Dodaj ogłoszenie

Ogłoszenia prosimy przesyłać przez formularz kontaktowy, wybierając jako odbiorcę "Sekretariat".


Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Ogłoszenia

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 18.10.2019, 13:08

   

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 18.10.2019, 13:05

  Leszno – praca szuka aplikanta, w tym osoby rozpoczynające aplikację w roku 2020

  Ka­n­ce­­la­­ria Ra­d­ców Pra­w­nych Ta­­bert Przy­­ni­cz­ka Sp.j. z sie­­dzi­­bą w Le­sz­nie za­­tru­d­ni apli­­ka­n­tów ra­d­co­w­skich, w tym oso­­by roz­­po­­czy­­na­­ją­­ce apli­­ka­­cję w ro­­ku 2020.

  1. Ko­­go szu­­ka­­my?
  apli­­ka­n­tów ra­d­co­w­skich (z oko­­lic Le­sz­na, Ra­­wi­­cza, Go­­sty­­nia, Wscho­­wy, Ko­­­ścia­­na).

  2. Cze­­go wy­­ma­­ga­­my?
  * uko­ń­cze­­nia stu­­diów pra­w­ni­­czych al­bo roz­­po­­czę­­tej apli­­ka­­cji ra­d­co­w­skiej,
  * od­po­­wie­­dzia­l­no­­­ści i za­­a­n­ga­­żo­­wa­­nia oraz zdo­l­no­­­ści ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­nych i or­ga­­ni­­za­­cy­j­nych,

  3. Co ofe­­ru­­je­­my?
  * ob­ję­­cie pa­­tro­­na­­tem,
  * umo­­wę zle­­ce­­nia lub B2B,
  * de­­dy­­ko­­wa­­ne­­go wspó­l­ni­­ka wspó­ł­pra­­cu­­ją­­ce­­go z apli­­ka­n­tem,
  * pra­­cę w zgra­­nym ze­­spo­­le,
  * mo­ż­li­­wość roz­­wo­­ju za­­wo­­do­­we­­go,
  * ko­m­fo­r­to­­we i przy­­ja­­zne wa­­ru­n­ki pra­­cy,
  * za­­cho­­wa­­nie ró­w­no­­wa­­gi po­­mię­­dzy pra­­cą i ży­­ciem oso­­bi­­stym,
  * mo­ż­li­­wość do­­fi­­na­n­so­­wa­­nia ko­sz­tów do­­ja­z­du do ka­n­ce­­la­­rii, uisz­cza­­nie opłat za apli­­ka­­cję, fi­­na­n­so­­wa­­nie szko­­leń,
  * wy­­zwa­­nia in­­te­­le­k­tu­­a­l­ne,
  * mo­ż­li­­wość zdo­­by­­cia do­­świa­d­cze­­nia i roz­­wo­­ju w re­­no­­mo­­wa­­nej ka­n­ce­­la­­rii przy od­po­­wie­­dzia­l­nych za­­da­­niach.

  4. Kim je­­ste­­śmy?
  Ka­n­ce­­la­­ria zo­­sta­­ła za­­ło­­żo­­na przez ra­d­ców pra­w­nych Ma­­cie­­ja Ta­­be­r­ta i Ba­r­tło­­mie­­ja Przy­­ni­cz­kę. Do­­świa­d­cze­­nia zdo­­by­­te w or­ga­­nach ad­­mi­­ni­­stra­­cji sa­­mo­­rzą­­do­­wej i rzą­­do­­wej, w są­­do­w­ni­c­twie i ska­r­bo­­wo­­­ści łą­­czy­­my z pra­k­ty­­ką ra­d­co­w­ską pro­­wa­­dzo­­ną w za­­kre­­sie ob­słu­­gi przed­się­­bio­r­ców z Po­l­ski i za­­gra­­ni­­cy.

  Świa­d­czy­­my do­­ra­dz­two pra­w­ne i po­­da­t­ko­­we na naj­wy­ż­szym po­­zio­­mie, z na­­ci­­skiem na wy­­so­­ką ja­­kość ob­słu­­gi Klie­n­ta.
  Sie­­dzi­­ba ka­n­ce­­la­­rii jest w Le­sz­nie, przy uli­­cy Ma­r­ci­n­ko­w­skie­­go 10/2 w prze­­stro­n­nym i wy­­go­d­nym lo­­ka­­lu.

  Je­­śli in­­te­­re­­su­­jesz się pra­­wem cy­­wi­l­nym, go­­spo­­da­r­czym, ha­n­dlo­­wym czy po­­da­t­ko­­wym, chcesz za­j­mo­­wać się ba­r­dzo cie­­ka­­wy­­mi za­­ga­d­nie­­nia­­mi, wspó­ł­pra­­co­­wać z od­no­­szą­­cy­­mi su­k­ce­­sy w swo­­jej bra­n­ży Klie­n­ta­­mi w przy­­ja­­znej at­mo­s­fe­­rze, wśród lu­­dzi lu­­bią­­cych swo­­ją pra­­cę to za­­pra­­sza­­my do ko­n­ta­k­tu te­­le­­fo­­ni­cz­ne­­go lub ma­­i­lo­­we­­go

  biu­ro­@t­ple­gal.pl

  603 934 996.

 • Miejsce biurowe do wynajęcia/wspólnota biurowa
  Opublikowano: 18.10.2019, 13:05

  Do wynajęcia miejsce biurowe w kancelarii radcowskiej przy ul. Jęczmiennej we Wrocławiu (około 7 minut pieszo do Sądu Okręgowego). Możliwość zarejestrowania działalności gospodarczej.

  Do dyspozycji:

  – pokój konferencyjny,

  – dostęp do szybkiego Internetu,

  – w pełni umeblowane stanowisko biurowe,

  – pomieszczenie socjalne i pełne zaplecze sanitarne,

  – bezpłatne miejsca postojowe

  – szczegóły do uzgodnienia pod numerami telefonów: 607033315, 731002140

   

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 14.10.2019, 08:26

   

 • Praca dla aplikanta radcowskiego
  Opublikowano: 11.10.2019, 08:17