Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Przeniesienie wpisu na listę radców prawnych do innej izby

Przeniesienie wpisu na listę radców prawnych do innej izby

Stosownie do dyspozycji § 24 uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich (t.j. załącznik do uchwały Nr 164/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12-03-2021 r.) w związku z art. art. 49 ust. 1 ustawy z 06.07.1982 r.
o radcach prawnych w przypadku zmiany adresu zamieszkania przez radcę prawnego poza obręb właściwości działa okręgowej izby radców prawnych, w której jest wpisany na listę radców prawnych, radca prawny powinien złożyć wniosek o przeniesienie wpisu.  

Wniosek składa się do okręgowej izby radców prawnych właściwej dla jego nowego miejsca zamieszkania wraz z:

1)    oświadczeniem o nowym stałym miejscu zamieszkania,

2)    Kartą ewidencyjną,

        Plik do pobrania:  KARTA EWIDENCYJNA

3)    Zawiadomieniem o wykonywaniu zawodu

        Plik do pobrania:  ZAWIADOMIENIE O WYKONYWANIU ZAWODU RADCY PRAWNEGO.

Izba, do której wpłynął wniosek o przeniesienie wpisu, prowadzi postępowanie o przeniesienie wpisu i zwraca się na piśmie do okręgowej izby radców prawnych, w której dany radca prawny posiada wpis na listę radców prawnych, o przekazanie akt osobowych radcy prawnego.

Po otrzymaniu akt osobowych radcy prawnego i rozpatrzeniu wniosku o przeniesienie wpisu,  rada okręgowej izby radców prawnych podejmuje uchwałę o przeniesieniu wpisu na prowadzoną w tej izbie listę radców prawnych.

Na uchwałę o przeniesieniu wpisu nie przysługuje odwołanie. Uchwała taka od razu staje się ostateczna.

Na uchwałę o odmowie o przeniesienia wpisu przysługuje odwołanie do Krajowej Rady Radców Prawnych w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Ostateczną uchwałę o przeniesieniu wpisu przekazuje się (w formie pisemnej i za pośrednictwem poczty elektronicznej) niezwłocznie do okręgowej izby radców prawnych, w której radca prawny był dotychczas wpisany na listę radców prawnych.

Ostateczna uchwała o przeniesieniu wpisu jest podstawą do usunięcia wpisu z listy radców prawnych prowadzonej przez radę okręgowej izby radców prawnych, w której dany radca prawny był dotychczas wpisany na listę radców prawnych. Usunięcie wpisu następuje z dniem, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna. 

Składka samorządowa i ubezpieczeniowa jest naliczana przeniesionemu radcy prawnemu  przez radę okręgowej izby radców prawnych, na której listę radców prawnych dana osoba została przeniesiona od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie wpisu
(§ 11 ust. 2 uchwały nr 7/VIII/2010 KRRP z 10.12.2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału,
(t.j. Uchwała Nr 392/XI/2021 Prezydium KRRP z dnia 29-12-2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału).