Extranet Platforma DZ System ARD E-dzienniczek Sprawy z urzędu BIP OIRP Wrocław na Facebooku OIRP Wrocław na linkedin

Ważne informacje

Informacje ważne 2024-04-23

Informacje ważne

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 26.4.2024 r.

 W związku z Komunikatem  nr OIRP/947/2024 z dnia 18.4.2024 r. Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu niniejszym przedstawia się następujące informacje:

 1.  Przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się wg stanu jego zamieszkania na dzień 01 stycznia 2024 r., a w przypadku radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych po 01 stycznia 2024 r., wg stanu jego zamieszkania na dzień wpisu go na listę radców prawnych (zasada domicylatu).
 2.  Formularz zgłoszenia do pobrania zamieszcza się na stronie internetowej OIRP we Wrocławiu www.oirp.wroclaw.pl
 3. Zgłoszenie dokonywane drogą elektroniczną wymaga dokumentu elektronicznego podpisanego zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym.
 4. Kandydat może dokonać  zgłoszenia samodzielnie albo może zostać zgłoszony przez radcę prawnego z tego samego rejonu, mającego prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).
 5. Kandydatów można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego
  tj. w przypadku:

- zebrania I rejonu Stare Miasto i Śródmieście - do dnia 13 maja 2024 r.;

- zebrania II rejonu Krzyki – do dnia 13 maja 2024 r.;

- zebrania III rejonu Fabryczna – do dnia 13 maja 2024 r.;

- zebrania IV rejonu Psie Pole oraz inne miejscowości niż miasto Wrocław - do dnia 14 maja 2024 r.

Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej w terminach określonych powyżej.

 1. UZUPEŁNIENIE BRAKÓW ZGŁOSZENIA

Jeżeli zgłoszenie nie odpowiada wymogom Okręgowa Komisja Wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia w terminie
7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem zebrania rejonowego, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.

 1. REJESTRACJA KANDYDATA

Rejestracji kandydata dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza w formie postanowienia.

Okręgowa Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata:

- któremu nie przysługuje prawo wybieralności;

- zgłoszonego po terminie;

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie

- zgłoszonego przez osobę nie posiadającą prawa zgłaszania kandydatów

- zgłoszonego z naruszeniem § 5 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6.11.2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania - tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr 885/XI/2023 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7.2.2023 r., dalej jako "Kodeks Wyborczy")

 1. LISTA ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW I SPIS RADCÓW PRAWNYCH POSIADAJĄCYCH PRAWO WYBIERANIA

Okręgowa Komisja Wyborcza, najpóźniej w 7 dniu przed dniem zebrania rejonowego sporządza listę zgłoszonych kandydatów oraz spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danym rejonie tj. w przypadku:

zebrania I rejonu Stare Miasto i Śródmieście - do dnia  3 czerwca 2024 r.;

zebrania II rejonu Krzyki - do dnia 4 czerwca 2024 r.;

zebrania III rejonu Fabryczna - do dnia 5 czerwca 2024 r.;

zebrania IV rejonu Psie Pole oraz inne miejscowości niż miasto Wrocław
- do dnia 6 czerwca
2024 r.

Listę zgłoszonych kandydatów i spis radców prawnych posiadających prawo głosowania w danym rejonie zamieszcza się na stronie internetowej Izby.
Koleżanki i Koledzy,
w dniu 17 kwietnia 2024 roku Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu podjęła Uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz powołania Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu do przeprowadzenia wyborów na XII Kadencję. Składy Komisji znajdują się w komunikacie poniżej. 

Ustalono również terminy zebrań rejonowych, które są następujące:

a) zebranie I rejonu Stare Miasto i Śródmieście na dzień 10 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

b) zebranie II rejonu Krzyki na dzień 11 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

c) zebranie III rejonu Fabryczna na dzień 12 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00,

d) zebranie IV rejonu Psie Pole na dzień 13 czerwca 2024 r. pierwszy termin w godzinach od 11.00 do 11.05, drugi termin w godzinach od 11.05 do 18.00.

Zebrania rejonowe odbędą się w budynku siedziby OIRP we Wrocławiu, ul. Włodkowica 8. 

Zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu następuje do Okręgowej Komisji Wyborczej w formie:

1.  pisemnej w postaci papierowej na adres OIRP: ul. Włodkowica 8, 50-072 Wrocław

albo

2.  dokumentu elektronicznego podpisanego zaufanym, kwalifikowanym albo osobistym podpisem elektronicznym na adres wybory@oirp.wroclaw.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;
2. wskazanie Zgromadzenia OIRP jako organu, do którego kandydat kandyduje;
3. zgodę kandydata na kandydowanie -jeżeli zgłoszenia dokonuje inna osoba niż kandydat;
4. imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej – jeżeli zgłoszenia dokonuje inna osoba niż kandydat;
5. oświadczenie kandydata, że przysługuje mu prawo wybieralności;
6. informację o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych.

Kandydatów na delegatów można zgłaszać do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem.

W załącznikach znajduje się:

 1. Formularz zgłoszenia na delegata 
 2. Klauzula informacyjna zgłoszenie kandydata na delegata na Zgromadzenie Delegatów OIRP we Wrocławiu 
 3. Pełna treść komunikatu w sprawie zwołania zebrań rejonowych.


W związku z ogłoszonymi terminami zebrań rejonowych publikujemy także poniżej listy radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu przynależnych do poszczególnych rejonów. Przynależność do rejonu wynika z miejsca zamieszkania wskazanego Izbie na dzień 1 stycznia 2024 r.


Załączniki: