Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Aktualności

 • Wybrani członkowie organów i na funkcję w XI kadencji (2020 – 2024) na Zgromadzeniu Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w dniu 24 września 2020 r.
  Opublikowano: 25.09.2020, 12:57 przez: Małgorzata Nierzewska

  Szanowni Państwo,
  W dniu 24 września 2020 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wroclawiu.
  W Zgromadzeniu wzięło udział 131 delegatów ze 147 uprawnionych. Warunek zebrania quorum został spełniony więc Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu było zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany mec. Jan Łoziński, na Wiceprzewodniczącego mec. Sylwia Filińska, a na Sekretarza Zgromadzenia mec. Agnieszka Templin.  W załączeniu znajduje się lista wybranych przez Zgromadzenie Delegatów XI kadencji osób pełniacych funkcję we władzach Izby oraz członków organów OIRP we Wrocławiu.

  Czytaj dalej
 • Dyżur NPP w pow.oleśnickim
  Opublikowano: 15.09.2020, 16:04 przez: Lilianna Szot

                                                                                   Wrocław, 15.09.2020 r.

  Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

  Informuję, iż na terenie działania Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w powiecie oleśnickim zwolniło się 1 miejsce dla radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawną. Dyżur pełniony będzie we wtorki w godzinach 11.30-15.30 w punkcie NPP w Oleśnicy od 1 października br.

  W związku z tym wyznaczam termin składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie oleśnickim na 18 września 2020 r. na godz. 12.00 (decyduje data wpływu deklaracji do biura Izby) .

  Wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Komunikatu.

  Deklaracje we wskazanym terminie można nadesłać na adres siedziby Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, bądź przesłać na adres e-mail nieodplatna@oirp.wroclaw.pl lub złożyć osobiście.

  Przypominam, iż nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski - art. 5 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294.)

  Zgodnie z paragrafem 5 Uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z 11 września 2015 r. (zmienionej uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. oraz uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uchwała Nr 365/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy – dalej „Regulamin”) wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania;
  2. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  3. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji,
  4. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego.

  W przypadku złożenia większej niż liczba miejsc deklaracji udzielania npp wyboru radcy prawnego udzielającego ww. pomoc nastąpi w drodze losowania zgodnie z Uchwałą nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r.

  Losowanie odbędzie się 21 września 2020 r. br. o godz. 16.30 w siedzibie Izby przy ul. Włodkowica 8.

  Z wyrazami szacunku

               Sekretarz Rady OIRP we Wrocławiu

              Agnieszka Templin

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 07.09.2020, 15:12 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 9/09/2020 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 4 września 2020r. w sprawie wyznaczenia terminu kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej, oraz przepisy porządkowe obowiązujące aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:

  1. Dnia 14.10.2020 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo" oraz sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  2. Dnia 19.10.2020 r. – Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu pisma procesowego wszczynającego postępowanie rozpoznawcze bądź środka odwoławczego lub opinii o ich niecelowości.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo" oraz sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  3. W dniach 16-21.11.2020 r. – Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w sali Posiedzeń Rady oraz sali wykładowej - w siedzibie Izby. Godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  1.Dnia 12.10.2020 r. - Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego (kazusu) polegającego na napisaniu pisma procesowego w postaci pozwu, wniosku, umowy lub opinii prawnej.

  Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo" oraz sali "Apollo". Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  Oświadczenie aplikanta o wyborze sposobu rozwiązywania zadania podczas kolokwium pisemnego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, oraz o akceptacji warunków z tym związanych - będzie rozdawane do wypełnienia przy rejestracji - przed samym kolokwium.

  2. W dniach 02-06.11.2020 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, w sali Posiedzeń Rady oraz sali wykładowej - w siedzibie Izby. Godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Czytaj dalej
 • Zgromadzenie Delegatów 24.09.2020
  Opublikowano: 11.08.2020, 21:47 przez: Beata Kozieł

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, w dniu 10 sierpnia 2020 r., podjęła uchwałę Nr 783/2020 w sprawie zwołania Zgromadzenia Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w celu wyboru organów Izby na XI kadencję (2020-2024) na podstawie § 16 ust. 2 uchwały Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu (tekst jednolity: uchwała Nr 203/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 lutego 2018 r.)
  W załączeniu znajduje się pełny tekst zawiadomienia - wysłany pocztą do Delegatów OIRP we Wrocławiu - wyłonionych w trakcie zebrań rejonowych w dniach 3-6 sierpnia 2020 r. - wraz z formularzem
  zgłoszenia kandydata na funkcję/do organu OIRP we Wrocławiu na kadencję 2020- 2024.

  Czytaj dalej
 • Kurs prawniczego języka niemieckiego - OSTATNIE DNI ZAPISÓW!
  Opublikowano: 07.08.2020, 14:14 przez: Lilianna Szot

  KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

  Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na wrzesień 2020 r. planowana jest zarówno kontynuacja kursu (2 semestr), jak rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników.

  Kurs organizowany jest przez Komisję ds. Doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

  Ogólne informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

  Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

  W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

  Radcy prawni otrzymają za udział w każdym z semestrów kursu 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

  Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:

  - materiały dydaktyczne, korekta napisanych tekstów, zadań domowych, test językowy

  - indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

  Kurs prowadzony jest w formie online na platformie Microsoft Teams - prostego w obsłudze narzędzia używanego powszechnie w biznesie, a także kancelariach prawnych do prowadzenia spotkań, szkoleń i pracy zdalnej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymują prostą instrukcję rejestracji i korzystania z platformy.

  Platforma umożliwia komunikację z prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami zajęć, wyświetlanie treści zadań, prezentacji, przesyłanie plików, wspólne rozwiązywanie zadań, współdzielenie notatek z każdych zajęć, stworzenie stałego kanału komunikacji dla grupy poza zajęciami. Dzięki tej formule kurs pozwala ćwiczyć kompetencje językowe co najmniej na takim samym poziomie, jak podczas zajęć stacjonarnych.

  Termin zajęć: 1 semestr: środa godz. 18:00-19:15, 2 semestr: czwartek, godz. 18:00-19:15

  Przyjmowanie zapisów do 28 sierpnia 2020 r.

  Rozpoczęcie zajęć: odpowiednio 2 i 3 września 2020 r.

  Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

  Po zakończeniu każdego semestru kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

  Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 28 sierpnia 2020 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Czytaj dalej