Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny – klauzula informacyjna
Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych (dalej „OIRP”) we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław .

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iodo@oirp.wroclaw.pl lub listownie, na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe tj wizerunek, będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, zapewnienia bezpieczeństwa informacji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

4. Pani/Pana danych osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy. Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzedzającym ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy i podmioty określone w przepisach prawa (np. policja, sąd, prokuratura) oraz podmioty świadczące dla OIRP usługi informatyczne i serwisowe.

6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogę posiadać również podwykonawcy Administratora danych (podmioty przetwarzające), w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji monitoringu. Z podmiotem przetwarzającym zawierana jest umowa powierzenia, która szczegółowo reguluje zasady zachowania poufności oraz przetwarzania przez ten podmiot powierzonych danych.

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wystąpienia z wnioskiem o udostępnienie danych i realizacji Pani/Pana praw. Niepodanie danych skutkuje odmową udostępnienia zapisu z monitoringu.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Administrator danych nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w celu podejmowania automatycznych decyzji (w tym również w formie profilowania) wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób mających na Panią/Pana istotny wpływ.

10. Przysługują Pani/Panu prawa: do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w granicach określonych w art. 15-22 RODO.

11. Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa