Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Rodo newsletter

Klauzula informacyjna newsletter

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu informuje, że:

1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław, zwana dalej „Administratorem” lub „OIRP”.

2. Kontakt z Administratorem
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz ułatwienia kontaktu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,zwanego dalej „IOD”. Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej: iodo@oirp.wroclaw.plbądź listownie pod adresem: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe tj adres poczty elektronicznej będą przetwarzane na podstawie:- art 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia – w oparciu o wyrażoną zgodę w celu otrzymywania newslettera

4. Źródło pochodzenia danych
OIRP gromadzi dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której pochodzą.

5. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Odbiorcą danych osobowych mogą być także zaufani kontrahenci wspomagający Administratora w zarządzaniu stroną internetową.Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

6. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie (np. w drodze e-mail na adres Administratora), co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

7. Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, a w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa:prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. Obowiązek lub dobrowolność podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania newslettera.

9. Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Prawo do kontaktu z organem nadzorczym.
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Załączniki: