Informacja dotycząca Egzaminu Wstępnego na aplikację radcowską (30.09.2017 r.)

Rekrutacja na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 roku, w OIRP Wrocław odbywa się poprzez elektroniczny system komputerowy zamieszczony na stronie http://ewnar.devconfido.pl
 

Rejestracja elektroniczna ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi złożenia zgłoszenia o przystapieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w rozumieniu przepisów ustawy o radcach prawnych. Oznacza to konieczność złożenia takiego zgłoszenia wraz z załacznikami w formie pisemnej.

Na w/w stronie znajduje się szczegółowa instrukcja – krok po kroku, jak przejść procedurę rekrutacyjną on-line. W pierwszej kolejności należy zarejestrować swoje konto dostępowe drogą internetową. Po zalogowaniu należy wypełnić i zapisać na komputerze formularz, następnie formularz należy wydrukować i podpisać.
Później formularz wraz z pozostałym kompletem dokumentów - wymagane dokumenty i nr konta bankowego są wymienione w Ogłoszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,9291,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html), można wysłać drogą pocztową lub złożyć bezpośrednio w Okręgowej Izbie Radców Prawnych przy ul. Pawła Włodkowica 8, w dziale aplikacji na 3 piętrze (pokój 317), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 14:00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 16 sierpnia 2017 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
 
Opłata za egzamin wstępny wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
 
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2017 r.".
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:
 
1) wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 
2) kwestionariusz osobowy,
 
3) życiorys (podpisany),
 
4) kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 
5)  zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (23 września 2017 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 
6) oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 
7) 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. 


 
Pomoc techniczną dotyczącą działania systemu rekrutacyjnego można uzyskać pisząc na adresy poczty elektronicznej umieszczone na portalu rekrutacyjnym (na dole strony).

Informujemy, iż egzamin wstępny na aplikację radcowską odbędzie się w dniu 30 września 2017 roku o godzinie 1100. Ze względu na dużą ilość osób dopuszczonych do egzaminu - na egzamin należy stawić się od godziny 1000 rano. Jednocześnie osoby dopuszczone do egzaminu zostały podzielone na dwie grupy zdających:

- I grupa - Komisja nr 1 - egzamin odbędzie się w Centrum Konferencyjnym DCC Sp. z o. o., przy ul. Rakietowej 33, 54-615 Wrocław, w sali GALILEO.

Przewodniczący Komisji - Sędzia NSA Ryszard Pęk.

- II grupa - Komisja nr 2 - egzamin odbędzie się w budynku Akademii Wychowania Fizycznego, przy Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ (wjazd od ul. Mickiewicza).

Przewodniczący Komisji nr 2 - Sędzia NSA Jolanta Sikorska.

 

Wyniki egzaminu dostępne będą (po zalogowaniu) dla kandydatów na stronie internetowej: http://ewnar.devconfido.pl