Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

 • OSTATNIE WOLNE MIEJSCA! Kurs LEGAL ENGLISH dla radcy i aplikanta
  Opublikowano: 03.10.2019, 15:47 przez: Lilianna Szot

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!

  KURS LEGAL ENGLISH DLA RADCY PRAWNEGO I APLIKANTA organizowany przez Komisję ds. doskonalenia zawodowego przy OIRP we Wrocławiu

  Kurs adresowany jest do wszystkich radców prawnych i aplikantów, dla których ważne jest uzupełnienie edukacji prawniczej o specjalistyczne umiejętności językowe. Kurs umożliwia działanie i porozumiewanie się w różnych sytuacjach zawodowych, przygotowuje do pracy z zagranicznymi klientami, jak i zagranicznymi pełnomocnikami. Na kursie kładziony jest nacisk na czynną codzienną komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Kurs trwa dwa semestry.

  Na semestr składa się 18 zajęć po 60 minut.

  Cena za jeden semestr wynosi dla radcy prawnego 860 zł, a dla aplikanta 760 zł. Cena obejmuje wszystkie materiały szkoleniowe. Opłatę proszę wnosić na konto: 02 1020 5226 0000 6102 0591 0106.

  Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie od OIRP we Wrocławiu - 18 punktów szkoleniowych: 1 punkt za każde zajęcia. W cenie kursu znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe. Wymagany poziom j. angielskiego to B1/B2.

  W programie kursu znalazły się tak istotne zagadnienia z punktu widzenia praktyki prawniczej jak:

  • Właściwy przekład nazw zawodów prawniczych, prezentacja kompetencji i zakresu usług kancelarii oraz zasad wynagrodzeń
  • Edukacja prawnicza, systemy i dziedziny prawa
  • Postępowanie cywilne, uczestnicy postępowania cywilnego, podstawowe pisma procesowe, przebieg procesu, zaskarżanie orzeczeń i prawomocność –case study
  • ADR- arbitraż, mediacje i negocjacje w tym techniki negocjacyjne
  • Umowy ustne i pisemne, główne elementy umowy, rozumienie stylu formalnego, języka technicznego, typowe zwroty, struktura umowy, standardowe klauzule umowne, pułapki przekładu prawniczego, rozwiązanie i wypowiedzenie umów; gwarancje, oświadczenia, kary umowne, klauzule identyfikacyjne, etc.
  • Czyny niedozwolone – rodzaje deliktów, odpowiedzialność deliktowa, zadośćuczynienie, naprawienie szkody, case study (najgłośniejsze procesy na świecie z tytułu czynów niedozwolonych)
  • Formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim spółki prawa handlowego –charakterystyka poszczególnych podmiotów, umowy i akty założycielskie, zarządzanie i kontrola działalności spółki, niewypłacalność, upadłość, likwidacja, fuzje i przejęcia oraz inne formy zmian własnościowych
  • Prawo Nowych Technologii-specyficzne elementy umów iT oraz typowe zwroty i terminy stosowane w takich umowach
  • Zasady formalnej korespondencji, struktura pisma, poprawność językowa i stylistyczna.

  Ponadto: terminologia z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, własności intelektualnej, prawa rzeczowego oraz prawa karnego i postępowania karnego.

   

  Rozpoczęcie zajęć: 13 LISTOPADA, GODZ. 17.30 2019 r.

   

  W przypadku większej ilości chętnych istnieje możliwość utworzenia dodatkowej grupy w czwartek.

  Prowadzący: radca prawny Izabela Konopacka, absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, zawodowo zajmuje się nauczaniem prawniczego języka angielskiego oraz przekładem prawniczym od 12 lat. Ponadto, absolwentka kursów z: Common Law na University of London, Advocacy Skills for Trainers w Gray’s Inn w Londynie oraz EU Litigation for Lawyers w Trewirze. Autorka licznych artykułów z zakresu przekładu prawniczego I system Common Law, w tym także w prasie branżowej.

  REJESTRACJA NA KURS odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza online. Odnośnik do formularza – REJESTRUJ - znajduje się pod ogłoszeniem o kursie.

  Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia formularza drogą e-mail oznacza wpis na listę uczestników, jednakże gwarancją udziału jest dokonanie wpłaty za kurs.

  Uprzejmie informujemy, że warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach jest zapoznanie się z Klauzulą informacyjną (w załączeniu).

  Zobacz wydarzenie w kalendarzu Czytaj dalej
 • Wyniki kolokwium I roku z postępowania cywilnego - z dnia 07.10.2019r.
  Opublikowano: 12.11.2019, 16:38 przez: Jacek Krajewski

  W załącznikach poniżej znajdują się wyniki kolokwium I roku aplikacji - z POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, przeprowadzonego w dniu 7 października 2019, wraz z arkuszem oceny i rozwiązaniem.

  Czytaj dalej
 • Wnioski o patronat (dla osób rozpoczynających aplikację w 2020r.)
  Opublikowano: 09.10.2019, 12:47 przez: Jacek Krajewski

  Prosimy o składanie wniosków o przydzielenie patrona - radcy prawnego (wzór wniosku w załączniku poniżej), który na sprawowanie funkcji patrona wyraził pisemną zgodę i złożył w dwóch egzemplarzach stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia w załączniku poniżej), lub wniosku o przydzielenie patrona z urzędu (proszę składać oświadczenia bez nr wpisu Aplikanta, numer wpisu Aplikanta będzie Państwu nadany w późniejszym terminie).

  Patron może być z innej Izby - w takiej sytuacji należy dodatkowo złożyć potwierdzone przez Dziekana Rady oświadczenie z macierzystej Izby Patrona, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych (§ 11 ust. 4 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej – zał. do Uchwały Nr 395/X/2019 Prezydium KIRP z dnia 9 stycznia 2019 r.).

  Wykaz zadań pisemnych zlecanych aplikantowi przez patrona w załączniku poniżej.

  Wnioski dotyczące patronatu można składać w dziale aplikacji do dnia 30 listopada 2019 r.

  Wnioski dotyczące przydzielenia patrona z urzędu można składać w dziale aplikacji do dnia 20 grudnia 2019 r.

  Czytaj dalej
 • Kolokwium dla aplikantów I oraz II roku aplikacji radcowskiej
  Opublikowano: 14.08.2019, 08:30 przez: Jacek Krajewski

  W załączniku poniżej znajduje się Uchwała Nr 15/08/2019 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, z dnia 13 sierpnia 2019 r., w sprawie wyznaczenia terminów kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów I i II roku aplikacji radcowskiej w 2019 roku, wraz z przepisami porządkowymi obowiązującymi aplikantów radcowskich podczas kolokwium.

  Kolokwium dla I roku aplikacji radcowskiej:

  - 07.10.2019 r. - Postępowanie cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu apelacji lub opinii o jej niecelowości. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 14.10.2019 r. - Prawo cywilne - kolokwium w formie pisemnej - zadania pisemnego polegającego na sporządzeniu umowy lub opinii prawnej. Kolokwium odbędzie się w Centrum Konferencyjnym (Dynamic Congress Centre Sp. z o.o.), ul. Rakietowa 33, 54-615 Wrocław, w sali "Galileo". Prosi się o przybycie na kolokwium do godz. 8.30. Rozpoczęcie kolokwium o godz. 900.

  - 4, 5 i 6.11.2019 r. - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych - kolokwium w formie ustnej - dwa pytania z prawa pracy i jedno pytanie z prawa ubezpieczeń społecznych. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywął się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniu 4.11.2019 r. o godz. 9.00, natomiast w dniach 5 i 6.11.2019 r. o godz. 12.00.

  Kolokwium dla II roku aplikacji radcowskiej:

  - 12, 13, 14 i 15.11.2019 r. - Prawo gospodarcze - kolokwium w formie ustnej - trzy pytania z prawa gospodarczego. Kolokwium odbędzie się w siedzibie OIRP na parterze, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław. Listy zdjących w poszczególnych terminach zostaną wywieszone na drzwiach sal w których będzie odbywał się egzamin. Rozpoczęcie kolokwium w dniach 12, 13 i 14.11.2019 r. o godz. 15.00, natomiast w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12.00.

  Czytaj dalej
 • Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2020
  Opublikowano: 03.10.2019, 14:25 przez: Beata Kozieł

  Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich

  na rok szkoleniowy 2020

  dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską

   

  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.

  Zatem, jeżeli zamierza Pan/Pani rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów nie wcześniej niż po odebraniu uchwały Komisji Egzaminacyjnej o wyniku egzaminu, a najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  Wniosek o wpis na listę aplikantów można złożyć osobiście w siedzibie Biura OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8 (Dział Aplikacji - III piętro – pokój 317, w godz. 9.00-14.00), albo wysłać go pocztą na adres: OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

  Do wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich należy dołączyć:

  1. Oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo urzędowy odpis tego dyplomu, albo poświadczoną notarialnie kopię oryginału dyplomu, (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego).

  2. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

  3. Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.

  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

  5. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

  6. Dowód wniesienia opłaty w wysokości 225 zł, za wpis na listę aplikantów (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 20110 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i liste prawników zagranicznych), na konto OIRP we Wrocławiu: PKO 70 1020 5226 0000 6402 0568 4859.

   

  Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu prosi również o taką informację na piśmie.

  Czytaj dalej