Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Zawiadomienie o adresie zamieszkania i adresie do doręczeń

Stosownie do postanowień art. 49 ust. 1 oraz art. 8 ust. 3 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych, każdy radca prawny ma obowiązek zawiadamiać właściwą okręgową izbę radców prawnych w której jest wpisany na listę radców prawnych o swoim adresie zamieszkania oraz adresie do doręczeń, nawet gdy są one tożsame.

W przypadku zmiany któregoś z ww. adresów radca prawny zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwą okręgową izbę radców prawnych o takiej zmianie podając jednocześnie nowy adres zamieszkania i/lub do doręczeń. 

Radcy prawni zobowiązani też są do wskazania właściwej okręgowej izbie radców prawnych swojego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (adresu e-mailowego).

Przypominamy również, że w przypadku zmiany adresu zamieszkania przez radcę prawnego poza obręb właściwości działa danej okręgowej izby radców prawnych, zgodnie z § 24 uchwały nr 110/VII/2010 KRRP z 30.01.2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (t.j. załącznik do uchwały Nr 164/XI/2021 PKRRP z  12.03.2021 r.), radca prawny powinien złożyć wniosek o przeniesienie wpisu do okręgowej izby radców prawnych właściwej dla jego nowego miejsca zamieszkania. 

Zgłoszenie zmiany powyższych danych można dokonać za pośrednictwem EXTRANET-u

lub przesyłając do izby kartę ewidencyjną.

Załączniki: