Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2023 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską 2022-09-27

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich  na rok szkoleniowy 2023  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

na rok szkoleniowy 2023

dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33(3) ust. 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2023 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 28 października 2022 r.

Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.


Do wniosku o wpis (wzór wniosku w załączniku poniżej) na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych); wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

• oświadczenie (wzór w załączniku poniżej) o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych),

• oświadczenie (wzór w załączniku poniżej) o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich),

• potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis na listę aplikantów w wysokości 301 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych), na konto OIRP Wrocław: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859 .

oryginał odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.


Przypominamy, że składane dokumenty muszą być podpisane.


Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.


Informacja dotycząca PATRONATU zostanie opublikowana w oddzielnym komunikacie.


Uroczyste ślubowanie aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, odbędzie się w dniu 16.12.2022 r. o godz. 1200 w Auli Leopoldina (w głównym gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Uniwersytecki 1).

Szczegółowy program uroczystości ślubowania znajduje się w kalendarzu wydarzeń: https://oirp.wroclaw.pl/uroczyste-slubowanie-aplikantow-radcowskich

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły w dniu 16 grudnia 2022 r. przystąpić do ślubowania, proszone są o poinformowanie o tym fakcie działu aplikacji.


Załączniki: