PONOWNE ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH

Dnia 16 lipca 2020 r Rada OIRP we Wrocławiu podjęła Uchwałę o zmianie Uchwały Nr 765/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wobec powyższego uprzejmie informuję, iż zmianie uległa formuła przeprowadzenia zebrań rejonowych. Nie odbędą się tradycyjne zebrania - w trakcie których byli wybierani delegaci – ale będzie można głosować przez oddanie karty do głosowania w lokalu wyborczym przez cały dzień wyznaczony dla danego rejonu. Wypełnioną kartę wyborczą należy wrzucić do urny. Po zakończeniu głosowań, komisja skrutacyjna dokona obliczenia oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, a komisja wyborcza ogłosi wyniki wyborów na stronie internetowej Izby.

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, będą przeprowadzane
w ciągu wskazanego poniżej  dnia, w godzinach od 8.00 do 20.00:

 1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście w dniu 03.08.2020 r.,
 2. zebranie II rejonu Krzyki w dniu 04.08.2020 r.,
 3. zebranie III rejonu Fabryczna w dniu 05.08.2020 r.,
 4. zebranie IV rejonu Psie Pole w dniu 06.08.2020 r.,

Proszę o zabranie ze sobą aktualnego dowodu tożsamości, tzn. dowodu osobistego lub legitymacji radcowskiej, celem ustalenia tożsamości radcy prawnego biorącego udział w głosowaniu. Oddanie głosu wymaga też podpisu radcy prawnego na liście obecności. Każdy radca prawny, który będzie uczestniczył w wyborach proszony jest o przybycie w maseczce zakrywającej usta i nos oraz o zaopatrzenie się we własne przybory do pisania. Ze strony Izby zapewnione zostaną środki dezynfekujące i jednorazowe rękawiczki.

Wybory odbywają się zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Głosowanie na zebraniach rejonowych jest tajne.
 2. Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.
 3. Na karcie do głosowania umieszcza się w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona kandydatów oraz informację o liczbie mandatów w danym rejonie.
 4. Głosować można tylko osobiście. Nie jest możliwe głosowanie poprzez pełnomocników.
 5. Na kandydata oddaje się głos stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony, obok nazwiska kandydata.
 6. Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż liczba mandatów wskazana na karcie do głosowania. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
 7. Liczba mandatów w poszczególnych rejonach:

- 24 dla rejonu Stare Miasto i Śródmieście,
- 37 dla rejonu Krzyki,
- 33 dla rejonu Fabryczna,
- 53 dla rejony Psie Pole.

Okręgowa Komisja Wyborcza od dnia 27 lipca 2020 r. będzie publikowała na stronie internetowej Izby oraz na tablicy ogłoszeń listę zgłoszonych kandydatów oraz spis radców prawnych posiadających prawo wybieraniaw danym rejonie. 

Leszek Korczak
Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu


Terminy zgłaszania kandydatów na delegatów - przypomnienie

Przypominamy, że terminy zgłaszania kandydatów na delegatów mijają, w przypadku:

 1. zebrania I rejonu Stare Miasto i Śródmieście - do dnia 06 lipca 2020 r.;
 2. zebrania II rejonu Krzyki - do 06 lipca dnia 2020 r.;
 3. zebrania III rejonu Fabryczna – do dnia 07 lipca 2020 r.;
 4. zebrania IV rejonu Psie Pole oraz inne miejscowości niż miasto Wrocław
  - do dnia 08 lipca 2020 r
  .

Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w ww. terminach.
Jednocześnie informuję, że w dniach 06 lipca- 08 lipca 2020 r., zgłoszenia można składać w Izbie, III p., pok. 304 w godz. 9:00-16:00.

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZEBRAŃ REJONOWYCH

Na podstawie § 15 ust. 3 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 06.11.2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (zmienionej: uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 07.11.2013 r.oraz uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21.11.2014 r.) – tekst jednolity uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15.02.2018 r., informuję, że Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 17 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr 765/2020w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

MIEJSCE I TERMINY ZEBRAŃ REJONOWYCH:

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przy ul. Włodkowica 8, w następujących terminach:

 1. zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście na dzień 03.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
 2. zebranie II rejonu Krzyki na dzień 04.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
 3. zebranie III rejonu Fabryczna na dzień 05.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin;
 4. zebranie IV rejonu Psie Pole na dzień 06.08.2020 r., na godz. 16:00 – I termin, na godz. 16:30 – II termin

Pełny tekst zawiadomienia do zapoznania się w załączniku.


LISTY RADCÓW PRAWNYCH PRZYNALEŻNYCH   
DO POSZCZEGÓLNYCH REJONÓW

(załączniki poniżej)