Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ubezpieczenia

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC RADCY PRAWNEGO
ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY ŚWIADCZENIU POMOCY PRAWNEJ


Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2022 roku pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. została zawarta nowa Umowa Generalna w sprawie programu ubezpieczeniowego dla radców prawnych na lata 2023-2026.

 Pełna treść Umowy dostępna jest dla każdego radcy prawnego na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące wynegocjowanego programu ubezpieczeniowego, możliwości pobierania certyfikatów, zgłaszania i likwidacji szkód w zakresie nowego, obowiązującego, a także wcześniejszych programów ubezpieczeniowych oraz informacje dotyczące nowych funkcjonalności platformy e-kirp w zakresie obszaru ubezpieczenia radcy prawnego.       

Zgodnie z Umową Generalną na lata 2023 – 2026 każdy radca prawny wykonujący zawód, w ramach składki podstawowej jest objęty ubezpieczeniem obligatoryjnym na wyższą sumę gwarancyjną tj.:

Zakres ochrony

UMOWA GENERALNA 01.01.2023r. – 31.12.2026r.

UMOWA GENERALNA 01.01.2019r. – 31.12.2022r.

 

Suma gwarancyjna

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

150 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

110 000 EUR na każdy Wypadek Ubezpieczeniowy

Nadwyżkowe do ubezpieczenia obowiązkowego
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

350.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu o wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 150.000 EUR,

300.000 EUR na jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego oraz 30.000.000 EUR na wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe w odniesieniu do wszystkich
Ubezpieczonych łącznie ponad 110.000 EUR,

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych pełniących funkcję kuratora oraz mediatora

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

50.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

25.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzaniem biura i posiadaniem mienia

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na jeden i wszystkie Wypadki
Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej
i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

200.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Klauzula RODO – refundacja kar administracyjnych nakładanych przez Prezesa UODO na r.pr. w związku z uchybieniami w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych, ubezpieczenie ochrony prawnej

50.000 PLN na
jeden i wszystkie Wypadki Ubezpieczeniowe

Brak ochrony

 

Składka podstawowa nie uległa zmianie i wynosi 228 zł (tj. 19 zł miesięcznie) i jest płatna wraz ze składką członkowską radcy prawnego, przez każdego radcę prawnego, który zgłosił wykonywanie zawodu radcy prawnego.

Podane w EUR sumy gwarancyjne zostaną przeliczone na PLN wg. kursu EUR ogłoszonego przez NBP w pierwszym dniu roku, jakiego ubezpieczenie dotyczy, zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.

W celu otrzymania:

  • certyfikatów na 2023 rok,
  • warunków aktualnej Umowy Generalnej
  • oferty ubezpieczeń dobrowolnych
  • informacji we wszelkich innych sprawach dotyczących ubezpieczeń dla radców prawnych

można zgłaszać się do brokera Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o.:

Możliwość samodzielnego pobrania certyfikatów na 2023 rok oraz skorzystania z oferty ubezpieczeń dobrowolnych będą także dostępne dla każdego radcy prawnego na platformie e-KIRP od dnia 9.01.2023 roku, po zarejestrowaniu się przez radcę prawnego na tej platformie.

Ewentualne szkody, które będą likwidowane z umów ubezpieczenia zawartych w ramach Umowy Generalnej, mogą być zgłaszane do brokera Willis Towers Watson Sp. z o.o. na platformie e-kirp  lub drogą mailową do Pani Agnieszki Skrzypczak: szkody.radcaprawny@willistowerswatson.com oraz pod numerem telefonu 663 366 113.

Wszelkie informacje dotyczące Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA TU S.A. z dnia 11.12.2019 roku, dotyczącej okresu 2019 – 2022, w tym dotyczące obsługi szkód, można pozyskać także przy pomocy wskazanego Brokera. Pełna treść Umowy Generalnej na lata 2019 – 2022 dostępna jest na platformie e-kirp www.e-kirp.pl w zakładce Ważne dokumenty.  

Nadto informujemy, iż zakres współpracy z Brokerem został poszerzony o wsparcie w likwidacji szkód z Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 roku. Roszczenia z działań/uchybień popełnionych w okresie obowiązywania umowy z PZU, mogą być zgłaszane do PZU za pośrednictwem Brokera i likwidowane z jego wsparciem przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych powyżej.

Ewentualne szkody z poprzedniej Umowy Generalnej zawartej z PZU, obowiązującej do dnia 31.12.2019 r. można również zgłaszać do Centrum Likwidacji Szkód i Świadczeń PZU SA ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa – Zespół Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Zawodowych, nr tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, e-mail: ocprof@pzu.pl.

W przypadku spraw problematycznych oraz niejednoznacznych, z której polisy należy skorzystać, prosimy kontaktować się z Panią Agnieszką Skrzypczak (dane kontaktowe powyżej).

Ponadto informujemy o możliwości zawarcia na korzystnych warunkach ubezpieczeń dobrowolnych, które mogą być zawierane indywidualnie:

1.    ubezpieczenie nadwyżkowe odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego,

2.    nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców prawnych w związku z pełnieniem funkcji zleconych mediatora i kuratora, oraz dodatkowo ubezpieczenie IOD, doradcy restrukturyzacyjnego,

3.    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kancelarii prawnych,

4.    nadwyżkowe ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej,

5.    nadwyżkowe ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem biura i posiadaniem mienia

6.    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej aplikantów radcowskich,

7.    ubezpieczenie mienia kancelarii.

8.    ubezpieczenie „pod kontrakt” – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Kancelarii Prawnej, wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych w ramach jednego lub kilku ściśle określonych kontraktów.

Dodatkowo UNIQA oferuje zniżki dla radców prawnych i aplikantów w ubezpieczeniu mienia i komunikacyjnym dostępnych na platformach online UNIQA (20% od taryfy).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Brokerem Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. lub Krajową Izbą Radców Prawnych.