Składki w OIRP

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek (członkowskich i ubezpieczeniowych), na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn.zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału).
Składki prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatnościbądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320 (składki za dany miesiąc są uiszczane do końca miesiąca). W tytule przelewu należy podać słowo "SKŁADKI".    

Aktualne (łączne) wysokości miesięcznych składek członkowskiej i ubezpieczeniowej:
100 zł  - radcy prawni wykonujący zawód radcy prawnego,
Składki w wysokościach niżej wskazanych podlegają uiszczeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił Radę OIRP we Wrocławiu o okolicznościach mających wpływ na wysokość należnych składek (ww. uchwała nr 7/VIII/2010 KRRP z dn. 10.12.2010r. - §4 i §8).

81 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
 - radcy prawni mający zawieszone prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,

61 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i wykonują zawód radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i wykonują zawód radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że pobierają świadczenie przedemerytalne i wykonują zawód radcy prawnego,

0 zł (zwolnieni z obowiązku uiszczania składek): 
radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i zgłosili OIRP niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP,  że są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Z chwilą ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego należy zawiadomić o tym OIRP wraz ze wskazaniem formy i miejsca wykonywania zawodu, celem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem OC i zaktualizowania wysokości składek. Zawiadomień o okolicznościach mających wspływ na wysokość składek można dokonywać e-mailem: lista.radcow@oirp.wroclaw.pl

Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań składkowych prosimy kontaktować się z Główną Księgową OIRP pod nr tel. 71-793-70-94 do 96 wewn.3 lub 660-404-836, we wtorki w godz. 12-16 lub w czwartki w godz. 9-13, bądź też e-mailem: ksiegowosc@oirp.wroclaw.pl