Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Praca

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu prowadzi nabór 2022-07-19

OGŁOSZENIE - INFORMACJA O WOLNYCH MIEJSCACH PRACY DLA PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOETATOWYCH I ETATOWYCH ORAZ ZATRUDNIONYCH NA CZAS OKREŚLONY,


• na stanowisko: RADCA PRAWNY
• w komórce organizacyjnej: Sekcja Prawna
• w pełnym wymiarze czasu pracy / w niepełnym wymiarze czasu pracy
(właściwe podkreślić)
• wymagania konieczne:
- doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia/obsługi postępowań administracyjnych;
-doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia/obsługi postępowań egzekucyjnych
w administracji;
-doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia spraw cywilnych, w szczególności egzekucyjnych;
- biegła obsługa pakietu Microsoft Office;
- doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej będzie dodatkowym atutem;
- doświadczenie zawodowe z zakresu prowadzenia/obsługi spraw z zakresu prawa budowlanego będzie dodatkowym atutem;
- doświadczenie w pracy w systemie EZD będzie dodatkowym atutem;

• wymagane dokumenty :

- dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych
- zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych;
- list motywacyjny
- CV
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli w składanych
dokumentach znajdują się dane inne niż wymieniono powyżej, poprzez podpisanie
oświadczenia o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymienione
w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

…………………………………….

( podpis kandydata do pracy)

Termin składania dokumentów upływa z dniem: 03 sierpnia 2022 roku.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu w Sekcji Kancelaryjnej lub pocztą na adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław.

………….…………………….…………………………………………….
Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji będzie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław.
Z administratorem można się kontaktować listownie - kierując korespondencję na adres siedziby, pisząc na adres poczty elektronicznej wsse@wsse.wroc.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP: /7366flouh4/skrytka.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (w tym korzystania z praw związanych z przetwarzaniem) pisząc na adres e-mail iod@wsse.wroc.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Pani / Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
Inne dane osobowe zawarte w składanych dokumentach będą przetwarzane na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku danych zwykłych oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO dla danych „wrażliwych” o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO).
4. Odbiorcy danych osobowych
Nie planujemy udostępniania danych osobowych, jednak w sytuacjach szczególnych, dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych
Zebrane w procesie rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji i podpisania z wybranym kandydatem umowy o pracę. Po podpisaniu umowy z wybranym kandydatem, dokumenty złożone przez pozostałych kandydatów do pracy zostaną zniszczone.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania kopii oraz ich poprawiania, jeśli są błędne lub nieaktualne w odniesieniu do celu przetwarzania, kontaktując się z nami:

- osobiście - w siedzibie WSSE przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77 we Wrocławiu;
- przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej wsse@wsse.wroc.pl;
- składając wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres skrytki e-PUAP: /7366flouh4/skrytka.
Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do żądania ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
9. Nie będziemy profilować Pani/Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.