Informacja dotycząca Egzaminu Wstępnego na aplikację radcowską (29.09.2018 r.)

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2018 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 roku, w OIRP Wrocław odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie http://ewnar.devconfido.pl
 

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystapieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załacznikami w formie pisemnej.

Na w/w stronie znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu należy wypełnić i zapisać na komputerze formularz, następnie formularz należy wydrukować i podpisać.
Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów - wymagane dokumenty i nr konta bankowego są wymienione w Ogłoszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,10947,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html), można wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Pawła Włodkowica 8, w dziale aplikacji na 3 piętrze (pokój 317), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
 
Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych).
 
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2018 r.".
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
 
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 
2) kwestionariusz osobowy,
 
3) życiorys (podpisany),
 
4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 
5)  zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 
6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 
7) 3 zdjęcia (jedno podpisane) zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 


 
Pomoc techniczną dotyczącą działania systemu rekrutacyjnego można uzyskać pisząc na adresy poczty elektronicznej umieszczone na portalu rekrutacyjnym (na dole strony).

Informujemy, iż egzamin wstępny na aplikację radcowską w dniu 29 września 2018 roku (sobota) o godzinie 1100 odbędzie się w budynku Akademii Wychowania Fizycznego, przy Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ.

Wyniki egzaminu dostępne będą (po zalogowaniu) dla kandydatów na stronie internetowej: http://ewnar.devconfido.pl