Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla radców

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

Szanowny Radco Prawny,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba RadcówPrawnych we Wrocławiu informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP”.
2. Kontakt z Administratorem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”.Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.pl bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:
 prowadzenia listy radców prawnych,
 prowadzenia ewidencji radców prawnych,
 postępowań dyscyplinarnych,
 wydawania legitymacji radcowskich,
 wydawania wypisów z list i ewidencji radców prawnych,
 zapewnienia realizacji obowiązku szkoleniowego.
Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.
b) art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w zakresie:
 prowadzenia listy radców prawnych,
 prowadzenia ewidencji radców prawnych,
 prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika
z przepisów prawa.
c) art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – wyrażenie zgody np. w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy fnansowej lub socjalnej, uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, w tym integracyjnych , kulturalnych i sportowych. Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z uprawnień.
d) art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora – np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich.
4. Kategoria danych osobowych:
a) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, w szczególności w zakresie objętym kartą ewidencyjną, jak i dotyczące przebiegu wykonywania zawodu radcy prawnego lub udziału w wydarzeniach organizowanych bądź wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych.
b) szczególna kategoria danych, np. dane o stanie zdrowia przetwarzane w związku z wnioskowaniem o pomoc socjalną oraz realizacją uprawnień wynikających z przyznanej pomocy.
5. Źródło pochodzenia danych
OIRP gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio np. w przypadku złożenia skargi lub pochwały, nominowania do przyznania odznaczenia.
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora doprzetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Ponadto OIRP może przekazać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek samorządu zawodowego radców prawnych. Dane te nie są przekazywane poza Europejski ObszarGospodarczy.
7. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonejadministratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Pamiętaj, że udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawodo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm. ) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Natomiast gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
Proszę pamiętać, że w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.
10. Informacja o proflowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).