Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Dla kontrahenta

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04. 05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje , że:

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław („Administrator”).

2.  Kontakt z Administratorem

Państwo możecie kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  ………………………..  bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.pl bądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

4. Kategoria danych osobowych:

Dane osobowe zwykłe.

5. Źródło pochodzenia danych

Administrator gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.

6. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufane osoby współpracujące, podmioty którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie  podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych  na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania,

8. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa: prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

9. Obowiązek lub dobrowolność podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korespondencji

10. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Załączniki: