Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Praca

WOJSKOWE BIURO EMERYTALNE WE WROCŁAWIU - oferta współpracy dla Radcy Prawnego 2023-05-25

DYREKTOR WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO WE WROCŁAWIU

ogłasza nabór na stanowisko:

Radcy Prawnego


Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 0,5 – 1 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu, ul. Obornicka 128 A.

Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych, nadzorowaną przez Departament Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

 Główne obowiązki:

 

·         udzielanie pracownikom jednostki organizacyjnej opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

·         występowanie w charakterze pełnomocnika jednostki organizacyjnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę organizacyjną rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,

·         opiniowanie pod względem prawnym decyzji, umów i innych dokumentów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Biura,

·         prowadzenie akt spraw i dołączanie do dokumentacji emerytalno-rentowej,

·         informowanie pracowników jednostki organizacyjnej o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa,

·         opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych i aktów wydawanych przez nadzorowane jednostki organizacyjne,

·         prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych,

·         opiniowanie, uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych (ustaw, aktów wykonawczych),

 

Kwalifikacje wymagane:

 

Radcą Prawnym Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu może zostać osoba, która jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz osoba, która:

·         ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Polsce,

·         zna k.p.a.

·         korzysta w pełni z praw publicznych,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego,

·         odbyła aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.

Radca powinien być obdarzony spostrzegawczością, która pozwoli dostrzec najdrobniejsze usterki prawne, refleksem, zdolnością dużej koncentracji uwagi, dobrą pamięcią i łatwością nawiązywania kontaktów z ludźmi.

Wymagane dokumenty:

 

Wymagane dokumenty:

  • CV;
  • list motywacyjny;
  • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
  • podpisane oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego na stanowisko Radcy prawnego w Wojskowym Biurze Emerytalnym we Wrocławiu.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu oraz adresu e-mail, niezbędnych do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”

 

Sposób składania dokumentów

·         Osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie Biura (punkt informacyjny czynny:    poniedziałek w godz. 8.00.-18.00, wtorek – piątek  w  godz.  8.00 – 15.00.

·         Na adres pocztowy: Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu ul. Obornicka 128A, 50-984 Wrocław

·         Z wyraźnym oznaczeniem: „Rekrutacja na stanowisko: Radca prawny”. O ważności aplikacji decyduje data wpływu do WBE.

Dokumenty proszę składać w terminie do: 16.06.2023 r.

Oferty złożone po terminie będą komisyjnie niszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Inne informacje:

·         Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

·         Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel.  261 656 950.

·         Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami, spośród kandydatów spełniających wymagania formalne.

·         Osoby zakwalifikowane do procedury naboru zostaną poinformowanie telefonicznie.

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna:

Administrator:

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest pracodawca – Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu, ul. Obornicka 128A, 50-984 Wrocław – za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego we Wrocławiu.

Inspektor danych osobowych:

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora WBE we Wrocławiu inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

·         Wojskowe Biuro Emerytalne we Wrocławiu, ul. Obornicka 128A, 50-984 Wrocław

·         e-mail: wbewroclaw@ron.mil.pl

Cel i podstawy przetwarzania:

Państwa dane osobowe w zakresie w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są tzw. Dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W zakresie danych udostępnionych w procesie rekrutacji, mają Państwo prawo do:

1)      dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4)      usunięcia danych osobowych,

5)      wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.