Składki w OIRP

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek (członkowskich i ubezpieczeniowych), na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn.zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 117/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału).
Począwszy od dnia 22 października 2021 r. składki prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatnościbądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320 (składki za dany miesiąc są uiszczane do końca miesiąca). W tytule przelewu należy podać słowo "SKŁADKI".    

Aktualne (łączne) wysokości miesięcznych składek członkowskiej i ubezpieczeniowej:
100 zł  - radcy prawni wykonujący zawód radcy prawnego,
Składki w wysokościach niżej wskazanych podlegają uiszczeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił Radę OIRP we Wrocławiu o okolicznościach mających wpływ na wysokość należnych składek (ww. uchwała nr 7/VIII/2010 KRRP z dn. 10.12.2010r. - §4 i §8).

81 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
 - radcy prawni mający zawieszone prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,

61 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i wykonują zawód radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i wykonują zawód radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że pobierają świadczenie przedemerytalne i wykonują zawód radcy prawnego,

0 zł (zwolnieni z obowiązku uiszczania składek): 
radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i zgłosili OIRP niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
- radcy prawni, którzy zgłosili OIRP,  że są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Z chwilą ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego należy zawiadomić o tym OIRP wraz ze wskazaniem formy i miejsca wykonywania zawodu, celem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem OC i zaktualizowania wysokości składek. Zawiadomień o okolicznościach mających wspływ na wysokość składek można dokonywać poprzez formularz kontaktowy wybierając Dział Ewidencji.

Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie.

Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”.

W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań składkowych prosimy kontaktować się z Główną Księgową OIRP pod nr tel. 71-793-70-94 do 96 wewn.8 lub 724-415-756 , we wtorki w godz. 12-16 lub w czwartki w godz. 9-13, bądź też formularz kontaktowy wybierając Dział Księgowości.