Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Kto może być wpisany na listę radców prawnych


Kto może być wpisany na listę radców prawnych
(plus wymagane dokumenty przy wpisie)


Na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto:

  I.    podstawa prawna - art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.): 

1)    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    korzysta w pełni z praw publicznych;

3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5)    odbył w Rzeczypospolitej Polskiej aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski,

albo

6)    złożył egzamin radcowski bez odbycia aplikacji radcowskiej pod warunkiem spełnienia jednej z przesłanek o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych

wykaz dokumentów dla osób po aplikacji radcowskiej które zdały egzam. radc. 

wykaz dokumentów dla osób bez aplikacji radcowskiej które zdały egzam. radc.

KARTA EWIDENCYJNA

 II.    podstawa prawna - art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1)    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    korzysta w pełni z praw publicznych;

3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5)    posiada tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych;

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych

wykaz dokumentów dla PROFESORA i DOKTORA HABILITOWANEGO

KARTA EWIDENCYJNA

III.   podstawa prawna - art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1)    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    korzysta w pełni z praw publicznych;

3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5)    przez okres co najmniej 3 lat zajmował stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

albo

6)    wykonywały zawód komornika

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych

wykaz dokumentów dla PRACOWNIKÓW PROKURATORII GENERALNEJ RP      

wykaz dokumentów dla KOMORNIKA

KARTA EWIDENCYJNA

IV.   podstawa prawna - art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 3) i pkt 3a) ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1)    ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2)    korzysta w pełni z praw publicznych;

3)    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)    jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5)    zajmował stanowisko sędziego, prokuratora

albo

6)     wykonywały zawód adwokata albo notariusza

albo

7)    zajmowały stanowisko asesora sądowego przez okres co najmniej 2 lat;

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych

wykaz dokumentów dla ADWOKATA, NOTARIUSZA    

wykaz dokumentów dla SĘDZIEGO, PROKURATORA, ASESORA SĄDOWEGO       

KARTA EWIDENCYJNA

V. podstawa prawna - art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5) zdał egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. lub egzamin notarialny po dniu 22 kwietnia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmował stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub był zatrudniony w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywał zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego

lub

b) wykonywał na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub

c) był zatrudniony w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego;

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych 

wykaz dokumentów dla osób bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego

KARTA EWIDENCYJNA

VI. podstawa prawna - art. 24 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) korzysta w pełni z praw publicznych;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

5) osób, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę radców prawnych, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

a) zajmował stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub

b) wykonywał wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub

c) był zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego.

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych 

wykaz dokumentów dla osób ze stopniem naukowym doktora n. prawnych bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego

KARTA EWIDENCYJNA


VII. podstawa prawna - art. 22 w zw. z art. 31  ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823 ze zm.) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 zd. 2 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych prawnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1) prawnik z Unii Europejskiej -  osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy;

2) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) korzysta w pełni z praw publicznych;

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

5) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

6) aktywnie i nieprzerwanie prowadził stałą praktykę w zakresie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa Unii Europejskiej przez co  najmniej 3 lata;

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych 

wykaz dokumentów dla prawnika zagranicznego z UE ubiegającego się o wpis na listę radców prawnych BEZ testu umiejętności

KARTA EWIDENCYJNA

VIII. podstawa prawna - art. 22 w zw. z art. 31  ustawy z 05-07-2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823 ze zm.) w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 zd. 2 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych prawnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166 ze zm.)

1) prawnik z Unii Europejskiej -  osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, uprawnioną do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, określonych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy;

2) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zdał z wynikiem pozytywnym test umiejętności przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości;

4) korzysta w pełni z praw publicznych;

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

6) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego;

Plik do pobrania – wykaz dokumentów jakie należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych 

wykaz dokumentów dla prawnika zagranicznego z UE ubiegającego się o wpis na listę radców pranych+test

KARTA EWIDENCYJNA