Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

strona głowna aktualności

Wniosek o wpis na listę radców prawnych po zdanym Egzaminie Radcowskim w 2024 r. 2024-05-22

Wniosek o wpis na listę radców prawnych po zdanym Egzaminie Radcowskim w 2024 r.

Szanowni Państwo,

Odbiór Uchwał z wynikiem egzaminu radcowskiego możliwy będzie w dniach 23 - 24.05.2024 r. w siedzibie OIRP we Wrocławiu, w godzinach pracy biura OIRP we Wrocławiu:

Zdający z Komisji Egzaminacyjnej (nr 1) – III piętro, pokój nr 317 (Dział Aplikacji)

Zdający z Komisji Egzaminacyjnej nr 2 – II piętro, Sekretariat

Nieodebrane Uchwały zostaną wysłane pocztą w dniu 27.05.2024 r. na adres wskazany na wniosku o przystąpienie do egzaminu radcowskiego.


Uprzejmie informujemy, że wnioski o wpis na listę radców prawnych, po egzaminie radcowskim przeprowadzonym w dniach 23-26 kwietnia 2024r.; można składać osobiście w Dziale Aplikacji OIRP we Wrocławiu (50-072 Wrocław, ul. Włodkowica 8, III piętro, pokój 317), w godzinach 900-1400. Uchwały o wpisie na listę radców prawnych podejmowane będą na posiedzeniu Rady OIRP we Wrocławiu, w dniu 18 czerwca 2024 r. Osoby, które chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu w Teatrze Muzycznym CAPITOL, w dniu 27 lipca 2024 r. (sobota), powinny złożyć wnioski o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2024 r.

Wnioski złożone po 3 czerwca 2024 r. będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Rady, z czym może wiązać się niemożność złożenia ślubowania w terminie 27 lipca 2024 r.


I. Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

        wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),

        kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

        życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej (dopuszczalne CV) z własnoręcznym podpisem,

        dwa zdjęcia formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło, podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem,

        informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis.

Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web

Należy dołączyć do wniosku nośnik cyfrowy (płyta CD, DVD, pamięć USB) zawierający wszystkie pliki pozyskane z platformy (nie tylko sam plik .pdf)

        odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

        oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w tok (w załączniku poniżej)

        oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

        dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) – tj. 2545,20 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114),

Na podstawie art. 368 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zdający może się zrzec tego prawa wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą we Wrocławiu, która podjęła uchwałę.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie (wzór w załączniku).


II. Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

        wniosek o wpis na listę radców prawnych (w załączniku poniżej),

        kartę ewidencyjną (w załączniku poniżej),

        życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej,

        informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis*,

        oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;  oświadczenie o dotychczas toczących się postępowaniach karnych i dyscyplinarnych, zakończonych lub będących w toku  (w załączniku poniżej)

        odpis aktu małżeństwa lub decyzji o zmianie nazwiska (w przypadku gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska),

        oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza,


        oryginały lub odpisy notarialne dokumentów uprawniających do przystąpienia do egzaminu radcowskiego, zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków, umowy cywilnoprawne wraz z zakresem obowiązków oraz zaświadczeniami z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4 (o ile dokumenty te nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego),

        oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

        dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.1679, z późn. zm.) – tj. 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP we Wrocławiu (PKO 77 1020 5226 0000 6102 0591 0114).


Informujemy, że osoby które przystępowały do egzaminu radcowskiego bez odbycia aplikacji, zgodnie z § 14 i § 15 załącznika do uchwały Nr 784/XI/2022 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 listopada 2022 r., w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich, przeprowadzona zostanie rozmowa w celu zbadania istnienia przesłanek dokonania wpisu na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu.

Na podstawie art. 368 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zdający może się zrzec tego prawa wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2024 r. z siedzibą we Wrocławiu, która podjęła uchwałę.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

W związku z powyższym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie (wzór w załączniku).

Załączniki: