Zawiadomienie o wykonywaniu zawodu Radcy Prawnego

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 3 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych, każdy radca prawny ma obowiązek zawiadamiać właściwą okręgową izbę radców prawnych w której jest wpisany na listę radców prawnych o OIRP o podjęciu wykonywania zawodu wraz z podaniem w jakiej formie wykonuje zawód oraz wskazać nazwę kancelarii lub spółki  oraz ich adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.  To samo dotyczy radców prawnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej.

W przypadku zmiany formy wykonywania zawodu albo danych teleadresowych miejsca wykonywania zawodu, radca prawny jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tych zmianach właściwą okręgową izbę radców prawnych 

Zgłoszenie zmiany powyższych danych można dokonać za pośrednictwem EXTRANET-u lub przesyłając do izby druk Zawiadomienia o wykonywaniu zawodu.

Przypominamy również o konieczności bieżącego zawiadamiania o przejściu na emeryturę, rentę, uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej lub zaprzestania wykonywania zawodu radcy prawnego celem prawidłowego rozliczania składek członkowskich. 

Zmiany w powyższym zakresie należy zgłaszać na piśmie na adres OIRP we Wrocławiu albo e-mailem na adres: lista.radcow@oirp.wroclaw.pl.

Załączniki: