Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla uczestników postępowania dyscyplinarnego

Klauzula informacyjna

 dla uczestnika postępowania dyscyplinarnego

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że:

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP”.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP we Wrocławiu oraz jego Zastępców i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny OIRP we Wrocławiu.

2.  Kontakt z Administratorem

Z Administratorem można kontaktować się  listownie a adres podany w punkcie 1 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@oirp.wroclaw.pl.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.pl bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji art. 54 1 ustawy o radcach prawnych, z którego wynika, że do zakresu działania Rzecznika Dyscyplinarnego należą czynności w postępowaniu dyscyplinarnym,  określone w ustawie o radcach prawnych i przepisach pochodnych  i art. 54 ustawy
o radcach prawnych, z którego wynika, że Okręgowy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby radców prawnych wniesione przez rzecznika dyscyplinarnego oraz odwołania, na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1166 t.j.), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych,

Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.

b) art. 6 ust. 1 lit. e) i art. 9 ust. 2 lit g) Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w zakresie  prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

c) art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora np. w celu komunikacji

c) art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.

4. Kategoria danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe zwykłe i szczególnych kategorii w postępowaniu dyscyplinarnym.

5. Źródło pochodzenia danych:

Rzecznik Dyscyplinarny i jego Zastępcy oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą oraz pośrednio od uczestnika postępowania.

6. Odbiorcy danych osobowych

Postępowania prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępców oraz Okręgowy Sąd Dyscyplinarny są poufne. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są jedynie podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami UE („państwa trzecie”), chyba że obowiązek przekazania będzie wynikał z przepisów prawa (np. obowiązkowe zawiadomienie właściwego organu państwa macierzystego prawnika zagranicznego, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej

7. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. W zakresie czynności i postępowań prowadzonych przez Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowy Sąd Dyscyplinarny Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 5c ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1166 t.j.).

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w oparciu o uzasadniony interes administratora  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Załączniki: