Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Komunikat Przewodniczącego o miejscu przeprowadzenia egzaminu i informacje organizacyjne

Komunikat Przewodniczącego o miejscu przeprowadzenia egzaminu i informacje organizacyjne


Egzamin Radcowski 25 – 28 kwietnia 2023 r. - Informacje organizacyjne


Egzamin radcowski będzie się odbywał na zasadach określonych w ustawie o radcach prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1166) zwanej dalej "ustawą" oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz.U. 2016, poz. 116.) zwanego dalej "rozporządzeniem".


Przebieg egzaminu radcowskiego:


1. Egzamin radcowski składa się z pięciu części pisemnych i odbywa się w ciągu czterech dni:


- dniu 25 kwietnia 2023 r., od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa karnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

- w dniu 26 kwietnia 2023 r., od godz. 10.00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

- w dniu 27 kwietnia 2023 r., od godz. 10:00 zdający rozwiązują zadanie z zakresu prawa gospodarczego – czas na rozwiązanie zadania wynosi 360 minut,

- w dniu 28 kwietnia 2023 r., od godz. 10:00 zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu radcy prawnego lub z zasad etyki - czas na rozwiązanie obu zadań wynosi łącznie 480 minut.


Miejsce przeprowadzenia egzaminu:

 1. Zdający przed Komisją Egzaminacyjną (Nr 1) - egzamin odbędzie się w Kompleksie Hotelowo-Rekreacyjnym GEM – w budynku "Hali Tenisowej", 51-605 Wrocław, ul. Mianowskiego 2B.
 2. Zdający przed Komisją Egzaminacyjną Nr 2 - egzamin odbędzie się w Kompleksie Hotelowo-Rekreacyjnym GEM – w budynku "Hali Tenisowej", 51-605 Wrocław, ul. Mianowskiego 2B.

       Na terenie Kompleksu Hotelowo-Rekreacyjnego GEM, w trakcie trwania egzaminu zawodowego, dla zdających przewidziany został bezpłatny parking. Wjazd na teren kompleksu jest od strony wału - dojeżdżamy do końca drogi, która biegnie wzdłuż wału przy Odrze, po prawej stronie na końcu drogi będzie szlaban. Należy pobrać bilet i skręcić na parking po prawej stronie lub w przypadku braku miejsc na tym parkingu - pojechać prosto pod budynek basenu. Tam dostępne są miejsca parkingowe i można zaparkować. Przed wyjazdem bilety parkingowe (pobrane przy wjeździe), należy podbić w recepcji hali tenisowej (podać: zdający - egzamin radcowski), a następnie zeskanować przy szlabanie wyjazdowym.


Uroczyste ślubowanie radców prawnych zaplanowane zostało na 29 lipca 2023r., w Teatrze Muzycznym Capitol Wrocław.

Osoby zakwalifikowane do egzaminu radcowskiego Przewodniczący Komisji zawiadamia o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu.


Nieobecność zdającego podczas egzaminu radcowskiego oraz stawienie się na egzamin po jego rozpoczęciu, bez względu na przyczynę, uważa się za odstąpienie od udziału w egzaminie (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 2 ustawy o radcach prawnych).

Każdorazowo - przed rozpoczęciem każdej części egzaminu radcowskiego, przed wejściem na salę, zdający okazują dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (§ 7 ust. 2 rozporządzenia).

Każdego dnia egzaminu zdający losują numer stolika. Zdający rozwiązujący zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego - otrzymają nośniki zawierające aplikację komputerową, odrębnie na każdy dzień.

Zadania oznacza się indywidualnym kodem. Każdego dnia egzaminu radcowskiego zdający losuje przygotowaną przez komisję egzaminacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce zdający wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców, a w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zadania i na każdej stronie pracy zawierającej rozwiązanie zadania – numer kodu (aplikacja na kolejnych stronach pracy nr kodu oznaczy automatycznie). Wypełnioną kartkę zdający umieszcza w kopercie, którą zakleja i oddaje członkowi komisji egzaminacyjnej przed przystąpieniem do rozwiązywania zadania. Praca zawierająca rozwiązanie zadania bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie komisji egzaminacyjnej, co skutkuje uzyskaniem negatywnego wyniku z egzaminu radcowskiego (art. 11 ust 1-3 rozporządzenia).

W przypadku konieczności wyjścia poza salę przed rozpoczęciem egzaminu (wyjątkowo, np. do toalety), ponowne wejście wymaga ponownego sprawdzenia tożsamości zdającego.

Podczas egzaminu radcowskiego zdający nie może posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Nie jest dozwolone posiadanie np. telefonu komórkowego, smartwatcha, itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych).

Podczas rozwiązywania zadań zdający może korzystać (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych) z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Niedopuszczalne jest posiadanie własnych materiałów, np.: notatek, opracowań, wzorów pism procesowych, jak też monografii, podręczników czy kserokopii pism procesowych lub innych dokumentów pochodzących z akt konkretnych spraw sądowych.

Rozstrzygnięcie wątpliwości co do możliwości korzystania z ww. materiałów, przyniesionych przez zdającego, należy do kompetencji Przewodniczącego. Również w sytuacji, gdy na przyniesionych przez zdających materiałach znajdują się notatki, dopiski, itp. w kodeksach czy komentarzach, każdorazowo przewodniczący powinien rozstrzygać o dopuszczalności korzystania ze zdających z tych materiałów (należy zgłosić przewodniczącemu posiadanie takich, podlegających ocenie przewodniczącego, materiałów).

Korzystanie przez zdających w czasie egzaminu z kserokopii dozwolonych materiałów (orzecznictwo, komentarze) jest dopuszczalne tylko w granicy „własnego użytku osobistego”, wyznaczonej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm. – patrz art. 23 ust. 1 tej ustawy).

W związku z uprawnieniem zdających do korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa, na sali znajdować się będą stanowiska komputerów z systemem informacji prawnej, wraz z drukarkami, do wykorzystania przez zdających pod nadzorem właściwych członków komisji – jedno stanowisko na 5 zdających.

W związku z ustawowo określonym zakresem dopuszczalnych materiałów, z których może korzystać zdający, w systemie informacji prawnej, udostępnianej na stanowiskach komputerowych zablokowany będzie dostęp do wzorów pism procesowych, wzorów umów, itp.

W trakcie egzaminu zdający może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego przez nich członka komisji. Przewodniczący nie powinien udzielić zezwolenia na jednoczesne wyjście więcej niż jednej osobie. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje zadanie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy, przy czym zdający sporządzający pracę pismem ręcznym przekazuje zadanie wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania.

Zdający sporządzający pracę z użyciem sprzętu komputerowego, winien pod nadzorem członka komisji w oknie dialogowym programu zaznaczyć „OPUSZCZENIE SALI", a po powrocie - odznaczyć w oknie dialogowym „POWRÓT NA SALĘ", po czym przystąpić do dalszego rozwiązywania zadania.

Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka komisji egzaminacyjnej na egzemplarzu zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania (w przypadku zdających piszących ręcznie) oraz w protokole z przebiegu egzaminu, a w przypadku rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego - na egzemplarzu zadania oraz w protokole z przebiegu egzaminu (§12 rozporządzenia).

W pewnych sytuacjach okno dialogowe Aplikacji w trakcie trwania egzaminu może zostać podświetlone na czerwono. Taka sytuacja jest sygnałem o niepożądanym zachowaniu użytkownika Aplikacji (np. wyjęciu pendriva, próbie korzystania z zewnętrznych danych lub próbie uzyskania połączenia z urządzeniami zewnętrznymi) lub niewłaściwym działaniu komputera (np. przejścia systemu komputerowego zdającego w stan uśpienia lub włączenia się funkcji wygaszacza ekranu). Zdający zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia „czerwonego ekranu" komisji egzaminacyjnej.

W niektórych przypadkach pojawienie się czerwonego ekranu może być podstawą do wykluczenia z egzaminu. Decyzję w tym zakresie (zgodnie z art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych) podejmuje przewodniczący.

Każdorazowo, w razie zgłoszenia przez zdającego „czerwonego ekranu" komisja dokona oceny co było tego przyczyną i jakie spowodowało skutki.

Uprzedza się zdających, że wszelkie działania zostają automatycznie zapisane w logach Aplikacji, które są dołączone do pracy egzaminacyjnej, co umożliwi monitorowanie wszelkich operacji dokonywanych przy użyciu komputera.

Zdający zobowiązany jest zgłosić komisji wszelkie problemy związane z uruchomieniem Aplikacji lub zakłóceniem jej funkcjonowania w trakcie egzaminu.

Jeżeli zdający będzie ignorował cyklicznie pojawiający się „czerwony ekran", wszystkie funkcje Aplikacji zostaną zablokowane, a jedynym sposobem na zamknięcie Aplikacji będzie reset komputera. Będzie to sygnalizowane komunikatem: „Wykryto zdarzenia, które są niedozwolone podczas zdawania egzaminu. W celu weryfikacji proszę o kontakt z członkiem komisji egzaminacyjnej".

Dla prawidłowego działania Aplikacji do zdawania egzaminu konieczne jest właściwe przygotowanie sprzętu o określonych wymogach technicznych, przy czym obowiązek ten spoczywa na zdających, którzy zadeklarowali taką formę rozwiązywania zadań. Każdy zdający ma obowiązek zapoznania się z wszystkimi informacjami na temat działania aplikacji oraz z jej wersją demonstracyjną, które zostały ogłoszone na stronie www.ms.gov.pl. (informacje te są na stronie OIRP Wrocław – patrz wcześniejszy komunikat)

Zaleca się, aby baterie w komputerach wykorzystywanych na egzaminie były sprawne i naładowane - nie można wykluczyć zdarzeń losowych (np. awarie dostawy prądu), które uniemożliwią korzystanie z energii elektrycznej.

Uwaga: zainstalowanie na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowodować nieprawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. Dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas egzaminu.

W czasie pracy przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zakazane jest:

 • wyjmowanie przez zdających nośnika (pendriv'a) w trakcie pisania pracy - wyjęcie pendriv'a z portu USB może nastąpić dopiero po zamknięciu aplikacji,
 • używanie przez zdających w trakcie egzaminu jakiegokolwiek innego programu, niż zawartej na nośniku Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych.


Naruszenie ww. zasad może skutkować wykluczeniem z egzaminu, a w konsekwencji wydaniem przez komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych i § 13 ww. rozporządzenia).

Zdający egzamin przy użyciu sprzętu komputerowego, może w każdej chwili zrezygnować z tej formy zdawania i przejść na pisanie odręczne - gdy nie uda się przywrócić prawidłowego działania aplikacji lub gdy taką wolę - bez względu na przyczynę - wyrazi zdający. Decyzję o przejściu na pisanie ręczne zdający obowiązany jest bezwzględnie zgłosić przewodniczącemu komisji.

W przypadku rezygnacji zdającego z rozwiązania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego i kontynuacji sporządzenia pracy w formie odręcznej, zdający informuje przewodniczącego o rezygnacji z dotychczasowej formy rozwiązywania zadania. Wówczas, pod nadzorem członka komisji, zdający w oknie dialogowym Aplikacji zaznacza „Koniec". Dotychczas sporządzona przez zdającego praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF. Następnie, pod nadzorem członka komisji, zdający wydrukuje z nośnika dotychczas sporządzoną pracę, a nośnik umieści w dostarczonej przez komisję bezpiecznej kopercie. Po wykonaniu tych czynności, zdający kontynuuje rozwiązywanie zadania z danej części egzaminu w formie odręcznej.

Warunkiem koniecznym dokonywania na wydrukowanym egzemplarzu pracy jakichkolwiek odręcznych dopisków, skreśleń czy poprawek, jest uprzednie poinformowanie Przewodniczącego o rezygnacji z rozwiązywania zadania przy użyciu sprzętu komputerowego.

Dopuszczalne jest dokonywanie przez zdających podczas egzaminu notatek lub adnotacji czy podkreśleń na zadaniach, które rozwiązują.

Zdający może być wykluczony z egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jeśli w trakcie egzaminu korzysta z pomocy innej osoby, posługuje się niedozwolonymi urządzeniami lub materiałami, pomaga innym zdającym lub w inny sposób zakłóca przebieg egzaminu radcowskiego. Wykluczenie stanowi podstawę do wydania przez komisję egzaminacyjną uchwały o negatywnym wyniku egzaminu radcowskiego (art. 364 ust. 13 w zw. z art. 338 ust. 4 ustawy o radcach prawnych oraz § 13 rozporządzenia).

ZAKOŃCZENIE EGZAMINU:

Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem, zdający w formie odręcznej pozostaje na miejscu i sygnalizuje ukończenie pracy przez podniesienie ręki, po czym przewodniczący lub członek komisji odbierze od niego pracę, oznaczając godzinę zwrotu oraz ilość kart, które zawiera praca.

W przypadku rozwiązania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający sygnalizuje zakończenie rozwiązywania zadania przez podniesienie ręki. Po podejściu do jego stołu przez członka komisji, zdający winien odznaczyć w oknie dialogowym „Koniec" i potwierdzić tę operację na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF. Następnie zdający wyjmie nośnik z komputera i uda się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji wydrukuje swoją pracę.

Czynności po upływie wyznaczonego czasu


( 360 minut w przypadku pierwszego, drugiego, trzeciego dnia egzaminu i 480 minut w przypadku czwartego dnia):


1. Przewodniczący informuje zdających o zakończeniu egzaminu i poleca zaprzestanie rozwiązywania zadań.

2. W przypadku rozwiązywania zadań odręcznie, członkowie komisji egzaminacyjnej zbiorą zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadań.

3. W przypadku rozwiązania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, przewodniczący poleci zdającym odznaczenie w oknie dialogowym „Koniec" i potwierdzenie tej operacji na wyświetlonym komunikacie. Praca zostanie wówczas automatycznie zapisana w formacie PDF.


Zamknięcie Aplikacji przebiega w następujący sposób: zdający klika klawisz zakończenia egzaminu „KONIEC", zdający potwierdza tę operację poprzez naciśnięcie klawisza „TAK" w odpowiedzi na wyświetlone pytanie: „Czy jesteś pewien zakończenia egzaminu", automatycznie pojawia się okno z informacją: „Wygenerowano końcowe dokumenty w lokalizacjach: lokalizacje plików", po naciśnięciu przycisku „OK", dojdzie do zamknięcia aplikacji. Po jej zamknięciu, na ekranie pojawi się pulpit użytkownika.

Następnie zdający wyjmie nośnik z komputera i uda się do wskazanego przez przewodniczącego stanowiska komputerowego, gdzie pod nadzorem członka komisji wydrukuje swoją pracę. W przypadku problemów z otwarciem tego dokumentu, istnieje możliwość odczytania jej z kopii zapasowej. Do drukowania prac egzaminacyjnych będzie służył sprzęt z dostępem do systemu informacji prawnej.

Po wydrukowaniu pracy zdający umieści nośnik w bezpiecznej kopercie, doręczonej mu przez komisję, na której wpisze numer kodu. Po dokonaniu tych czynności, zdający odda członkom komisji:

 • zadanie,
 • wydrukowaną pracę,
 • zaklejoną i opatrzoną kodem kopertę z nośnikiem, który zawiera elektroniczną wersję pracy.

Zabronione jest wynoszenie przez zdających zadań wraz z pracą zawierającą rozwiązanie zadania poza salę egzaminacyjną.

CZYNNOŚCI PO ODBIORZE PRAC:

Po dokonaniu czynności z punktu poprzedniego, zdającym zostaną wydane pokwitowania odbioru zadania i pracy zawierającej rozwiązanie zadania z danej części egzaminu, o którym mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia.

Informacje organizacyjne:

- podczas egzaminu zdający nie może posiadać przy sobie żadnych urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, np. telefonu komórkowego, i-poda, tabletu, smartwatcha, zestawu indukcyjnego z pętlą itp. (art. 364 ust. 11 ustawy o radcach prawnych), a komisja nie zapewnia przechowania tych przedmiotów. W przypadku wniesienia na teren miejsca przeprowadzenia egzaminu radcowskiego tego typu urządzeń, obowiązek ich zdeponowania, na czas trwania egzaminu, poza miejscem zdawania egzaminu obciąża zdającego, który ponosi ryzyko ich utraty lub uszkodzenia;

- podczas rozwiązywania zadań w trakcie egzaminu radcowskiego zdający może korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa (art. 364 ust. 12 ustawy o radcach prawnych), przy czym dozwolone materiały (w formie papierowej) zdający przynosi na egzamin we własnym zakresie. Z ww. przepisu w żadnym razie nie wynika obowiązek komisji egzaminacyjnej zapewnienia zdającym tych materiałów. Zdający powinni przynieść te materiały we własnym zakresie. Zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej stanowi jedynie źródło uzupełniające. Jedynie dodatkowo, dla zabezpieczenia dostępu do aktów prawnych, w razie potrzeby skorzystania z aktu prawnego, którego zdający nie mają przy sobie, na sali egzaminacyjnej będą zainstalowane komputery z systemem informacji prawnej. Przewidywane jest jedno stanowisko (komputer + drukarka) na 5 osób zdających.

Podkreślam, że zasadniczym sposobem korzystania z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa są materiały przyniesione przez zdających, zaś korzystanie z systemów informacji prawnej, które znajdować się będą na sali egzaminacyjnej, stanowi jedynie źródło uzupełniające.

Prace egzaminacyjne mogą być - według wyboru każdego zdającego - sporządzane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego (§ 10 ust. 1 rozporządzenia).

Stosownie do treści § 10 ust. 2 rozporządzenia, nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdających, przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej okręgowej izby radców prawnych lub pisemnie, o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego.

Przypominamy, że w wykonaniu powyższego dane te zostały podane w komunikacie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej – zamieszczonym na stronie internetowej OIRP Wrocław. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) w zakładce zawodowe egzaminy prawnicze zamieszczona została ponadto wersja demonstracyjna Aplikacji do zdawania egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz instrukcja obsługi tej aplikacji. Zachęcamy do pobrania wersji demonstracyjnej i przetestowanie aplikacji na własnym sprzęcie.

Zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia, nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego, tj. do dnia 4 kwietnia 2023 r., zdający składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy (w siedzibie OIRP) pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminacyjnych (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego).

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, zdający winien złożyć także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem sprzętu komputerowego zawierające deklarację, że znane mu są wymienione w rozporządzeniu zagrożenia związane z użyciem tego sprzętu.

Zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W razie zaistnienia jakichkolwiek problemów wyłączających możliwość sporządzania rozwiązania zadania przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, zdający może w każdym momencie trwania egzaminu przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania danej części egzaminu nie ulegnie przedłużeniu (§ 10 ust.4 - 6 rozporządzenia).

Niezłożenie oświadczenia o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego w trakcie egzaminu radcowskiego oznacza wybór odręcznej formy rozwiązywania zadań  (§ 10 ust. 3 rozporządzenia).

Zdający, którzy wybiorą możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego, winni sprzęt ten przynieść na egzamin we własnym zakresie.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zdających czy sprzęt komputerowy, na którym zamierzają rozwiązywać zadania, spełnia wymagania techniczne, zdający winni - przed egzaminem i we własnym zakresie - skorzystać z pomocy informatyka.

Doświadczenia z ubiegłych lat wskazują, że co do zasady Aplikacja działała bez zastrzeżeń, a większość problemów wynikała z wadliwego przygotowania przez zdających komputerów na potrzeby egzaminu, przede wszystkim z powodu nieodinstalowania programów antywirusowych.

Tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie aplikacji do zdawania egzaminu. Przygotowanie sprzętu komputerowego - zgodnie z parametrami podanymi na stronie www.ms.gov.pl (w zakładce „Zawodowe egzaminy prawnicze") - jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań!

Zdający, którzy będą korzystali z komputerów, przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu otrzymają od Komisji (dostarczone przez MS wraz z pozostałymi materiałami egzaminacyjnymi) nośniki (pendrive), na których będzie nagrana Aplikacja komputerowa, która:

 • zablokuje zawartość komputerów;
 • zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

Na każdy dzień egzaminu przeznaczone są odrębne nośniki.

Materiały egzaminacyjne na wszystkie dni egzaminu zostaną dostarczone przez kuriera nie wcześniej niż 24 godz. przed rozpoczęciem egzaminu.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. zdający sporządzają 2 prace (opracowują zadanie z zakresu prawa administracyjnego i zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki) również na 1 nośniku i dokonują wydrukowania obu prac łącznie (tj. 1 dokumentu w formacie pdf) po zakończeniu egzaminu. Powyższe oznacza, że do czasu zakończenia egzaminu w czwartym dniu, zdający mogą dokonywać ewentualnych korekt w każdym z zadań, bez względu na przyjętą przez każdego zdającego kolejność ich rozwiązywania. W Aplikacji dostępna jest funkcja podziału stron, co pozwala na techniczne rozdzielenie rozwiązań obu tych prac.

W tym dniu obie prace zostaną sporządzone w jednym dokumencie i w żadnym razie nie należy drukować rozwiązania zadania po zakończeniu pisania jednej z tych prac. Zakończenie pracy i drukowanie może nastąpić dopiero po zakończenia rozwiązania zadania z prawa gospodarczego i prawa administracyjnego.


Zasady oceniania zadań z poszczególnych części egzaminu

1. Zadania wraz z pracami zawierającymi rozwiązanie zadania zostaną rozkodowywane po sprawdzeniu wszystkich prac zawierających rozwiązanie zadań z poszczególnych części egzaminu radcowskiego, a następnie dołączone do akt osobowych zdających.

2. Oceny rozwiązania każdego z zadań egzaminu radcowskiego dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji – egzaminatorzy z dziedzin prawa, których dotyczy praca pisemna, jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych. Oceny rozwiązania zadania z piątej części egzaminu tj. zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki, dokonują niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji – egzaminatorzy wyznaczeni przez przewodniczącego komisji (jeden spośród wskazanych przez Ministra Sprawiedliwości, drugi spośród wskazanych przez Krajową Radę Radców Prawnych).

3. Zespół, który opracował zadania na egzamin radcowski, przygotował także „opis istotnych zagadnień dla komisji egzaminacyjnej" do każdego z zadań. Opisy te zawierają m.in. wskazanie problemów zawartych w zadaniach. Opis istotnych zagadnień nie ma charakteru wiążącego dla komisji. Kryteria ocen zawarte są wyłącznie w ustawie i do tych kryteriów winny odnosić się uzasadnienia ocen cząstkowych.

4. Skala ocen z egzaminu jest 5 - stopniowa.

5. Przy ocenie prac bierze się pod uwagę (zgodnie z art. 36 5 ust. 2 ustawy), w szczególności zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu strony, którą zgodnie z zadaniem reprezentuje, styl, język. Przy ocenie rozwiązania zadania z części piątej egzaminu radcowskiego bierze się pod uwagę w szczególności zachowanie wymogów formalnych, zastosowanie właściwych przepisów prawa i umiejętność ich interpretacji, poprawność zaproponowanego przez zdającego sposobu rozstrzygnięcia problemu z uwzględnieniem interesu publicznego, styl język.

6. Każdy z członków komisji sprawdzający pracę pisemną wystawia ocenę cząstkową i sporządza pisemne uzasadnienie wystawionej oceny cząstkowej i przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej. Poszczególni członkowie komisji sprawdzający prace dokonują oceny prac przy zastosowaniu następującej skali ocen:

oceny pozytywne:

   1. celująca (6),
   2. bardzo dobra (5),
   3. dobra (4),
   4. dostateczna (3);

ocena negatywna - niedostateczna (2).

Ostateczną ocenę z pracy z każdego dnia egzaminu radcowskiego stanowi średnia ocen cząstkowych przyznanych przez każdego członka komisji sprawdzającego pracę pisemną, przy czym:

oceny pozytywne to:

    1. celująca - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 6,00,
    2. bardzo dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 5.00 lub 5,50,
    3. dobra - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 4,00 lub 4.50
    4. dostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 3,00 lub 3,50;

ocena negatywna - niedostateczna - jeżeli średnia arytmetyczna wystawionych ocen wynosi 2,00 lub 2,50.

Pozytywny wynik egzaminu radcowskiego otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu radcowskiego otrzymał ocenę pozytywną.

7. Komisja podejmuje uchwałę o wyniku egzaminu radcowskiego większością głosów w obecności wszystkich członków komisji (art. 366 ust. 2 ustawy). Komisja doręcza zdającemu uchwałę (zdający otrzymuje oryginał uchwały, przesłanej za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo odebranej osobiście za pokwitowaniem odbioru). Zgodnie z art 41 § 1 k.p.a. zdający ma obowiązek zawiadomić OIRP we Wrocławiu o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego, w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 k.p.a. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

8. Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego zdającemu przysługuje odwołanie do komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały.

9. Ponadto istnieje możliwość odpowiedniego stosowania przez komisję egzaminacyjną art. 132 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

10. Wydanie w trybie art. 132 § 1 k.p.a. nowej uchwały przez organ I instancji jest możliwe tylko wówczas, gdy odwołanie w całości zasługuje na uwzględnienie. W wypadku uznania, że odwołanie tylko w części zasługuje na uwzględnienie lub nie jest zasadne - organ I instancji nie może zmienić bądź uchylić swej decyzji na podstawie art. 132 § 1 k.p.a, lecz jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, co zgodnie z art. 133 k.p.a winno nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.


Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

SSO Wojciech Łukowski