Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Klauzula OC

Klauzula informacyjna - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z objęciem ubezpieczeniem zawodowym radców prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu (dalej „OIRP”), ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław . 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@oirp.wroclaw.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. w związku z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym, t.j. w ramach zapewnienia warunków wykonywania ustawowych zadań radców prawnych oraz prowadzenia nadzoru nad właściwym wykonywaniem zawodu, zgodnie z art. 41 pkt 1) oraz 52 ust. 3 pkt 3) urp, w celu zapewnienia członkom samorządu realizacji obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 227 urp;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub okres przedawnienia roszczeń. 

 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podwykonawcy administratora danych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług i poleceń administratora na podstawie umów oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. policja, sądy, osoba, której dane dotyczą). 

 3. Odbiorcami Państwa danych w zakresie: imienia, nazwiska, numeru wpisu na listę radców prawnych, numeru PESEL oraz adresu do korespondencji są:

 1. działający jako odrębny administrator: AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;

 2. działający jako podmiot przetwarzający: Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34A, 02-672 Warszawa.

 1. Źródłem informacji o Pani/Pana danych osobowych jest sama Pani/ sam Pan bezpośrednio. 

 2. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.

 3. W związku z korzystaniem z usług dostawców mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w niezbędnym zakresie poza EOG. Takie przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym, zgodnie z art. 46 RODO. 

 4. Administrator nie będzie przetwarzać Państwa danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Państwa istotny wpływ.

 5. Przysługują Państwu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawa te są ograniczone w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym art. 15-22 RODO. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z OIRP lub Inspektorem Ochrony Danych.

 6. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.