieje specjalne miejsce, w którym widzieć będzie TYLKO pisma sądowe przeznaczone nam do doręczenia (sytuacja zmieni się wraz z wdrożeniem docelowych funkcjonalności Portalu Informacyjnego za kilka tygodni).

  Dokumenty nieodczytane (a więc niedoręczone) są zaznaczone w Portalu Informacyjnym czerwoną obwódką wokół kafelków „POBIERZ (DOCX)” oraz „POBIERZ JAKO PDF” oraz czerwoną linią z lewej strony. Z momentem odczytania dokumentu czerwone linie znikają, a przy opisie dokumentu pojawia się dokładna data i godzina odbioru przez nas pisma (na grafice widoczne są: jeden odczytany dokument oraz dwa nieodczytane).

  Dokumenty pobierać może zarówno sam radca prawny z własnego profilu w Portalu Informacyjnym, jak i każde z jego subkont (o ile radca wcześniej je założył np. dla swoich aplikantów lub pracowników sekretariatu kancelarii).

  W praktyce mogą powstać wątpliwości, czy odczytanie pisma sądowego podlegającego doręczeniu przez użytkownika subkonta przed odczytaniem tegoż pisma przez samego radcę – pełnomocnika procesowego, oznaczać będzie skuteczne na gruncie k.p.c. doręczenie Można argumentować, że odpowiedź na to pytanie zależeć będzie to od tego, czy posiadacz konta posiada uprawnienia procesowe do występowania w sprawie czy nie. Jeżeli użytkownik subkonta takie uprawnienia by posiadał, może on skutecznie odebrać pismo przez Portal. Można jednak wskazywać, że posiadanie uprawnień procesowych przez użytkownika subkonta nie ma tutaj znaczenia. W tradycyjnej komunikacji papierowej pismo sądowe odbiera bowiem najczęściej pracownik sekretariatu, który uprawnień procesowych nie posiada, a nikt skuteczności doręczenia nie podważa. Drugą z zaprezentowanych interpretacji przedstawił na spotkaniu z radcami prawnymi w dniu 8 lipca 2021 r. SSO Wojciech Łukowski – Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu i zastępca Koordynatora Krajowego ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych.

  12.07.2021 r.

  E-doręczenia przez Portal Informacyjny (część 20)

  Odczytywanie dokumentu w Portalu Informacyjnym przez radcę prawnego i użytkowników subkont – WSKAZÓWKI

  W poprzednim poście wyjaśniliśmy, że dokumenty nieodczytane (a więc niedoręczone) są zaznaczone w Portalu Informacyjnym czerwoną obwódką wokół kafelków „POBIERZ (DOCX)” oraz „POBIERZ JAKO PDF” oraz czerwoną linią z lewej strony Z momentem odczytania dokumentu czerwone linie znikają, a przy opisie dokumentu pojawia się dokładna data i godzina odbioru pisma

  Ale… każdy użytkownik Portalu Informacyjnego widzi swoje (i tylko swoje) czerwone obwódki Ich obecność oraz ich brak jest odrębne dla każdego konta i subkonta

  WNIOSEK: Czerwone obwódki oraz czerwona linia znikają tylko wtedy, gdy użytkownik Portalu sam odczytał pismo (pobrał dokument) Jeżeli wcześniej dany dokument został już pobrany przez użytkownika jednego z SUBKONT, to radca prawny na swoim profilu głównym nadal widzi pismo jako nieodczytane (widzi czerwone obwódki wokół kafelków „POBIERZ” i czerwoną linię z lewej strony) Dopiero po wejściu w ikonę „SZCZEGÓŁY” pojawia się wyczerpująca informacja na temat tego, kto i kiedy pobrał dokument (tutaj będziemy widzieć, czy użytkownik któregokolwiek z naszych subkont odczytał pismo przed nami oraz kiedy to się stało: dokładna data i godzina)

  Wejście w ikonę „SZCZEGÓŁY” nie powoduje odczytania pisma Tylko kliknięcie kafelka „POBIERZ (DOCX)” lub „POBIERZ JAKO PDF” powoduje skutek doręczenia

  Po kliknięciu w ikonę „SZCZEGÓŁY” widać informacje dotyczące odczytania pliku przez nasze konto oraz nasze subkonta NIE WIDAĆ tutaj faktu ani momentu odczytania pisma przez pełnomocnika drugiej strony

  PAMIĘTAJ! Jeżeli założyłeś subkonto, zawsze sprawdzaj ikonę „SZCZEGÓŁY”, aby ustalić moment odbioru pisma (i ewentualnego uruchomienia terminów procesowych) Nie opieraj się tylko i wyłącznie o kolor obwódek wokół kafelków!

   

   

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Warsztaty antydyskryminacyjne „Czym jest dyskryminacja – prawo i praktyka”
  Opublikowano: 21.06.2021, 14:07 przez: Agata Bartczyszyn

  Szanowni Państwo,

  Komisja ds. Praw Człowieka i Praworządności zaprasza na warsztaty antydyskryminacyjne „Czym jest dyskryminacja – prawo i praktyka”, w ramach których będzie można pogłębić wiedzę i poznać mechanizmy dot. szeroko pojętej dyskryminacji, stereotypów oraz uprzedzeń.

  Głównym celem jest przekazanie wiedzy na temat tego, czym jest dyskryminacja, molestowanie seksualne, jakie są źródła tych zjawisk oraz jak skutecznie im przeciwdziałać. Ponadto, celem warsztatu jest zapoznanie osób uczestniczących z obowiązującymi przepisami prawa na temat dyskryminacji oraz przekazanie umiejętności rozróżniania zjawisk dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, molestowania, molestowania seksualnego czy zachęcania do złamania zasady równego traktowania. Dodatkowym atutem warsztatu jest dostarczenie wiedzy na temat najnowszych orzeczeń sądów polskich, a także przykładów dobrych praktyk odnośnie efektywnej prewencji. Nabyta wiedza, pozwoli także zapobiegać zarzutom o stosowanie dyskryminacji oraz ułatwi obronę w sytuacji pojawienia się nieuzasadnionych oskarżeń.

  Warsztaty odbędą 10 lipca 2021 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, I piętro sala wykładowa.

  W wymiarze: 1 dzień warsztatu – 8 godzin wykładowych. (w godz. 10.00-17.00)

  Warsztaty poprowadzą:

  Karolina Kędziora, Radczyni prawna, prezeska organizacji pozarządowej Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego (www.ptpa.org.pl). Certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna oraz trenerka Programu Human Rights Education for Legal Professionals Rady Europy.

  Współautorka m.in. książki „Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu” C.H. Beck, 2010 r. oraz Komentarza do Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania, Wolters Kluwer, 2016.

  Ewa Stoecker, Psycholożka, badaczka, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna, ekspertka w obszarze edukacji na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. Członkini- założycielka stowarzyszeń: Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) i Ekspedycja w głąb Kultury (EIC) w latach 2003 – 2013 członkini zarządu EIC, w latach 2013-16 członkini zarządu TEA. Realizatorka działań edukacyjnych, badań społecznych i ewaluacyjnych a także autorka materiałów edukacyjnych związanych z równym traktowaniem, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz procesami uczenia się i rozwoju (dla podmiotów publicznych, prywatnych i NGO m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

  Narodowego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Grupy Agora S.A., House of Skills, Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Streetworkerskich OSOS, Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, Fundacji Autonomia, Fundacji dla Polski, Stowarzyszenia Lambda Warszawa).

  Warsztaty są nieodpłatne

  Dla kogo przeznaczone są warsztaty?

  Trenerki dostosują program do potrzeb osób wykonujących zawód racy prawnego, zarówno w ramach indywidualnej kancelarii jak i dużej firmy prawnej.

  Jak się zapisać?

  Zapisów można dokonywać przez formularz zgłoszeniowy zawarty poniżej.

  Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  

  Zachęcamy do zapisywania się 😊

   

  Szczegółowy program warsztatów znajduje się w załączniku:

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu
 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 2
  Opublikowano: 17.06.2021, 17:10 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 18-21 maja 2021 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z ostatniego dnia egzaminu.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA.

  Czytaj dalej
 • Wyniki egzaminu radcowskiego KOMISJA EGZ. Nr 3
  Opublikowano: 17.06.2021, 15:23 przez: Jacek Krajewski

  W załączeniu poniżej znajdują się wyniki z Komisji Egzaminacyjnej Nr 3, które przystąpiły do egzaminu radcowskiego w dniach 18-21 maja 2021 r.

  Poniższe zestawienie jest tylko czynnością materialno-techniczną, a wynik egzaminu ustala Komisja w drodze Uchwały i tylko ta Uchwała jest podstawą ustalenia wyniku w rozumieniu przepisów KPA

  Czytaj dalej
 • Wyniki konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym”
  Opublikowano: 15.06.2021, 16:58 przez: Lilianna Szot

  Mamy wielką przyjemność ogłosić, że jury konkursowe (w składzie: Pan Dziekan Tomasz Scheffler, Pani Mecenas Marta Kruk, Pan Mecenas Michał Skrzywanek oraz Pan Mecenas Sławomir Szczerba) wyłoniło trzech laureatów konkursu „Nowe technologie na start! Rozpocznij karierę z radcą prawnym” organizowanego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Studenckie Koło Naukowe BPK LegalNet działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

  Laureatami konkursu zostali:

  • Wojciech Bernacki
  • Mateusz Dominiczak
  • Andrzej Rządkowski

  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

  Niezwykle cieszy nas wysoki poziom prac konkursowych oraz zainteresowanie młodych prawników tematyką prawa nowych technologii. Przypominamy, że konkurs skierowany był do studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a jego celem była edukacja studentów w zakresie wybranych zagadnień prawa nowych technologii oraz promocja zawodu radcy prawnego jako zawodu otwartego na wyzwania technologiczne w sferze prawnej. Nagrodami w konkursie są odpłatne staże studenckie w trzech wrocławskich kancelariach prawnych specjalizujących się w prawie nowych technologii.