Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla radców

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

Szanowny Radco Prawny,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Klauzula informacyjna dla radcy prawnego Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że:

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP”.

2.  Kontakt z Administratorem

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.pl bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 75), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 prowadzenia listy radców prawnych,

 prowadzenia ewidencji radców prawnych,

 postępowań dyscyplinarnych,

 wydawania legitymacji radcowskich,

 wydawania wypisów z list i ewidencji radców prawnych,

 zapewnienia realizacji obowiązku szkoleniowego,

prowadzenie wykazu radców prawnych uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym oraz przedstawienia wykazu prezesowi właściwego sądu rejonowego.

Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.

b) art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w zakresie:

 prowadzenia listy radców prawnych,

 prowadzenia ewidencji radców prawnych,

 prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.

Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika

z przepisów prawa.

c) art 6 ust. 1 lit a) i art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia – wyrażenie zgody w celu i w zakresie zawartych każdorazowo w treści zgody, np. w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy finansowej lub socjalnej, uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, w tym integracyjnych , kulturalnych i sportowych, przetwarzania wizerunku. Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy lub korzystania z uprawnień.

d) art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia – w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną np. zapisu na odpłatne szkolenia, wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez OIRP we Wrocławiu.

e) art. 6 ust. 1 lit f) i art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora –  np.  w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich, kosztów postępowań dyscyplinarnych lub kar nałożonych w ramach tych postępowań, w celu zabezpieczenia osób i mienia OIRP we Wrocławiu poprzez monitoring wizyjny pomieszczeń siedziby i obejścia, komunikacji.

4. Kategoria danych osobowych:

a) Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, w szczególności w zakresie objętym kartą ewidencyjną, jak i dotyczące przebiegu wykonywania zawodu radcy prawnego lub udziału w wydarzeniach organizowanych bądź wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych.

b) szczególna kategoria danych, np. dane o stanie zdrowia przetwarzane w związku z wnioskowaniem o pomoc socjalną oraz realizacją uprawnień wynikających z przyznanej pomocy.

5. Źródło pochodzenia danych

OIRP gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio np. w przypadku złożenia skargi.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do  przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych i funkcji, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Ponadto OIRP może przekazać Pani/Pana dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Pani/Panu udziału w organizowanym wydarzeniu). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek samorządu zawodowego radców prawnych.

Pani/Pana dane osobowe są udostępniane:

Krajowej Izbie Radców Prawnych,

Ministerstwu Sprawiedliwości,

Sądom powszechnym i administracyjnym,

Organom powiatu – staroście  w zakresie radców prawnych, którzy zgłosili się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej,

Towarzystwom ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia radcy prawnego od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu.

Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu,

c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. Dane z monitoringu przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania lub dłużej gdy nagranie obrazu stanowi bądź może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, do prawomocnego zakończenia tego postępowania,

e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe przez okres na który udzielono zgody lub do czasu jej wycofania. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

f) wynikający z art. 5 c ust. 1 ustawy o radcach prawnych, okres przechowywania danych osobowych wynosi:

1) 5 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych przez organy samorządu radców prawnych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań publicznych określonych w ustawie oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach nadzoru nad działalnością samorządu radców prawnych; 

2) 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych: 

a) w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań: 

- administracyjnych,

- w zakresie skarg i wniosków,

- innych przewidzianych przez ustawę lub wydane na podstawie ustawy akty prawne organów samorządu radców prawnych dotyczących radców prawnych, aplikantów radcowskich lub osób ubiegających się o wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich, a także osób przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i egzaminu radcowskiego,

b) w ramach nadzoru nad tymi postępowaniami, o których mowa w lit. a,

c) przez radców prawnych w ramach wykonywania zawodu;

3) 15 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone - w przypadku danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonych przez organy samorządu radców prawnych postępowań dyscyplinarnych wobec radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz podczas wykonywania przewidzianych przez ustawę kompetencji nadzorczych nad postępowaniami dyscyplinarnymi w sprawach radców prawnych i aplikantów radcowskich. 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:

prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w ramach wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 75 ) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Natomiast gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu wykonania umowy z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

10. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).