Patronat

Wyciąg z REGULAMINU odbywania aplikacji radcowskiej
załącznik do uchwały Nr 320/IX/2016
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej

 
§ 11

1. Aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona.
2. Patronem aplikanta może być radca prawny, który daje rękojmię prawidłowego sprawowania patronatu oraz łącznie spełnia następujące warunki:

Patronem aplikanta może być radca prawny, który łącznie spełnia następujące warunki:

1/ jest wpisany na listę radców prawnych i wykonuje zawód radcy prawnego co najmniej przez 4 lata;
2/ nie został orzeczony wobec niego prawomocnie zakaz sprawowania patronatu;
2/ nie został ukarany orzeczeniem sądu dyscyplinarnego;
3/ nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne;
4/ nie zalega z płatnością składek członkowskich za okres dłuższy niż 3 miesiące;
5/ wyraził zgodę na podjęcie się obowiązków patrona i złożył oświadczenie, iż znane mu są obowiązki patrona;

(…)
6. Radca prawny może być jednocześnie patronem nie więcej niż 4 aplikantów, (…)
(…)

§ 13

1. Do obowiązków patrona należy w szczególności:

1/ czuwanie nad czynnościami, które wykonuje aplikant w ramach umowy o pracę lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w któej patron wykonuje zawód, a także zlecanymi mu do wykonania w trakcie spotkań, odbywanych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
2/ wpajanie aplikantowi zasad wykonywania zawodu i zaznajamianie z czynnościami wchodzącymi w jego zakres;
3/ kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki radcy prawnego;
4/ omawianie z aplikantem zasad występowania przed sądami, organami administracji publicznej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi;
5/ omawianie z aplikantem zasad obowiązujących radcę prawnego w stosunkach z klientami;
6/ umożliwienie aplikantowi uczestnictwa w rozprawach sądowych z udziałem i pod kierunkiem patrona lub innego wskazanego przez patrona radcy prawnego lub adwokata. co najmniej w wymiarze określonym w programie aplikacji;
7/ organizowanie czynności zlecanych aplikantowi, w sposób który nie uniemożliwia aplikantowi udziału w zajęciach aplikantów,
8/ powierzanie aplikantowi opracowania co najmniej szesciu pisemnych zadań spośród okreslonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady.

2. Patron niezwłocznie zawiadamia Radę o niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.
3. Patron zleca aplikantowi w każdym roku szkoleniowym opracowanie co najmniej sześciu pisemnych zadań spośród rodzajów zadań określonych w uchwale Prezydium Krajowej Rady. Występujący po stronie aplikanta obowiązek opracowania zadań, o których mowa w zdaniu pierwszym, może być również zrealizowany przy udziale innego radcy prawnego za wiedzą patrona.

§ 13a.

1. Patron niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o niewywiązywaniu się przez aplikanta z jego obowiązków, a także o okolicznościach powodujących przerwę w wykonywaniu obowiązków patrona.

2. Aplikant niezwłocznie zawiadamia kierownika szkolenia lub Dziekana o niewywiązywaniu się lub nienalezytym wywiązywaniu się patrona z jego obowiązków, a także o innych okolicznościach mogacych mieć istotny wpływ na przebieg patronatu.

§ 14

1. Po zakończeniu każdego roku szkoleniowego patron przedkłada Radzie pisemną opinię o aplikancie. Wzór opinii okreśła Prezydium Krajowej Rady.

2. W przypadku zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego opinię o aplikancie sporządza aktualny patron aplikanta, uwzględniając opinie sporządzone przez poprzednich patronów.

Osoby zainteresowane objęciem patronatem aplikantów I roku proszone są o przesyłanie swoich kandydatur na formularzu zgłoszeniowym (w pliku poniżej) na adres: aplikacja@oirp.wroclaw.pl
Obowiązujące oświadczenie patrona prosimy drukować na osobnych (dwóch) kartkach.


OIRP zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.