Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy, wybierając jako odbiorcę "Sekretariat".


Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aplikant radcowski/radca prawny poszukiwany – Leszno

Aplikant radcowski/radca prawny poszukiwany – Leszno

Ka­­n­ce­­­la­­­ria Ra­­d­ców Pra­­w­nych Ta­­­bert Przy­­­ni­­cz­ka Sp.j. z sie­­­dzi­­­bą w Le­­sz­nie szu­­ka apli­­ka­n­ta ra­d­co­w­skie­­go oraz ra­d­cę pra­w­ne­­go z nie wię­­cej niż ro­cz­nym sta­­żem

1. Ko­­­go szu­­­ka­­­my?

– apli­­ka­n­ta ra­d­co­w­skie­­go

– ra­d­cę pra­w­ne­­go z nie wię­­cej niż ro­cz­nym sta­­żem

2. Cze­­­go wy­­­ma­­­ga­­­my?

* od­po­­­wie­­­dzia­­l­no­­­­­ści i za­­­a­­n­ga­­­żo­­­wa­­­nia oraz zdo­­l­no­­­­­ści ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­nych i or­ga­­­ni­­­za­­­cy­­j­nych,

3. Co ofe­­­ru­­­je­­­my?

* wy­na­gro­dze­nie od 3000 zł na rę­kę,
* umo­­­wę zle­­­ce­­­nia lub B2B,
* de­­­dy­­­ko­­­wa­­­ne­­­go wspó­­l­ni­­­ka wspó­­ł­pra­­­cu­­­ją­­­ce­­­go z apli­­­ka­­n­tem,
* pra­­­cę w zgra­­­nym ze­­­spo­­­le,
* mo­­ż­li­­­wość roz­­­wo­­­ju za­­­wo­­­do­­­we­­­go,
* ko­­m­fo­­r­to­­­we i przy­­­ja­­­zne wa­­­ru­­n­ki pra­­­cy,
* za­­­cho­­­wa­­­nie ró­­w­no­­­wa­­­gi po­­­mię­­­dzy pra­­­cą i ży­­­ciem oso­­­bi­­­stym,
* mo­­ż­li­­­wość ob­ję­­­cia pa­­­tro­­­na­­­tem,
* wy­­­zwa­­­nia in­­­te­­­le­­k­tu­­­a­­l­ne,
* mo­­ż­li­­­wość zdo­­­by­­­cia do­­­świa­­d­cze­­­nia i roz­­­wo­­­ju w re­­no­­mo­­wa­­nej ka­­n­ce­­­la­­­rii przy od­po­­­wie­­­dzia­­l­nych za­­­da­­­niach,

4. Kim je­­­ste­­­śmy?

Ka­­n­ce­­­la­­­ria zo­­­sta­­­ła za­­­ło­­­żo­­­na przez ra­­d­ców pra­­w­nych Ma­­­cie­­­ja Ta­­­be­­r­ta i Ba­­r­tło­­­mie­­­ja Przy­­­ni­­cz­kę. Do­­­świa­­d­cze­­­nia zdo­­­by­­­te w or­ga­­nach ad­­­mi­­­ni­­­stra­­­cji sa­­­mo­­­rzą­­­do­­­wej i rzą­­­do­­­wej, w są­­do­w­ni­c­twie i ska­­r­bo­­­wo­­­­­ści łą­­­czy­­­my z pra­­k­ty­­­ką ra­­d­co­­w­ską pro­­­wa­­­dzo­­­ną w za­­­kre­­­sie ob­słu­­­gi śre­d­nich i du­­żych przed­się­­­bio­­r­ców z Po­­l­ski i za­­gra­­ni­­cy.

Świa­­d­czy­­­my do­­­ra­­dz­two pra­­w­ne i po­­­da­­t­ko­­­we na naj­wy­­ż­szym po­­­zio­­­mie, z na­­­ci­­­skiem na wy­­­so­­­ką ja­­­kość ob­słu­­­gi Klie­­n­ta.

Sie­­­dzi­­­ba ka­­n­ce­­­la­­­rii jest w Le­­sz­nie, przy uli­­­cy Ma­­r­ci­­n­ko­­w­skie­­­go 10/2 w prze­­­stro­­n­nym i wy­­­go­­d­nym lo­­­ka­­­lu.

Je­­­śli in­­­te­­­re­­­su­­­jesz się pra­­­wem cy­­­wi­­l­nym, go­­­spo­­­da­­r­czym, ha­­n­dlo­­­wym czy po­­­da­­t­ko­­­wym, chcesz za­­j­mo­­­wać się ba­­r­dzo cie­­­ka­­­wy­­­mi za­­­ga­­d­nie­­­nia­­­mi, wspó­­ł­pra­­­co­­­wać z od­no­­­szą­­­cy­­­mi su­­k­ce­­­sy w swo­­­jej bra­­n­ży Klie­­n­ta­­­mi w przy­­­ja­­­znej at­mo­­s­fe­­­rze, wśród lu­­­dzi lu­­­bią­­­cych swo­­­ją pra­­­cę to za­­­pra­­­sza­­­my do ko­­n­ta­­k­tu te­­­le­­­fo­­­ni­­cz­ne­­­go lub ma­­­i­­lo­­­we­­­go biu­­­ro­­­@t­ple­­­gal.pl 603 934 996.

 

Z poważaniem,

Maciej Tabert

radca prawny

wspólnik

Opublikowano 03.06.2020 o 10:15