Wymagane dokumenty przy wpisie na listę prawników zagranicznych

Osoby ubiegające się o wpis na listę prawników zagranicznych na podstawie art. 4 ust. 2, art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 t.j. ) winny złożyć w biurze OIRP następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do Rady OIRP we Wrocławiu.
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, lub uwierzytelnioną kopię takiego dokumentu.
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, stwierdzające, że ubiegający się o wpis jest zarejestrowany w tym państwie jako uprawniony do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych określonych w załączniku do Ustawy z dnia 05.07.2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: u.s.p.pz.p.p. w RP) lub określonych postanowieniami art. 2 pkt 3 u.s.p.pz.p.p. w RP (wraz z tłumaczeniem i apostille).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy, złożone na piśmie o przyszłej siedzibie zawodowej lub o siedzibie przyszłego pracodawcy, jeżeli praktyka ma być wykonywana w oparciu o umowę o pracę.
  (za siedzibę zawodową rozumie się miejscowość, w której wnioskodawca zamierza zorganizować działalność polegającą na stałym świadczeniu przez niego pomocy prawnej na terenie RP, albo miejscowość, w której znajduje się siedziba spółki świadczącej pomoc prawną, w której wnioskodawca ma zostać wspólnikiem, po uzyskaniu przez wpisu na listę prawników zagranicznych).
 5. Uwierzytelnioną kopię zezwolenia na osiedlenie i podjęcie pracy wydane przez właściwe władze Rzeczypospolitej Polskiej (dot. prawników spoza UE).
 6. Uwierzytelnioną kopię polisy, lub promesy zawarcia umowy ubezpieczenia prawnika zagranicznego od odpowiedzialności cywilnej określonej postanowieniami art. 11 u.s.p.pz.p.p. w RP lub wniosek skierowany do Rady OIRP o włączenie do grupowego ubezpieczenia OC radców prawnych i prawników zagranicznych.
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy, iż znane mu są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 u.s.p.pz.p.p. w RP (dotyczy prawników spoza UE).
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy, czy starał się lub stara o wpis na listę prawników zagranicznych w innej izbie radców prawnych lub radzie adwokackiej.
 9. Oświadczenie Wnioskodawcy, o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie Wnioskodawcy, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 11. Oświadczenie Wnioskodawcy, o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych.
 12. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille).
 13. 2 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 14. Karta ewidencyjna (zgodna ze wzorem określonym w Uchwale Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej.
 15.  Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę prawników zagranicznych wraz z opłatą manipulacyjną w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 poz.2177 ) - tj. 2.250 PLN - zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.

Wszelkie dokumenty, o ile nie są sporządzone w języku polskim, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w sądzie polskim. Wszelkie inne tłumaczenia wymagają legalizacji polskiego przedstawiciela konsularnego w państwie wystawienia oryginalnego dokumentu.