Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Składki w OIRP

Radcowie prawni i aplikanci radcowscy zobowiązani są do uiszczania składek (członkowskich i ubezpieczeniowych), na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału z późn. zm. (tekst jednolity: załącznik do uchwały Nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z dnia 09.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału ).

UCHWAŁA PKRRP 782/XI/2022 z 09-11-2022 tekst jedn. uchwały w spr. wys składki członkowskiej


WAŻNE INFORMACJE

Składki w wysokościach  wskazanych podlegają uiszczeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił Radę OIRP we Wrocławiu o okolicznościach mających wpływ na wysokość należnych składek (uchwała nr 7/VIII/2010 KRRP z dn. 10.12.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału - § 4 i  § 8 /tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały  nr 782/XI/2022 Prezydium KRRP z 09.11.2022 r.).


Począwszy od dnia 22 października 2021 r. składki prosimy opłacać na indywidualne rachunki bankowe, które dostępne są po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności, bądź na ogólny rachunek bankowy OIRP we Wrocławiu nr 02 1020 5242 0000 2802 0019 1320 (składki za dany miesiąc są uiszczane do końca miesiąca). W tytule przelewu należy podać słowo "SKŁADKI".


Informacje dodatkowe

  • Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”.
  • W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań finansowych (składkowych i innych) prosimy kontaktować się z Główną Księgową OIRP  pod nr tel. kom. 724 415 756 lub pod nr tel. stacjonarnego 71 793 70 94 do 96 wewn. 8 (we wtorki w godz. 11:00 - 15:00 w czwartki w godz. 10:00 - 14:00) bądź też poprzez formularz kontaktowy wybierając Dział Księgowości.

od 1 STYCZNIA 2023 r.
ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
           
        Informujemy, że w związku z podjęciem podczas posiedzenia Krajowej Rady Radców Prawnych w dniu 28 października 2022 r. uchwały nr 116/XI/2022 zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału od dnia 01 stycznia 2023 r. następuje zmiana wysokości składki członkowskiej, która wraz ze składką ubezpieczeniową OC (19 zł) miesięcznie będzie wynosić:

Składka RADCY PRAWNEGO:

    130 zł  - radcy prawni wykonujący zawód radcy prawnego
                  (w tym 111 zł składka członkowska + 19 zł składka obowiązkowego ubezpieczenia OC),
    111 zł  - radcy prawni mający zawieszone prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,
               - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, nie wykonywanie zawodu radcy prawnego,

                  (radcy prawni zawieszeni i niewykonujący zawodu nie opłacają składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie są nim objęci ubezpieczeniem w ramach umowy generalnej ubezpieczenia OC radców prawnych zawartej pomiędzy Krajową Izbą Radców Prawnych a towarzystwem  ubezpieczeniowym)
    79 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i wykonują zawód radcy prawnego,
                 - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i wykonują zawód radcy prawnego,
                 - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że pobierają świadczenie przedemerytalne i wykonują zawód radcy prawnego,
(w tym 60 zł składka członkowska + 19 zł składka obowiązkowego ubezpieczenia OC)
    00 zł (zwolnieni z obowiązku uiszczania składek):    
                  - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i nie wykonują zawodu radcy prawnego,      
                  - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
                  - radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i zgłosili OIRP nie wykonywanie zawodu radcy prawnego,
                  - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP,  że są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne,
    
                  - radcy prawni, w stosunku do których na ich wniosek została podjęta przez Radę OIRP we Wrocławiu uchwała o zwolnieniu z    opłacania składek członkowskich w związku z przebywaniem na urlopie wychowawczym.

Składka APLIKANTA:

    30 zł  - wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich


Składki dla RADCY obowiązujące do 31 grudnia 2022 r.

(łączne) wysokości miesięcznych składek członkowskiej i ubezpieczeniowej:
100 zł  - radcy prawni wykonujący zawód radcy prawnego,

Składki w wysokościach niżej wskazanych podlegają uiszczeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił Radę OIRP we Wrocławiu o okolicznościach mających wpływ na wysokość należnych składek (uchwała nr 7/VIII/2010 KRRP z 10.12.2010 r. - § 4 i § 8 /tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały 392/XI/2021 Prezydium KRRP z 29.12.2021 r./ ).

81 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
 
            - radcy prawni mający zawieszone prawo wykonywania zawodu radcy prawnego,

61 zł    - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i wykonują zawód radcy prawnego,
              - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i wykonują zawód radcy prawnego,
              - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że pobierają świadczenie przedemerytalne i wykonują zawód radcy prawnego,

0 zł (zwolnieni z obowiązku uiszczania składek): 
            - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na emeryturze i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
            - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP, że są na rencie i nie wykonują zawodu radcy prawnego,
            - radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i zgłosili OIRP niewykonywanie zawodu radcy prawnego,
            - radcy prawni, którzy zgłosili OIRP,  że są zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne.

Z chwilą ponownego rozpoczęcia wykonywania zawodu radcy prawnego należy zawiadomić o tym OIRP wraz ze wskazaniem formy i miejsca wykonywania zawodu, celem objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem OC i zaktualizowania wysokości składek.

Zawiadomień o okolicznościach mających wspływ na wysokość składek można dokonywać poprzez formularz kontaktowy wybierając Dział Ewidencji.


Składka dla APLIKANTA obowiązująca do 31 grudnia 2022 r.

20 zł - wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich płatne miesięcznie.


Informacje dodatkowe

  • Stan zobowiązań składkowych można sprawdzić po zalogowaniu do Extranetu - w zakładce ”Płatności”.
  • W przypadku konieczności uzyskania bliższych informacji odnośnie stanu zobowiązań finansowych (składkowych i innych) prosimy kontaktować się z Główną Księgową OIRP  pod nr tel. kom. 724 415 756 lub pod nr tel. stacjonarnego 71 793 70 94 do 96 wewn. 8 (we wtorki w godz. 11:00 - 15:00 w czwartki w godz. 10:00 - 14:00) bądź też poprzez formularz kontaktowy wybierając Dział Księgowości.

Załączniki: