Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Rzecznik Dyscyplinarny

Postępowanie dyscyplinarne wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich – krótki przewodnik


I. Jak złożyć skargę?

Skargi na radców prawnych i aplikantów radcowskich - wpisanych na listy prowadzone przez Radę OIRP we Wrocławiu - można składać do Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP we Wrocławiu drogą pocztową na adres:

                  Rzecznik Dyscyplinarny OIRP we Wrocławiu

                                 ul. Włodkowica 8

                                  50- 072 Wrocław

albo osobiście w godzinach urzędowania sekretariatu Izby. 


II. Dodatkowe informacje o formie skargi

Skarga powinna być złożona na piśmie oraz podpisana przez osobę, która ją składa. 

Do skargi najlepiej załączyć wszelkie dowody na jej poparcie (np. pisma, maile). Należy wskazać sąd i sygnaturę akt sprawy, jeżeli skarga dotyczy postępowania przed sądem (analogicznie w przypadku urzędów/ prokuratury). 


III. Kompetencje Rzecznika Dyscyplinarnego 

Zadaniem Rzecznika Dyscyplinarnego jest podejmowanie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie (art. 541 ust. 1 ustawy o radcach prawnych).

Rzecznik Dyscyplinarny nie ma kompetencji do wydawania ogólnych opinii dotyczących postępowania radców prawnych w zakresie wykraczającym poza ramy konkretnego postępowania dyscyplinarnego.

Rzecznik Dyscyplinarny/jego zastępcy badają czy radca prawny albo aplikant radcowski dopuścił się postępowania sprzecznego z prawem, zasadami etyki, godnością zawodu bądź naruszył swe obowiązki zawodowe.


IV. Jak przebiega postępowanie dyscyplinarne

Rzecznik Dyscyplinarny/jego zastępcy weryfikują, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i wszczynają je lub - odmawiają jego wszczęcia.

W ramach postępowania sprawdzającego, skarżący może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów lub zostać wezwany przez Rzecznika Dyscyplinarnego/jego zastępców na przesłuchanie. Rzecznik sprawdzi także, czy złożona skarga nie dotyczy działania lub zaniechania, które mogą być przedawnione (art. 70 ustawy o radcach prawnych).  O wyniku przeprowadzonych czynności, skarżący zostanie powiadomiony na piśmie. 

W przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego Rzecznik Dyscyplinarny/jego zastępcy mogą także m.in. wezwać o przedłożenie dodatkowych dokumentów, wezwać na przesłuchanie skarżącego lub radcę prawnego, którego dotyczy postępowanie a także świadków.

W przypadku uznania, że radca prawny popełnił przewinienie dyscyplinarne, Rzecznik Dyscyplinarny/ jego zastępcy mogą złożyć wniosek o  ukaranie radcy prawnego do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Jeśli przewinienie jest mniejszej wagi albo - w świetle okoliczności sprawy będzie to wystarczającym środkiem dyscyplinującym radcę prawnego/aplikanta radcowskiego - mogą również skierować wniosek do Dziekana o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia dziekańskiego (wcześniej umarzając postępowanie lub odmawiając jego wszczęcia). Dziekan może przy tym zobowiązać radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego do przeproszenia pokrzywdzonego lub do innego stosownego postępowania.

Rzecznik Dyscyplinarny/ jego zastępcy mogą także umorzyć postępowanie, tj. zakończyć je bez kierowania wniosku o ukaranie lub udzielenie ostrzeżenia. Każdorazowo o podjętej przez Rzecznika Dyscyplinarnego/jego zastępców decyzji, skarżący jest informowany na piśmie. Jest także informowany czy i jaki środek zaskarżenia oraz w jakim terminie może zostać przez niego wniesiony od postanowienia wydanego przez Rzecznika.


V. Postępowanie przed Okręgowym Sądem Dyscyplinarnym 

W sytuacji, gdy Okręgowy Sąd Dyscyplinarny uzna radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego za winnego, może go ukarać karą wskazaną w art. 65 ustawy o radcach prawnych.  

W postępowaniu dyscyplinarnym nie ma natomiast możliwości zasądzenia na rzecz strony skarżącej kosztów czy nałożenia na radcę prawnego obowiązku zapłaty kwoty pieniężnej na rzecz skarżącego (zwrotu wynagrodzenia lub jego części i innych należności).  Roszczenia o zapłatę winny być kierowane do sądu powszechnego.


Załączniki: