Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Obrony Karne z urzędu

Pomoc prawna z urzędu jako obrońca w sprawach karnych

 

Każdy radca prawny, który wykonuje zawód radcy prawnego w każdej innej formie niż w oparciu o umowę o pracę (za wyjątkiem radcy prawnego zatrudnionego na podstawie stosunku pracy, ale tylko jako pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny), jest uprawniony a zarazem zobowiązany do bycia obrońcą z urzędu w sprawach karnych i karno-skarbowych.  

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące świadczenia pomocy prawnej polegającej na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, zwolnieni są tylko radcy prawni:

  • mający zawieszone prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,
  • niewykonujący zawodu radcy prawnego
  • albo pozostający w stosunku pracy.
  • Jeśli radca prawny:
  • nie ma zawieszonego prawa wykonywania zawodu radcy prawnego w oparciu o przesłanki z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.),
  • ani nie zgłosił, że nie wykonuje zawodu,
  • ani też nie zgłosił, że pozostaje w stosunku pracy,
  • nie może być wykreślony z listy radców prawnych mającym prawo udzielania oskarżonym pomocy prawnej z urzędu.

Radca prawny mogący być obrońcą z urzędu w sprawach karnych, ma obowiązek zgłosić w Izbie swoją gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu jako obrońca w sprawach karnych. 

Wobec powyższego radca prawny mogący być obrońcą z urzędu w sprawach karnych – jest zgłaszany przez OIRP we Wrocławiu do odpowiedniego sądu (rejonowego, okręgowego, apelacyjnego) wg miejsca zamieszkania wskazanego przez danego radcę prawnego. 

Przekazując dane radców prawnych sądom OIRP we Wrocławiu podaje - adres do doręczeń jaki radca prawny wskaże w karcie ewidencyjnej lub przez EXTRANET, wraz z adresem poczty elektronicznej (e-mailem) i numerem telefonu, oraz to czy dany radca zgłosił gotowość do świadczenia pomocy prawnej z urzędu jako obrońca w sprawach karnych, czy też nie.    

Do sędziów przynależy jedynie prawo wyboru radcy prawnego lub adwokata mającego być obrońcą z urzędu w postępowaniu karnym – i może wskazać zarówno osobę wyrażającą chęć bycia obrońcą jak i tę która nie wyraziła takiej chęci. 

Izba ma tylko obowiązek zgłoszenia do sądów radców prawnych mogących występować jako obrońcy w sprawach karnych, z podziałem na tych którzy deklarują chęć bycia takim obrońcą oraz na tych którzy nie zadeklarowali takiej chęci.