Wymagane dokumenty przy wpisie na listę radców prawnych

Osoby ubiegające się o wpis na listę radców prawnych po odbytej aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim (art. 24 ust. 1 pkt 1-6) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2115) winny złożyć w biurze OIRP następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych do Dziekana właściwej Rady OIRP;
 2. kartę ewidencyjną, której wzór określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w drodze Uchwały Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (załącznik);
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 5. dokument potwierdzający odbycie aplikacji radcowskiej;
 6. dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego;
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 10. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i 
o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 11. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 12. opinię okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego lub notarialnego;
 13. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 14. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 15. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 16. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.).

Osoby ubiegające się o wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 24 ust. 1 
pkt 1-5) w związku z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 t.j.) winny złożyć w biurze OIRP następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do Dziekana właściwej Rady OIRP;
 2. kartę ewidencyjną, której wzór określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w drodze Uchwały Nr 95/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie wzoru karty ewidencyjnej (załącznik);
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
 4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych;
 8. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis;
 9. oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych;
 10. dokument potwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu uprawniającego do wpisu na listę radców prawnych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o radcach prawnych;
 11. dokument potwierdzający złożenie egzaminu adwokackiego, sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego;
 12. opinię okręgowej rady adwokackiej, rady komorniczej lub rady izby notarialnej, jeżeli wnioskodawca jest członkiem samorządu adwokackiego, komorniczego lub notarialnego;
 13. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 14. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku;
 15. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, w przypadku osób urodzonych przed dniem 
1 sierpnia 1972 r.;
 16. dokument zaświadczający o zajmowaniu stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej; w przypadku osób, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 2;
 17. umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów, w przypadku osób, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o radcach prawnych;
 18. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych - 
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 o radcach prawnych;
 19. zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego - 
w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b ustawy o radcach prawnych;
 20. dokumenty zaświadczające co najmniej 3-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego - w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. c i pkt 5 lit. c w/w ustawy;
 21. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.).

Wpis z przeniesieniaRadcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP we Wrocławiu składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP we Wrocławiu.
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. karta ewidencyjna