Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Nabór na zastępcę radcy prawnego - art. 21 ust. 2 u.r.pr.

NABÓR NA ZASTĘPCĘ RADCY PRAWNEGO
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych


W związku z coraz częściej zgłaszanymi wnioskami o wyznaczenie zastępcy radcy prawnego, który został skreślony z listy radców prawnych albo nie może wykonywać czynności zawodowych z innych przyczyn (art. 21 ust. 2 ustawy z 06-07-1982 r. o radcach prawnych), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zaprasza Koleżanki i Kolegów do zgłaszania swoich kandydatur na zastępców radców prawnych.

Zgłoszeń mogą dokonywać radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP we Wrocławiu.

Zgłoszenia odbywają się za pośrednictwem formularza online – zamieszczonego poniżej.

Zgłoszenie w każdej chwili można odwołać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji przesłanego na adres poczty elektronicznej: lista.radcow@oirp.wroclaw.pl.

Wyznaczenia na zastępcę radcy prawnego skreślonego z listy radców prawnych
albo czasowo nie mogącego wykonywać czynności zawodowych z innych przyczyn dokonuje Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu.

Zastępcą radcy prawnego może być jedynie radca prawny, wobec którego w chwili wyznaczenia na zastępcę:

- nie zostały orzeczone prawomocnie kary dyscyplinarne,

- nie toczy się postępowanie dyscyplinarne

 oraz

- który na bieżąco wypełnia obowiązek opłacania składek członkowskich.

Wyznaczenie na zastępcę radcy prawnego przez Dziekana upoważnia wyznaczonego radcę prawnego do prowadzenia podjętych przez zastępowanego radcę prawnego spraw i jest równoznaczne z udzieleniem dalszego pełnomocnictwa procesowego (tzw. substytucja przymusowa). Decyzja dziekana jest równoznaczna z udzieleniem substytucji, czyli dalszego pełnomocnictwa procesowego (zob. art. 21 ust. 2 ust. r.pr. w zw. z art. 91 kpc).

Umocowanie do działania „zastępcy przymusowego”, ustanowionego w trybie art. 21
ust. 2
 ust. r.pr., nie rozciąga się na czynności materialnoprawne. Nie obejmuje więc wszystkich czynności wchodzących w zakres pomocy prawnej, a jedynie czynności procesowe.

Jednocześnie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, w żaden sposób nie uczestniczy w pokrywaniu kosztów oraz wynagrodzenia z racji wykonywania obowiązków zastępcy radcy prawnego.  Zwrot kosztów i zapłatę wynagrodzenia za zastępstwo procesowe wyznaczony zastępca radcy prawnego może wynegocjować z klientami zastępowanego radcy prawnego lub z zastępowanym radcą prawnym, który czasowo nie może wykonywać czynności zawodowych.

Szczegółowe zasady wykonywania obowiązków zastępcy radcy prawnego uregulowane
są w Regulaminie wykonywania zawodu radcy prawnego (załącznik do uchwały nr 12/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z 03-12-2022 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego).

Rejestracja zakończona


Załączniki: