Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław +48 71 79 37 094
+48 71 79 37 095
+48 71 79 37 096

+48 600 885 059
Nr telefonu wyłącznie dla radców prawnych w sprawach dotyczących przeszukania lokalu kancelarii

Dla aplikantów

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH

Szanowny Aplikancie,
uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych
we Wrocławiu.

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, zwana dalej„Administratorem” lub „OIRP”.
2. Kontakt z Administratorem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.pl bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na realizacji ustawowych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm. ), uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych, aktów wykonawczych oraz z innych obowiązującychprzepisów prawa, w szczególności w zakresie:
● organizacji i prowadzenia aplikacji radcowskiej,
● wydawania legitymacji,
● prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
● wydawania wypisów z listy i ewidencji aplikantów,
● postępowań dyscyplinarnych.
Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.
b) art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia, w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, w szczególności w zakresie:
● prowadzenia ewidencji i listy aplikantów,
● przeprowadzania egzaminu radcowskiego,
● postępowań dyscyplinarnych.
Podanie danych w powyższych celach jest obowiązkowe, a obowiązek ich podania wynika z przepisów prawa.
c) art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia, w celu zawarcia i realizacji umowy o aplikację. Podanie danych w powyższym celu jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy.
d) art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – wyrażenie zgody np. w celu skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Administratora w ramach pomocy fnansowej
lub socjalnej, uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, w tym integracyjnych,kulturalnych lub sportowych. Podanie danych w powyższych celach jest w pełni dobrowolne.
e) art 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora , np. dochodzenie roszczeń z tytułu zaległych składek członkowskich.
4. Kategoria danych osobowych:
a) Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer PESEL oraz inne dane, w szczególności w zakresie objętym kartą ewidencyjną oraz informacje dotyczące przebiegu aplikacji lub udziału w wydarzeniach organizowanych lub wspieranych przez samorząd zawodowy radców prawnych.
b) szczególna kategoria danych np. dane o stanie zdrowia w przypadku wnioskowania oraz realizacji uprawnień wynikających z przyznanej pomocy socjalnej.
5. Źródło pochodzenia danych
OIRP gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie jako osoby, od której pochodzą. W niektórych przypadkach dane mogą być pozyskane pośrednio np. w przypadku złożenia skargi lub pochwały.
6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych („Podmioty Przetwarzające”). Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do odbioru Twoich
danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Ponadto OIRP może przekazać Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim
będzie to niezbędne dla realizacji Twojego żądania (np. przekazanie do organizatora, hotelu, przewoźnika, w celu zapewnienia Twojego udziału w organizowanym wydarzeniu). Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych jednostek samorządu zawodowego radców prawnych. Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie zadańrealizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z trwania tego interesu,
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,
d) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.
e) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie zgoda, przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu jej wycofania. Pamiętaj, że udzielona przez Ciebie zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.
8. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiadasz prawo do: żądania od Administratora dostępu do Twoich danych, prawo doich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:
prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Twoich danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1870, z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Natomiast w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda, podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Pamiętaj, że w przypadkupozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane
gromadzone na podstawie zgody, co do zasady przechowywane są przez okres wskazany w ramach informacji towarzyszącej takiej zgodzie lub do czasu wycofania zgody.
10. Informacja o proflowaniu Twoje dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu.
11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.
Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-964 Warszawa).