Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • Kurs prawniczego języka niemieckiego
  Opublikowano: 07.08.2020, 14:14 przez: Małgorzata Nierzewska

  KURS PRAWNICZEGO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA RADCÓW PRAWNYCH I APLIKANTÓW RADCOWSKICH - zapisy na I i II semestr

  Zapraszamy do zapisów na kurs języka niemieckiego prawniczego. Na wrzesień 2020 r. planowana jest zarówno kontynuacja kursu (2 semestr), jak rozpoczęcie kursu (1 semestr) dla nowych uczestników.

  Kurs organizowany jest przez Komisję ds. Doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu.

  Ogólne informacje i programy na 1 i 2 semestr w załączeniu.

  Kurs adresowany jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich, którzy chcą rozwijać specjalistyczne umiejętności językowe, potrzebne w pracy w międzynarodowym środowisku, a także chcą zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną na rynku usług prawnych. Kurs przygotowuje do pracy z klientami, sądami i pełnomocnikami z krajów niemieckojęzycznych i kładzie nacisk na porozumiewanie się w praktycznych sytuacjach zawodowych, m.in. na kontakt z klientem, profesjonalne przygotowywanie pism prawniczych i umów oraz codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku.

  W ramach kursu przybliżone zostaną praktyczne sytuacje i problemy z praktyki prawniczej i tłumaczeniowej, a także słownictwo zaczerpnięte z języka używanego na co dzień w niemieckich kancelariach prawnych oraz na podstawie autentycznych dokumentów, co pozwoli poznać język stosowany w praktyce. Kurs jest także skierowany na wszechstronny rozwój kompetencji językowych w czterech zakresach - pisania, mówienia, czytania, słuchania.

  Radcy prawni otrzymają za udział w każdym z semestrów kursu 16 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia.

  Kurs trwa dwa semestry. Na semestr składa się 16 zajęć po 75 minut. Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł, w tym:

  - materiały dydaktyczne, korekta napisanych tekstów, zadań domowych, test językowy

  - indywidualne wsparcie podczas kursu – pytania, problemy tłumaczeniowe w codziennej pracy

  Kurs prowadzony jest w formie online na platformie Microsoft Teams - prostego w obsłudze narzędzia używanego powszechnie w biznesie, a także kancelariach prawnych do prowadzenia spotkań, szkoleń i pracy zdalnej. Korzystanie z platformy jest bezpłatne. Uczestnicy kursu otrzymują prostą instrukcję rejestracji i korzystania z platformy.

  Platforma umożliwia komunikację z prowadzącymi oraz pomiędzy uczestnikami zajęć, wyświetlanie treści zadań, prezentacji, przesyłanie plików, wspólne rozwiązywanie zadań, współdzielenie notatek z każdych zajęć, stworzenie stałego kanału komunikacji dla grupy poza zajęciami. Dzięki tej formule kurs pozwala ćwiczyć kompetencje językowe co najmniej na takim samym poziomie, jak podczas zajęć stacjonarnych.

  Termin zajęć: 1 semestr: środa godz. 18:00-19:15, 2 semestr: czwartek, godz. 18:00-19:15

  Przyjmowanie zapisów do 28 sierpnia 2020 r.

  Rozpoczęcie zajęć: odpowiednio 2 i 3 września 2020 r.

  Wymagana znajomość j. niemieckiego na poziomie co najmniej B1/B2.

  Po zakończeniu każdego semestru kursu uczestnicy otrzymają certyfikaty Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wymagane 60% obecności).

  Opłatę za kurs należy zapłacić przelewem na konto Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przed rozpoczęciem kursu, do dnia 28 sierpnia 2020 r.: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o szkoleniu.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za szkolenie.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:19 przez: Agata Bartczyszyn

  Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej odbędzie się dnia 05.10.2020 r. - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe - kolokwium w formie pisemnej – zadania pisemnego, polegającego na przygotowaniu aktu normatywnego lub środka zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

   

  Miejsce  i godziny rozpoczęcia kolokwium zostaną podane w terminie późniejszym.

  Uchwała nr 7/7/2020 Prezydium Rady OIRP we Wrocławiu  w załączniku.

  Czytaj dalej
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH
  Opublikowano: 27.07.2020, 12:06 przez: Agata Bartczyszyn

  Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, tj. 17 sierpnia 2020 r.

  Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu które odbędzie się 21 lub 22 września 2020 r., powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.
  Dla osób, które złożą wnioski po 14 sierpnia br., będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

   

  Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej;
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych, o ile nie został złożony przy egzaminie wstępnym na aplikację radcowską,
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • dwa zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 1560 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

   

  Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  • wniosek o wpis na listę radców prawnych,
  • kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej), 
  • życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,
  • oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczpospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,
  • oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. Osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • oświadczenie czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,
  • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  • odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),
  • dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 2.600 PLN (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).

  * wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

  Czytaj dalej
 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 1
  Opublikowano: 24.07.2020, 15:13 przez: Beata Kozieł

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 1, według kodu z pierwszego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej
 • Wyniki z Egzaminu Radcowskiego (23-26.06.2020r.) - Komisja Egzaminacyjna Nr 2
  Opublikowano: 20.07.2020, 15:00 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajdują się wyniki z Egzaminu Radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 23-26 czerwca 2020 r. - z Komisji Egzaminacyjnej Nr 2, według kodu z czwartego dnia egzaminu.

  Czytaj dalej